Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie informácie

Členstvo vo vedeckých organizáciách a radách, redakčných radách časopisov atď.

 • 2007: šéfredaktor časopisu Organon F
 • 2006: 1. podpredseda Slovenského filozofického združenia
 • 2006: člen Slovenského filozofického združenia
 • 2005: výkonný redaktor časopisu Organon F
 • 1997: člen redakčnej rady časopisu Organon F

Ocenenia

 • 2006: cena Mateja Bela za preklad v kategórii spoločenské vedy

  Vedecké projekty

  • 2013 – 2017: APVV, Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach, zodpovedný riešiteľ
  • 2006 – 2008: grant VEGA SAV, č. 2/6136/26, Referencia, kvantifikácia, predikácia, spoluriešiteľ
  • 2006 – 2008: grant VEGA MŠ SR, č. 1/3614/06, Logika, logická sémantika, metodológia a ich aplikácie v spoločenských vedách, spoluriešiteľ
  • 2003 – 2005: grant VEGA MŠ SR, č. 7031/0041/03, Sémantická analýza prirodzeného jazyka a aplikácia logiky, zástupca vedúceho riešiteľa grantu
  • 2000 – 2002: grant VEGA MŠ SR, č. 1/7221/20, Sémantická analýza prirodzeného jazyka, spoluriešiteľ