Mgr. Nina Cingerová, PhD.

 

 

Vedeckovýskumný profil 

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. sa vo vedeckej činnosti sústreďuje na súčasný ruský jazyk a špecifiká komunikácie v ruskom verejnom priestore. Je autorkou monografie Červenejúce sa slová (2018), spoluautorkou monografie Jazyk a konflikt (2019), spoluautorkou učebníc Úvod do diskurznej analýzy (2017), Ruské lingvoreálie (2017), Historické a kultúrne pamiatky Ruska (2020), Kultúrne regióny Ruska (2021) ako aj Glosára ruských lingvoreálií (2016). Publikovala viacero štúdií zameraných na metodológiu diskurznej analýzy, teóriu diskurzu, konštruovanie udalostí, osôb, kolektívnych subjektov v médiách a na lingvokulturologickú prípravu budúcich prekladateľov a odborníkov na ruský priestor.

Publikačná činnosť je dostupná tu.

 

Účasť na projektoch

 

Zodpovedná riešiteľka:

2013: SLSP vs13_1 Literatúra východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch

Cieľom projektu bolo zapojenie študentov do tvorivého a intelektuálneho procesu, motivovanie mladých prekladateľov, sprístupnenie súčasnej východoeurópskej literatúry slovenskému publiku, rozvíjanie medzikultúrneho dialógu. Hlavným výstupom projektu bola antológia Othэr Storiэs : Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru (zostavenie a redakcia: Nina Cingerová, Mária Kusá, Ivan Posokhin). Prekladateľmi krátkej prózy boli študenti katedry.

 

2031-2023 KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Mediálna lingvistika, ktorá priblíži študentom jazykové špecifiká a princípy lingvistickej analýzy tradičných mediálnych žánrov, ale aj nových žánrov formujúcich sa v priestore internetu.

 

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa:

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Cieľom projektu bol výskum problematiky lingvoreálií a vypracovanie vysokoškolskej učebnice Ruské lingvoreálie, pri ktorej sa aplikovala metodická koncepcia jednoty jazyka a kultúry. Projekt bol agentúrou KEGA zaradený medzi TOP projekty, „splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“. Dvojjazyčný glosár Glosár ruských lingvoreálií (v spoluautorstve s I. Dulebovou a K. Hrčkovou) bol Jednotou tlmočníkov a prekladateľov nominovaný v súťaži Slovník roku 2019 (http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Seznam-slovniku-2019) a získal čestné uznanie poroty (https://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Cena-SLOVNIK-ROKU-2019-udelena).

2017-2019: VEGA 1/0539/17 Jazyk a konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom ruskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je popísať jazykové manifestácie rôzneho typu hraníc v súčasnom ruskom verejnom diskurze, pričom sa ťažiskovo zameriavame na obdobie po anexii Krymu, poukázať na to, ako sú hranice jazykovo konštruované v rámci rôznych „predstavovaných“ komunít a na korelácie medzi jednotlivými úrovňami.

 

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

 

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je lingvistická analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém.

 

Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska:

2019-2021: KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Cieľom projektu je vypracovanie vysokoškolskej učebnice Politická lingvistika pre potreby filologických a spoločenskovedných pracovísk. Ťažiskom usúvzťažneného výskumu je teoretická konceptualizácia a empirická identifikácia procesov spojených s politickou komunikáciou pravicových extrémistov, analýza diskurzných stratégií politickej komunikácie aktérov politiky a vytváranie teoreticko-empirickej a didaktickej základne pre etablovanie politickej lingvistiky na Slovensku.

 

Spoluriešiteľka:

2015-2017: FG07/2015 Vysokoškolská učebnica Úvod do diskurznej analýzy

Cieľom projektu bola sumarizácia metodologických prístupov k analýze diskurzu v podobe vysokoškolskej učebnice. Text sa využíva na seminároch venovaných analýze mediálnych textov, dejinám a reáliám a pri vedení záverečných prác, ktorých predmetom sú formy verbálneho konania, imagologické analýzy a pod.

 

Stručný životopis

 

1996 – 2001

vysokoškolské štúdium v programe ruský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra, študijný odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

2001 – 2008

redaktorka zahraničného oddelenia denníka Hospodárske noviny

 

2008 – 2012

doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program slavistika, študijný odbor slovanské jazyky a literatúra, téma dizertačnej práce: Cesty k chrámu. Ruská pravoslávna cirkev a pravoslávie v prestavbovom a postsovietskom diskurze

 

2012 – 2019

odborná asistentka na Katedre ruského jazyka a literatúry/Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

2020

docentka na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, názov habilitačnej práce: Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze

 

2020 –

vedúca Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Iné

 

členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika (FiF UK v Bratislave)

členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Translatológia (FiF UK v Bratislave)