Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

 

 

 

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL

 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.  sa vo vedeckej činnosti sústreďuje na ruskú a východoeurópske literatúry i kultúry v ich vnútro, mimo i medzikultúrnych súvislostiach, ako aj na problematiku teórie, praxe a dejín prekladu.  Je autorkou monografií Literárny život, literárne dianie, literárny proces. (1997), Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru (2005), editorkou a spoluautorkou kolektívnych  monografií  Slovník  ruskej literatúry 11.- 20. storočia (2007),  A.S. Puškin na Slovensku (2015), Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A-K (2015), L-Ž (2017), Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr (2020),  editorkou,  autorkou  a/alebo spoluautorkou viacerých učebníc a publikácií, slúžiacich ako učebné materiály: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015  (1998, 2017), Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia : kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore (2016), Ruská literatúra 18. – 21. storočia (2014, 2020). Zúčastnila sa početných medzinárodných konferencií v Rusku, na Ukrajine, vo Francúzsku a v ČR. Publikovala desiatky štúdií o literatúre a kultúre v širších súvislostiach, o problematike prekladu a recepcie v slovenskom kultúrnom priestore.  

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

 

Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina (VEGA 2015-2017, spoluriešiteľka)

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom (VEGA 2015-2018, hlavná riešiteľka).

 

 

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch  (VEGA 2019-2022, hlavná riešiteľka)

 

Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore (VEGA 2021-2024, spoluriešiteľka)

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

 

1976-1980

vysokoškolské štúdium v programe ruský jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra, študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1980-1982

Študijný pobyt  na Katedre ruského jazyka, literatúry a teórie prekladu

1983-1985

Doktorandské štúdium v odbore Slavistika - slovanské literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; téma dizertačnej práce: Litovský psychologický román v medzikultúrnych vzťahoch, v rámci toho január-november 1985 stáž na Filologickej fakulte Univerzity Vytautasa Veľkého  (Vilnius, Litva)

1986-1996

Odborná pracovníčka, neskôr samostatná vedecká pracovníčka  Literárnovedného ústavu SAV, neskôr Ústavu svetovej literatúry SAV

Od septembra 1996 -  doteraz

Od roku 1997 docentka v odbore Slavistika - slovanské literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; názov habilitačnej práce: Literárny život, literárne dianie, literárny proces, od roku 2006 profesorka  na Katedre ruského jazyka a literatúry (dnes rusistiky a východoeurópskych štúdií), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

INÉ

 

členka redakčnej rady časopisov:

 World Literature Studies (ÚSvL SAV Bratislava)

 Novaja rusistika (MU Brno)

Kritika prekladu (FF UMB Banská Bystrica)

V rokoch 2000-2021 – opakovane členka a predsedníčka poroty súbehu o Cenu Jána Hollého pri Literárnom fonde.

Členka, neskôr predsedníčka Sekcie pre odborný preklad pri Literárnom fonde.

V rokoch 2008-2016  predsedníčka/podpredsedníčka grantovej schémy VEGA a predsedníčka/podpredsedníčka K VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu, podpredsedníčka/predsedníčka grantovej schémy VEGA a predsedníčka/podpredsedníčka K VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu v 8. funkčnom období od r. 2020.