Mgr. Irina Dulebová, PhD.

 

 

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL 

Doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. sa v rámci svojej vedeckej činnosti špecializuje na oblasti politickej lingvistiky, lingvokulturológie, mediálnej lingvistiky a lingvodidaktiky. Uverejnila viac ako 160 vedeckých a odborných publikácii, je autorkou monografie Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt (2015), spoluautorkou monografie Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění : tradice a transformace (2015), Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia (2016), Jazyk a politika (2017),  Jazyk a konflikt (2019), spoluautorkou vysokoškolských učebníc Ruské lingvoreálie (2017), Historické a kultúrne pamiatky Ruska (2020), Kultúrne regióny Ruska (2021), Politická lingvistika (2021) ako aj Glosára ruských lingvoreálií (2016).

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

 

Zodpovedná riešiteľka: 

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Cieľom projektu bol výskum problematiky lingvoreálií a vypracovanie vysokoškolskej učebnice Ruské lingvoreálie, pri ktorej sa aplikovala metodická koncepcia jednoty jazyka a kultúry. Projekt bol agentúrou KEGA zaradený medzi TOP projekty, nakoľko „splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“. Dvojjazyčný glosár Glosár ruských lingvoreálií (v spoluautorstve s I. Dulebovou a K. Hrčkovou) bol Jednotou tlmočníkov a prekladateľov nominovaný v súťaži Slovník roku a získal čestné uznanie poroty.

2017-2019: VEGA 1/0539/17 Jazyk a konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom ruskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je popísať jazykové manifestácie rôzneho typu hraníc v súčasnom ruskom verejnom diskurze, pričom sa ťažiskovo zameriavame na obdobie po anexii Krymu, poukázať na to, ako sú hranice jazykovo konštruované v rámci rôznych „predstavovaných“ komunít a na korelácie medzi jednotlivými úrovňami.

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je lingvistická analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém.

Zodpovedá riešiteľka  spolupracujúceho pracoviska:

2019-2021: KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Politická lingvistika pre potreby filologických a spoločenskovedných pracovísk. Ťažiskom usúvzťažneného výskumu je teoretická konceptualizácia a empirická identifikácia procesov spojených s politickou komunikáciou pravicových extrémistov, analýza diskurzných stratégií politickej komunikácie aktérov politiky a vytváranie teoreticko-empirickej a didaktickej základne pre etablovanie politickej lingvistiky na Slovensku.

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa:

2031-2023 KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Mediálna lingvistika, ktorá priblíži študentom jazykové špecifiká a princípy lingvistickej analýzy tradičných mediálnych žánrov, ale aj nových žánrov formujúcich sa v priestore internetu.

Riešiteľka:

2013-2015: VEGA 1/0078/13 Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore

Projekt bol zameraný na identifikáciu, reinterpretáciu a kontextualizáciu kľúčových javov ruskej kultúry (vo všetkých podobách umenia) 19. a 20. storočia, ktoré umožnia formulovať jeho ideologicky nezaťaženú periodizáciu – na jednej strane v nevyhnutnej konfrontácii situácie jednotlivých druhov umenia, na strane druhej v analogickej konfrontácii s ďalšími európskymi kultúrnymi priestormi.

2015-2017:  VEGA 1/0347/15 Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií

Projekt sa zameriava primárne na nedostatočne prebádanú oblasť parlamentných prejavov od systémovej zmeny v roku 1989 v rámci politickej lingvistiky. Metodologicky analyzuje jazykové javy a trendy v parlamentných prejavoch a je postavený na hypotéze, že aj prostredníctvom politického jazyka je možné identifikovať socioekonomické konfliktné línie. Okrem primárneho výskumu projekt sleduje sekundárny cieľ, a síce etablovanie politickej lingvistiky ako stabilnej vedeckej lingvistickej subdisciplíny v podmienkach SR.

2020 – 2022: VEGA 1/0344/20 Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická perspektíva

Projekt sa zameriava na analýzu rečových aktov pravicovych extrémistov, pričom vychádzame z hypotézy, že tento druh politického jazyka bude mať špecifické črty, a to najmä v lexikálnej rovine. Vzhľadom na to, že politická komunikácia extrémistov je založená na vyvolávaní strachu pred (často fiktívnym) nepriateľom, predpokladáme existenciu dichotomického vymedzenia v zmysle priateľ vs. nepriateľ, resp. my vs. oni, prípadne my vs. tí druhí. Okrem primárneho výskumu projekt sleduje sekundárny cieľ, a to etablovanie politickej lingvistiky ako vedeckej subdisciplíny v podmienkach slovenského akademického prostredia.

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

 

1983 – 1989

vysokoškolské štúdium v programe učiteľstvo filozofie a sociálno-politických vied, študijný odbor sociálne a politické vedy, Filozofická fakulta Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka, Kyjev, Ukrajina (ZSSR)

1999 –  2004

vysokoškolské štúdium v programe ruský jazyk a literatúra, študijný odbor slovanská filológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, SR 

2007 – 2011

doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program slavistika, študijný odbor slovanské jazyky a literatúra, téma dizertačnej práce: Politický diskurz ako objekt výskumu politickej lingvistiky a jeho lexikálne osobitosti v súčasnej ruštine a slovenčine.

2012 – 2017

odborná asistentka na Katedre ruského jazyka a literatúry/Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

2017 –

docentka na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, názov habilitačnej práce: Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt.

 

INÉ

 

členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika (FiF UK v Bratislave)

členka odborovej komisie študijného odboru Filológia (Filozofická fakulta PU v Prešove)

členka odborovej komisie doktorandského študijného programu Slavistika  (Filozofická fakulta UKF v Nitre)

členka vedeckej rady Fakulty aplikovaných jazykov (Ekonomická univerzita v Bratislave)

recenzentka externej a internej časti celoslovenskej maturitnej skúšky z predmetu ruský jazyk (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)

predsedníčka slovenského výboru Komisie pre Medialingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov

členka redakčnej rady vedeckých časopisov «Lingua et Vita» (SR), Modern Humanities Success (RF)