Ďalšie informácie

Členstvo v redakčných radách

 • člen redakčnej rady časopisov Organon F (šéfredaktor od 2007 do 2018), Pro-Fil, Otázky žurnalistiky
 • člen edičnej rady Studies in Philosophy of Language and Linguistics (Peter Lang)

Členstvo vo vedeckých a iných radách

 • člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (od 2017)
 • člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (od 2019)
 • člen Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV (do 2019)
 • člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2016 – 2020)
 • člen Rady Filosofického ústavu AVČR, v.v.i. (od 2017)
 • člen Atestační komise Filosofického ústavu AVČR, v.v.i. (od 2015)

  Vedecké projekty

  • 2017 – 2020: VEGA: Argumentácia vo vede a vo filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty, č. 1/0036/17; spoluriešiteľ
  • 2016 – 2018: VEGA: Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede, č. 2/0049/16; hlavný riešiteľ
  • 2012 – 2017: APVV: Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach, č. APVV-0149-12; hlavný riešiteľ
  • 2012 – 2015: VEGA: Jazyk a determinácia významu v komunikácii, č. 2/0019/12; hlavný riešiteľ
  • 2011 – 2013: VEGA: Sémantické modely, ich explanačnú sila a aplikácia, č. 1/0046/11; spoluriešiteľ
  • 2009 – 2012: Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources and Determinants of Meaning, č. M300090902; koordinátor: Filosofický ústav AV ČR; spoluriešiteľ
  • 2009 – 2011: VEGA: Jazyk, sémantika, kontext, č. 2/0162/09; hlavný riešiteľ
  • 2006 – 2008: VEGA: Referencia, kvantifikácia, predikácia, č. 2/6136/26; hlavný riešiteľ
  • 2006 – 2008: VEGA: Logika, logická sémantika, metodológia a ich aplikácie v spoločenských vedách, č. 1/3614/06; spoluriešiteľ
  • 2003 – 2005: VEGA: Sémantická analýza prirodzeného jazyka a aplikácia logiky, č. 7031/0041/03; zástupca hlavného riešiteľa
  • 2000 – 2002: VEGA: Sémantická analýza prirodzeného jazyka, č. 1/7221/20; spoluriešiteľ