Evidencia v sémantike

Projekt VEGA 1/0221/14

Vedúci projektu: prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Igor Sedlár, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., PhDr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Anotácia vedeckého projektu

Primárnym vedeckým cieľom projektu je odpovedať na niekoľko metodologických otázok, súvisiacich s výskumom vo vybraných disciplínach, zaoberajúcich sa sémantikou prirodzeného jazyka (filozofia jazyka, filozofická logika, logická a teoretická sémantika). Prvú etapu riešenia projektu začneme otázkou: (1) Aké druhy dát sa v sémantike používajú ako evidencia pri testovaní teórií a zdôvodňovaní ich adekvátnosti? Pracovná hypotéza znie, že takto používaným druhom dát sú predovšetkým jazykové intuície kompetentných hovorcov. Diskusie v rámci sémantických teórií sa opierajú o konštruovanie modelových situácií, ktoré sa interpretujú prizmou hodnotených teórií. Táto interpretácia sa potom posudzuje vzhľadom na jazykové intuície. Na prvý problém nadviažeme otázkou, či používaná evidencia je adekvátna: (2) Je evidencia, ktorá sa v sémanticky orientovaných disciplínach používa, dostatočná na testovanie teórií a zdôvodnenie ich adekvátnosti? Hypotéza je negatívna: i) jazykové intuície nie sú univerzálne, ii) modelové situácie sa dajú mnohokrát presvedčivo použiť pri zdôvodňovaní nezlučiteľných tvrdení a iii) pohľad na jazykové intuície, ktoré teoretici využívajú, je zvyčajne sám osebe zásadným spôsobom ovplyvnený teóriou, ktorá sa hodnotí pomocou týchto intuícií. Potvrdením téz i) – iii) odstránime kľúčový druh empirickej evidencie a množstvo teórií v rámci sémantických disciplín zostane bez akejkoľvek empirickej evidencie. Predpokladáme, že podstatne väčšiu úlohu pri posudzovaní teórií a vzájomnom porovnávaní ich explanačnej sily zohrávajú metodologické kritériá, známe z bežnej vedeckej praxe. Špecifikácii týchto kritérií venujeme druhú etapu riešenia projektu: (3) Aké druhy evidencie sú dostatočné na testovanie teórií a zdôvodňovanie ich adekvátnosti? Vzhľadom na stanovené problémy sa od projektu očakáva zásadný prínos do diskusií o povahe a vedeckosti sémantických disciplín.