Členovia katedry

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

 

 

 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

E-mail: maria.kusa@uniba.sk

Telefón: +421 905330698

Miestnosť: G 226

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

 

Predmety vyučované v letnom semestri:

 

 

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL

 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.  sa vo vedeckej činnosti sústreďuje na ruskú a východoeurópske literatúry i kultúry v ich vnútro, mimo i medzikultúrnych súvislostiach, ako aj na problematiku teórie, praxe a dejín prekladu.  Je autorkou monografií Literárny život, literárne dianie, literárny proces. (1997), Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru (2005), editorkou a spoluautorkou kolektívnych  monografií  Slovník  ruskej literatúry 11.- 20. storočia (2007),  A.S. Puškin na Slovensku (2015), Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A-K (2015), L-Ž (2017), Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr (2020),  editorkou,  autorkou  a/alebo spoluautorkou viacerých učebníc a publikácií, slúžiacich ako učebné materiály: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015  (1998, 2017), Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia : kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore (2016), Ruská literatúra 18. – 21. storočia (2014, 2020). Zúčastnila sa početných medzinárodných konferencií v Rusku, na Ukrajine, vo Francúzsku a v ČR. Publikovala desiatky štúdií o literatúre a kultúre v širších súvislostiach, o problematike prekladu a recepcie v slovenskom kultúrnom priestore.  

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

 

Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina (VEGA 2015-2017, spoluriešiteľka)

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom (VEGA 2015-2018, hlavná riešiteľka).

 

 

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch  (VEGA 2019-2022, hlavná riešiteľka)

 

Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore (VEGA 2021-2024, spoluriešiteľka)

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

 

1976-1980

vysokoškolské štúdium v programe ruský jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra, študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1980-1982

Študijný pobyt  na Katedre ruského jazyka, literatúry a teórie prekladu

1983-1985

Doktorandské štúdium v odbore Slavistika - slovanské literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; téma dizertačnej práce: Litovský psychologický román v medzikultúrnych vzťahoch, v rámci toho január-november 1985 stáž na Filologickej fakulte Univerzity Vytautasa Veľkého  (Vilnius, Litva)

1986-1996

Odborná pracovníčka, neskôr samostatná vedecká pracovníčka  Literárnovedného ústavu SAV, neskôr Ústavu svetovej literatúry SAV

Od septembra 1996 -  doteraz

Od roku 1997 docentka v odbore Slavistika - slovanské literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; názov habilitačnej práce: Literárny život, literárne dianie, literárny proces, od roku 2006 profesorka  na Katedre ruského jazyka a literatúry (dnes rusistiky a východoeurópskych štúdií), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

INÉ

 

členka redakčnej rady časopisov:

 World Literature Studies (ÚSvL SAV Bratislava)

 Novaja rusistika (MU Brno)

Kritika prekladu (FF UMB Banská Bystrica)

V rokoch 2000-2021 – opakovane členka a predsedníčka poroty súbehu o Cenu Jána Hollého pri Literárnom fonde.

Členka, neskôr predsedníčka Sekcie pre odborný preklad pri Literárnom fonde.

V rokoch 2008-2016  predsedníčka/podpredsedníčka grantovej schémy VEGA a predsedníčka/podpredsedníčka K VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu, podpredsedníčka/predsedníčka grantovej schémy VEGA a predsedníčka/podpredsedníčka K VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu v 8. funkčnom období od r. 2020.

 

 

 

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

 

E-mail: feliks.shteinbukuniba.sk

Telefón: +421 944 010 174

Miestnosť: G227

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

pedagogická činnosť

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

 

 

Predmety vyučované v letnom semestri:

 

vedeckovýskumný profil

 

Prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. sa vo vedeckej činnosti sústreďuje na literárnu teóriu, súčasnú ruskú a ukrajinskú literatúru. Je autorom viac ako 150 vedeckých a vedecko-metodických publikácií. Vrátane niekoľkých monografií: Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття (2007), Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів) (2009), Методика викладання зарубіжної літератури в школі (2009), Українська література у контексті тілесно-міметичного методу (2013), Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (2014), Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко (T. 1. 2020).

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

stručný životopis

 

1982 – 1986

filologická fakulta Štátneho pedagogického inštitútu v Lucku, Ukrajina

1986 – 1989: učiteľ ruského jazyka a svetovej literatúry na všeobecnovzdelávacej škole vo Volodymyre Volynskom

1989 – 2000

zástupca riaditeľa všeobecnovzdelávacej školy vo Volodymyre Volynskom

2000 – 2003

odborný asistent ukrajinskej a ruskej filológie na Štátnom krymskom inštitúte humanitných vied, Jalta

2003

prodekan fakulty na Krymskej univerzite humanitných vied v Jalte

2004 – 2010

dekan Historicko-filologickej fakulty na Krymskej univerzite humanitných vied v Jalte

2010 – 2014

riaditeľ Inštitútu filológie, dejín a umení / vedúci Katedry ruského jazyka, teórie a dejín literatúry na Krymskej univerzite humanitných vied v Jalte

2014 – 2019

profesor Katedry teórie a dejín svetovej literatúry Kyjevskej národnej lingvistickej univerzity

2020 –

profesor Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave

 

 

doc. Mrg. Nina Cingerová, PhD.

 

E-mail: nina.cingerovauniba.sk 

Telefón: +421 2 9013 2378

Miestnosť: G232

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

Pedagogická činnosť

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

 

 

Predmety vyučované v letnom semestri:

 

 

Vedeckovýskumný profil

 

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. sa vo vedeckej činnosti sústreďuje na súčasný ruský jazyk a špecifiká komunikácie v ruskom verejnom priestore. Je autorkou monografie Červenejúce sa slová (2018), spoluautorkou monografie Jazyk a konflikt (2019), spoluautorkou učebníc Úvod do diskurznej analýzy (2017), Ruské lingvoreálie (2017), Historické a kultúrne pamiatky Ruska (2020), Kultúrne regióny Ruska (2021) ako aj Glosára ruských lingvoreálií (2016). Publikovala viacero štúdií zameraných na metodológiu diskurznej analýzy, teóriu diskurzu, konštruovanie udalostí, osôb, kolektívnych subjektov v médiách a na lingvokulturologickú prípravu budúcich prekladateľov a odborníkov na ruský priestor.

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

Účasť na projektoch

 

Zodpovedná riešiteľka:

2013: SLSP vs13_1 Literatúra východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch

Cieľom projektu bolo zapojenie študentov do tvorivého a intelektuálneho procesu, motivovanie mladých prekladateľov, sprístupnenie súčasnej východoeurópskej literatúry slovenskému publiku, rozvíjanie medzikultúrneho dialógu. Hlavným výstupom projektu bola antológia Othэr Storiэs : Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru (zostavenie a redakcia: Nina Cingerová, Mária Kusá, Ivan Posokhin). Prekladateľmi krátkej prózy boli študenti katedry.

 

2031-2023 KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Mediálna lingvistika, ktorá priblíži študentom jazykové špecifiká a princípy lingvistickej analýzy tradičných mediálnych žánrov, ale aj nových žánrov formujúcich sa v priestore internetu.

 

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa:

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Cieľom projektu bol výskum problematiky lingvoreálií a vypracovanie vysokoškolskej učebnice Ruské lingvoreálie, pri ktorej sa aplikovala metodická koncepcia jednoty jazyka a kultúry. Projekt bol agentúrou KEGA zaradený medzi TOP projekty, „splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“. Dvojjazyčný glosár Glosár ruských lingvoreálií (v spoluautorstve s I. Dulebovou a K. Hrčkovou) bol Jednotou tlmočníkov a prekladateľov nominovaný v súťaži Slovník roku 2019 (http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Seznam-slovniku-2019) a získal čestné uznanie poroty (https://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Cena-SLOVNIK-ROKU-2019-udelena).

2017-2019: VEGA 1/0539/17 Jazyk a konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom ruskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je popísať jazykové manifestácie rôzneho typu hraníc v súčasnom ruskom verejnom diskurze, pričom sa ťažiskovo zameriavame na obdobie po anexii Krymu, poukázať na to, ako sú hranice jazykovo konštruované v rámci rôznych „predstavovaných“ komunít a na korelácie medzi jednotlivými úrovňami.

 

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

 

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je lingvistická analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém.

 

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska:

2019-2021: KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Politická lingvistika pre potreby filologických a spoločenskovedných pracovísk. Ťažiskom usúvzťažneného výskumu je teoretická konceptualizácia a empirická identifikácia procesov spojených s politickou komunikáciou pravicových extrémistov, analýza diskurzných stratégií politickej komunikácie aktérov politiky a vytváranie teoreticko-empirickej a didaktickej základne pre etablovanie politickej lingvistiky na Slovensku.

 

Spoluriešiteľka:

2015-2017: FG07/2015 Vysokoškolská učebnica Úvod do diskurznej analýzy

Cieľom projektu bola sumarizácia metodologických prístupov k analýze diskurzu v podobe vysokoškolskej učebnice. Text sa využíva na seminároch venovaných analýze mediálnych textov, dejinám a reáliám a pri vedení záverečných prác, ktorých predmetom sú formy verbálneho konania, imagologické analýzy a pod.

 

Stručný životopis

 

1996 – 2001

vysokoškolské štúdium v programe ruský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra, študijný odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

2001 – 2008

redaktorka zahraničného oddelenia denníka Hospodárske noviny

 

2008 – 2012

doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program slavistika, študijný odbor slovanské jazyky a literatúra, téma dizertačnej práce: Cesty k chrámu. Ruská pravoslávna cirkev a pravoslávie v prestavbovom a postsovietskom diskurze

 

2012 – 2019

odborná asistentka na Katedre ruského jazyka a literatúry/Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

2020

docentka na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, názov habilitačnej práce: Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze

 

2020 –

vedúca Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Iné

 

členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika (FiF UK v Bratislave)

členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Translatológia (FiF UK v Bratislave)

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

 

 

E-mail: irina.dulebovauniba.sk

Telefón: +421 2 9013 2382

Miestnosť: G229

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

 

Predmety vyučované v letnom semestri:

 

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL

 

 

Doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. sa v rámci svojej vedeckej činnosti špecializuje na oblasti politickej lingvistiky, lingvokulturológie, mediálnej lingvistiky a lingvodidaktiky. Uverejnila viac ako 160 vedeckých a odborných publikácii, je autorkou monografie Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt (2015), spoluautorkou monografie Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění : tradice a transformace (2015), Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia (2016), Jazyk a politika (2017),  Jazyk a konflikt (2019), spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ruské lingvoreálie (2017), Historické a kultúrne pamiatky Ruska (2020), Kultúrne regióny Ruska (2021), Politická lingvistika (2021) ako aj Glosára ruských lingvoreálií (2016).

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

 

Zodpovedná riešiteľka: 

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Cieľom projektu bol výskum problematiky lingvoreálií a vypracovanie vysokoškolskej učebnice Ruské lingvoreálie, pri ktorej sa aplikovala metodická koncepcia jednoty jazyka a kultúry. Projekt bol agentúrou KEGA zaradený medzi TOP projekty, nakoľko „splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“. Dvojjazyčný glosár Glosár ruských lingvoreálií (v spoluautorstve s I. Dulebovou a K. Hrčkovou) bol Jednotou tlmočníkov a prekladateľov nominovaný v súťaži Slovník roku a získal čestné uznanie poroty.

2017-2019: VEGA 1/0539/17 Jazyk a konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom ruskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je popísať jazykové manifestácie rôzneho typu hraníc v súčasnom ruskom verejnom diskurze, pričom sa ťažiskovo zameriavame na obdobie po anexii Krymu, poukázať na to, ako sú hranice jazykovo konštruované v rámci rôznych „predstavovaných“ komunít a na korelácie medzi jednotlivými úrovňami.

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je lingvistická analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém.

Zodpovedá riešiteľka  spolupracujúceho pracoviska:

2019-2021: KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Politická lingvistika pre potreby filologických a spoločenskovedných pracovísk. Ťažiskom usúvzťažneného výskumu je teoretická konceptualizácia a empirická identifikácia procesov spojených s politickou komunikáciou pravicových extrémistov, analýza diskurzných stratégií politickej komunikácie aktérov politiky a vytváranie teoreticko-empirickej a didaktickej základne pre etablovanie politickej lingvistiky na Slovensku.

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa:

2031-2023 KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Mediálna lingvistika, ktorá priblíži študentom jazykové špecifiká a princípy lingvistickej analýzy tradičných mediálnych žánrov, ale aj nových žánrov formujúcich sa v priestore internetu.

Riešiteľka:

2013-2015: VEGA 1/0078/13 Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore

Projekt bol zameraný na identifikáciu, reinterpretáciu a kontextualizáciu kľúčových javov ruskej kultúry (vo všetkých podobách umenia) 19. a 20. storočia, ktoré umožnia formulovať jeho ideologicky nezaťaženú periodizáciu – na jednej strane v nevyhnutnej konfrontácii situácie jednotlivých druhov umenia, na strane druhej v analogickej konfrontácii s ďalšími európskymi kultúrnymi priestormi.

2015-2017:  VEGA 1/0347/15 Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií

Projekt sa zameriava primárne na nedostatočne prebádanú oblasť parlamentných prejavov od systémovej zmeny v roku 1989 v rámci politickej lingvistiky. Metodologicky analyzuje jazykové javy a trendy v parlamentných prejavoch a je postavený na hypotéze, že aj prostredníctvom politického jazyka je možné identifikovať socioekonomické konfliktné línie. Okrem primárneho výskumu projekt sleduje sekundárny cieľ, a síce etablovanie politickej lingvistiky ako stabilnej vedeckej lingvistickej subdisciplíny v podmienkach SR.

2020 – 2022: VEGA 1/0344/20 Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická perspektíva

Projekt sa zameriava na analýzu rečových aktov pravicovych extrémistov, pričom vychádzame z hypotézy, že tento druh politického jazyka bude mať špecifické črty, a to najmä v lexikálnej rovine. Vzhľadom na to, že politická komunikácia extrémistov je založená na vyvolávaní strachu pred (často fiktívnym) nepriateľom, predpokladáme existenciu dichotomického vymedzenia v zmysle priateľ vs. nepriateľ, resp. my vs. oni, prípadne my vs. tí druhí. Okrem primárneho výskumu projekt sleduje sekundárny cieľ, a to etablovanie politickej lingvistiky ako vedeckej subdisciplíny v podmienkach slovenského akademického prostredia.

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

 

1983 – 1989

vysokoškolské štúdium v programe učiteľstvo filozofie a sociálno-politických vied, študijný odbor sociálne a politické vedy, Filozofická fakulta Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka, Kyjev, Ukrajina (ZSSR)

1999 –  2004

vysokoškolské štúdium v programe ruský jazyk a literatúra, študijný odbor slovanská filológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, SR 

2007 – 2011

doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program slavistika, študijný odbor slovanské jazyky a literatúra, téma dizertačnej práce: Politický diskurz ako objekt výskumu politickej lingvistiky a jeho lexikálne osobitosti v súčasnej ruštine a slovenčine.

2012 – 2017

odborná asistentka na Katedre ruského jazyka a literatúry/Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

2017 –

docentka na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, názov habilitačnej práce: Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt.

 

INÉ

 

členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika (FiF UK v Bratislave)

členka odborovej komisie študijného odboru Filológia (Filozofická fakulta PU v Prešove)

členka odborovej komisie doktorandského študijného programu Slavistika  (Filozofická fakulta UKF v Nitre)

členka vedeckej rady Fakulty aplikovaných jazykov (Ekonomická univerzita v Bratislave)

recenzentka externej a internej časti celoslovenskej maturitnej skúšky z predmetu ruský jazyk (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)

predsedníčka slovenského výboru Komisie pre Medialingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov

členka redakčnej rady vedeckých časopisov «Lingua et Vita» (SR), Modern Humanities Success (RF)

 

 

 

 

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

 

 

E-mail: ivan.posokhinuniba.sk

Telefón: +421 2 9013 2382

Miestnosť: G229

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

Pedagogická činnosť

 

Predmety vyučované v zimnom semestri

 

Predmety vyučované v letnom semestri

 

Vedeckovýskumný profil

 

Svoj vedecký záujem Ivan Posokhin sústreďuje predovšetkým na ruskú prózu konca 20. a začiatku 21. storočia v širšom spoločensko-kultúrnom kontexte, ťažiskovo sa pritom venuje jej zahraničnej (emigračnej) vetve. V intenciách výskumu kreatívneho potenciálu „premiestnených“ aktérov literatúry sa zameriava na hybridnosť ich jazyka, autorských identít, špecifiká naratívnych techník a symboliku konštruovaných priestorov. Druhou oblasťou vedeckej činnosti je súčasná bieloruská próza (V. Marcinovič, A. Bacharevič a i.), ako aj metapriestor, v ktorom nastáva vyrovnávanie sa s historickými traumami, modelujú a (re)interpretujú sa prvky bieloruskej identity/bieloruských identít. V tejto súvislosti sa predmet vedeckého záujmu prirodzene rozširuje aj o verejný diskurz v  Bielorusku a Rusku a komunikačné stratégie jeho aktérov. Výskumnú činnosť sa snaží prepájať s vyučovacím procesom, najmä na seminároch o súčasnej ruskej literatúre a na predmetoch zameraných na praktickú štylistiku ruského jazyka.

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

účasť na projektoch

 

Zodpovedný riešiteľ:

 

Grant mladých UK/289/2012: Tvorba Sergeja Dovlatova a literárna situácia „ruského“ New Yorku (70. – 80. roky 20. storočia)

Cieľom projektu bolo definovanie, spoločenská, kultúrna a politická kontextualizácia ruskej emigrantskej literatúry a jej vymedzenie ako literárneho javu disponujúceho špecifickými poetologickými prvkami. Svoj vedecký záujem sa Ivan Posokhin sústredil predovšetkým na tretiu vlnu emigrácie zo ZSSR a na život a tvorbu Sergeja Dovlatova (1941 – 1990), významného ruského spisovateľa, jedného z najdôležitejších predstaviteľov literatúry tretej vlny ruskej emigrácie (70. – 80. roky 20. storočia).

 

2021 – 2024: VEGA 1/0586/21 Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore.

Cieľom projektu je výskum žánrových, tematických a naratívnych osobitostí, ako aj mimoliterárnych súvislostí súčasnej ruskej prózy. V týchto intenciách bude riešiteľský tím vnímať ruskú prózu publikovanú v rokoch 2000 – 2020 cez prizmu (povedané R. Bílikom a P. Zajacom) tzv. novej poetiky, ktorá má potenciál identifikovať, popísať a analyzovať premeny jej referenčnej fikčnej skutočnosti, foriem tematizácie ľudskej existencie, konštituovania a povahy využívaných dominantných epických naratívov. Zároveň ide aj o pokus, respektíve overenie možnosti využiť tento prístup pri skúmaní podôb existencie inonárodnej literatúry v slovenskom kultúrnom priestore.

 

 

Člen riešiteľského kolektívu:

 

2021 – 2023: VEGA 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze.

Cieľom projektu je analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém. Teoreticky a metodologicky je projekt ukotvený hlavne v tézach kodanskej školy bezpečnostných štúdií (teória sekuritizácie), politickej lingvistike a kritickej diskurznej analýze. Plánuje sa identifikácia diskurzných udalostí, vytvorenie výskumného korpusu, lingvistická analýza reprezentatívnych fragmentov, diskurzná interpretácia použitých jazykových prostriedkov a ich klasifikácia. V polohe náprotivkov, ktoré umožnia sledovať intertextuálne/interdiskurzívne aspekty slovenského verejného diskurzu, sa budú skúmať aj manifestácie ruského diskurzu a diskurzu európskeho priestoru. V rámci riešenia projektu sa sústredím na recepciu a reflexiu nastoľovaných sekuritizačných tém v oblasti kultúrneho diskurzu (aj v konfrontačnom aspekte).

 

2013 – 2015: VEGA 1/0078/13: Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore

Cieľ projektu spočíval v reinterpretácii vybraných javov ruskej kultúry, na ktorú nadväzovala identifikácia, deskripcia a špecifikácia kľúčových etáp vývinu ruského umenia 19. a 20. storočia v konfrontácii so širším európskym umeleckým kontextom. Riešitelia si kládli za cieľ odbúranie zaužívaných stereotypov o ruskom umení (autoroch, dielach, obdobiach atď.), odbúranie stereotypov o jeho vzťahu k celoeurópskemu kultúrnemu dianiu a ako ťažiskovú vnímali reflexiu tohto umenia v komplexnejších syntézach.

 

2013: SLSP vs13_1 Literatúra východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch

Cieľom projektu bolo zapojenie študentov do tvorivého a intelektuálneho procesu, motivovanie mladých prekladateľov, sprístupnenie súčasnej východoeurópskej literatúry slovenskému publiku a rozvíjanie medzikultúrneho dialógu. Hlavným výstupom projektu bola antológia Othэr Storiэs: Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru (zostavenie a redakcia: Nina Cingerová, Mária Kusá, Ivan Posokhin). Prekladateľmi krátkej prózy boli študenti (vtedy) Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK v Bratislave, pre ktorých sa projekt stal cennou praktickou skúsenosťou s umeleckým prekladom a s praktickými otázkami organizácie práce pri preklade umeleckej literatúry.

 

2011-2013: VEGA 1/0946/11 Dejiny ruskej literatúry

Cieľom projektu bolo jednak heuristické skúmanie osobností, udalostí a javov ruskej literatúry, ich zástoj v literárnom procese a recepcia v slovenskom a európskom kontexte, ako aj selekcia, hierarchizovanie a systemizovanie spracúvaného materiálu, a následne analýza vybraných kľúčových javov ruského literárneho diania v skúmaných obdobiach (smery, zoskupenia, inštitúcie, časopisy a almanachy, autori, diela) a ich vzťahu k slovenskej a európskej tradícii.

Kľúčovým výstupom projektu bola vysokoškolská učebnica Ruská literatúra 18. – 21. storočia, ktorá sa používa ako základný odporúčaný zdroj na kurzoch o ruskej literatúre 19. – 21. storočia.

 

Stručný životopis

 

 

Štúdium

2004 – 2009

Brestská štátna univerzita A.S. Puškina (Bielorusko),

Filologická fakulta

Študijný program: Ruský jazyk a literatúra. Cudzí jazyk (Anglický jazyk).

Študijný odbor: Učiteľstvo

 

2009 – 2011

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Študijný program: Ruské a východoeurópske štúdiá

Študijný odbor: Slovanské jazyky a literatúry

 

2011 – 2015, doktorandské štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Študijný program: Slavistika

Študijný odbor: Slovanské jazyky a literatúry

 

Študijné pobyty

2007 – 2008

Bolonská univerzita (Taliansko)

Fakulta cudzích jazykov

 

2013

Veronská univerzita (Taliansko)

Fakulta cudzích jazykov a literatúr

 

Zamestnanie

2015 – doteraz

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra ruského jazyka a literatúry/Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, odborný asistent

 

 

 

 

LEKTORKY

Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

 

 

E-mail: lizaveta.madej@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2378
Miestnosť: G232
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

 

Predmety vyučované v letnom semestri:

 

 

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL

 

Mgr. Lizaveta Madej sa vo vedeckej činnosti venuje kontaktnej lingvistike, kulturológii a bikulturalizmu, problematike odborného právneho prekladu a otázkam diplomatického tlmočenia. Je autorkou učebných skrípt Lektorské cvičenia 1-2 (2020), ako aj viacerých vedeckých štúdií o ruskom jazyku a kultúre, komparácii ruského a slovenského jazykového obrazu svetu či osobitostiach diplomatického konzekutívneho tlmočenia.

 

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

 

Zodpovedná riešiteľka:

(2019): Grant Univerzity Komenského UK/404/2019 – Didaktické materiály k výučbe ruského jazyka pre študentov prvého ročníka ruských a východoeurópskych štúdií

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvorenie didaktických materiálov (skrípt), zameraných na rozširovanie slovnej zásoby a kreáciu komunikačnej kompetencie študentov začínajúcich štúdium ruského jazyka.

Členka riešiteľského tímu:

(2018-2020): KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

 

2010-2014

vysokoškolské štúdium v programe „slovenský jazyk – ruský jazyk“, študijný odbor „slovanská filológia“, Filologická fakulta Bieloruskej štátnej univerzity 

2014-2017

vysokoškolské štúdium v programe „ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra“, študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2017-doteraz

doktorandské štúdium v odbore Translatológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; téma dizertačnej práce: Diplomatické tlmočenie – áno alebo nie?

INÉ

 

prekladateľka zapísaná v zozname Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore ruský jazyk

 

 

 

 

doc. Vira Berkovets, PhD.

 

E-mail: vira.berkovets@uniba.sk

Telefón: +421 2 9013 2378

Miestnosť: G238

INTERNÉ DOKTORANDKY

Mgr. Zuzana Bujačková

 

 

E-mail: zuzana.bujackova@uniba.sk

Telefón: +421 2 9013 2378

Miestnosť: G238

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

pedagogická činnosť

 

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

Jazyk ruských komerčných textov

Preklad umeleckých textov 3

Doplnková odborná činnosť

Predmety vyučované v letnom semestri:

Prezentačné zručnosti

Doplnková odborná činnosť

 

Vedeckovýskumný profil

 

Mgr. Zuzana Bujačková sa sa zameriava na obdobie 1948 – 1989 v slovenskej časti Československa v kontexte komunistického režimu a sovietskej „rodovej agendy“. Vo výskume aplikuje metódy emočných dejín (emotional history), konkrétne koncepty B. Rosenweinovej a W. Reddyho. Prostredníctvom nimi vypracovaných metód skúma jazykový prejav v rôznych formách (mediálny text, text ako súčasť vizuálnej propagandy, politický prejav a zákony). Počas magisterského štúdia bola súčasťou projektového tímu GACY ’68 (A Game-Changing Year: Czechoslovakia and Europe in 1968), vďaka čomu sa venovala aj otázkam Pražskej jari a jej reflexii v preklade či literárnom živote, ako aj sledovaniu dobového diskurzu. Zameriava sa aj na inovatívne metódy výučby filologicky zameraných odborov a aplikovanie metód neformálneho vzdelávania vo vysokoškolskom prostredí. Prekladá z ruštiny a angličtiny.

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

Účasť na projektoch

Spoluriešiteľka:

2018-2020: A Game-Changing Year: Czechoslovakia and Europe in 1968 (GACY 68)

Medzinárodný projekt podporený Európskou komisiou v rámci schémy EACEA European Remembrance, na ktorom spolupracovali odborné inštitúcie zo 6 krajín EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Rakúsko, Slovensko, Taliansko). Cieľom projektu bol výskum európskych dimenzií dejín a pamäti o roku 1968, jeho prezentácia širokému publiku a prepojenie univerzitnej výučby s praxou. K hlavným výstupom projektu patrila medzinárodná výstava, archív nahrávok pamätníkov, knižná publikácia vedeckých príspevkov. Na projekte výrazne participovali desiatky študentov z viacerých európskych univerzít.

 

2022 - 2025: Od domáceho anjela k budovateľke socializmu a späť? Slovenská žena v 20. storočí medzi verejnou a súkromnou sférou (V-22-013-00)

Cieľom predkladaného projektu je analýza a následná interpretácia postavenia žien v spoločnosti na Slovensku na rozhraní verejnej a súkromnej sféry v 20. storočí, ako aj definovanie týchto sfér, zachytenie dynamiky zmien v ich konštruovaní a sledovanie s nimi súvisiacich rodových stereotypov. Kľúčovou otázkou je, ako vplývali súkromná a verejná sféra na produkovanie týchto stereotypov, a zároveň ako ich vzájomná interakcia transformovala postavenie žien v spoločnosti ako subjekty aj objekty tejto transformácie.

 

Stručný životopis

Štúdium

2019 – súčasnosť

doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program slavistika, študijný odbor filológia, téma dizertačnej práce: Ženy pod Červenou hviezdou: z dejín komunizmu v Európe

2014 – 2019

Vysokoškolské štúdium v programe anglický jazyk a kultúra – ruský jazyka a kultúra, študijný odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijné pobyty

október 2016

Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve

Zamestnanie

2022 – súčasnosť

Spojená škola Novohradská

učiteľka anglického jazyka pre druhý stupeň ZŠ a osemročné gymnázium

2014 – 2017

lektorka a metodička súkromnej školy anglického jazyka

2017 – 2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

asistentka na komunikačnom oddelení kancelárie riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu

koordinátorka edukačnej kampane Mysli otvorene, mysli slobodne

členka pracovnej skupiny komunikačných špecialistov (Working Group of Communication Professionals) v Sieti riaditeľov liekových agentúr (HMA)

 

Iné

členka študentského spolku Rusalka

prekladateľka – vydavateľstvo Artforum, portál medziknihami.sk

administrátorka webu KRVŠ

členka ŠČ Akademického senátu UK

členka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK

 

 

Mgr. Lucia Chudá

 

 

 

E-mail: chuda40@uniba.sk

Telefón: +421 944 393 400

Miestnosť: G238

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

pedagogická činnosť

 

Predmety vyučované v zimnom semestri:

 

 

Predmety vyučované v letnom semestri:

 

 

 

Vedeckovýskumný profil

 

Doktorandka vo svojej dizertačnej práci skúma idiolekt V. Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu, pričom sa sústreďuje na aktualizácie, modifikácie precedentných výrazov a zámery ich použitia v danom diskurze.

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

 

Účasť na projektoch

Spoluriešiteľka:

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

2019-2021: GACY’68: A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe

Cieľom projektu je ukázať rok 1968 zo širšej európskej perspektívy, a zároveň i z pohľadu malých miestnych komunít.

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je lingvistická analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém.

2021-2023 KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Mediálna lingvistika, ktorá priblíži študentom jazykové špecifiká a princípy lingvistickej analýzy tradičných mediálnych žánrov, ale aj nových žánrov formujúcich sa v priestore internetu.

 

 

Stručný životopis

2014 – 2019

vysokoškolské štúdium v programe ruské a východoeurópske štúdiá, študijný odbor slovanské jazyky a literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2019 –

doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program slavistika, študijný odbor filológia, téma dizertačnej práce: Idiolekt V. Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu.

 

Iné

 

predsedníčka študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

členka disciplinárnej komisie pre študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

členka rozvrhovej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Externí spolupracovníci katedry

Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

apetkova62@gmail.com

doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.

michal.masaryk@gmail.com

Mgr. Marína Zavacká, PhD.

marina.zavacka@savba.sk

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.