doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

 

Vedeckovýskumný profil 

Svoj vedecký záujem Ivan Posokhin sústreďuje predovšetkým na ruskú prózu konca 20. a začiatku 21. storočia v širšom spoločensko-kultúrnom kontexte, ťažiskovo sa pritom venuje jej zahraničnej (emigračnej) vetve. V intenciách výskumu kreatívneho potenciálu „premiestnených“ aktérov literatúry sa zameriava na hybridnosť ich jazyka, autorských identít, špecifiká naratívnych techník a symboliku konštruovaných priestorov. Druhou oblasťou vedeckej činnosti je súčasná bieloruská próza (V. Marcinovič, A. Bacharevič a i.), ako aj metapriestor, v ktorom nastáva vyrovnávanie sa s historickými traumami, modelujú a (re)interpretujú sa prvky bieloruskej identity/bieloruských identít. V tejto súvislosti sa predmet vedeckého záujmu prirodzene rozširuje aj o verejný diskurz v  Bielorusku a Rusku a komunikačné stratégie jeho aktérov. Výskumnú činnosť sa snaží prepájať s vyučovacím procesom, najmä na seminároch o súčasnej ruskej literatúre a na predmetoch zameraných na praktickú štylistiku ruského jazyka.

Publikačná činnosť 

 

Účasť na projektoch 

Zodpovedný riešiteľ:


Grant mladých UK/289/2012: Tvorba Sergeja Dovlatova a literárna situácia „ruského“ New Yorku (70. – 80. roky 20. storočia)

Cieľom projektu bolo definovanie, spoločenská, kultúrna a politická kontextualizácia ruskej emigrantskej literatúry a jej vymedzenie ako literárneho javu disponujúceho špecifickými poetologickými prvkami. Svoj vedecký záujem sa Ivan Posokhin sústredil predovšetkým na tretiu vlnu emigrácie zo ZSSR a na život a tvorbu Sergeja Dovlatova (1941 – 1990), významného ruského spisovateľa, jedného z najdôležitejších predstaviteľov literatúry tretej vlny ruskej emigrácie (70. – 80. roky 20. storočia).

 

2021 – 2024: VEGA 1/0586/21 Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore.

Cieľom projektu je výskum žánrových, tematických a naratívnych osobitostí, ako aj mimoliterárnych súvislostí súčasnej ruskej prózy. V týchto intenciách bude riešiteľský tím vnímať ruskú prózu publikovanú v rokoch 2000 – 2020 cez prizmu (povedané R. Bílikom a P. Zajacom) tzv. novej poetiky, ktorá má potenciál identifikovať, popísať a analyzovať premeny jej referenčnej fikčnej skutočnosti, foriem tematizácie ľudskej existencie, konštituovania a povahy využívaných dominantných epických naratívov. Zároveň ide aj o pokus, respektíve overenie možnosti využiť tento prístup pri skúmaní podôb existencie inonárodnej literatúry v slovenskom kultúrnom priestore. 

Člen riešiteľského kolektívu:
2021 – 2023: VEGA 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze.

Cieľom projektu je analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako bezpečnostný problém. Teoreticky a metodologicky je projekt ukotvený hlavne v tézach kodanskej školy bezpečnostných štúdií (teória sekuritizácie), politickej lingvistike a kritickej diskurznej analýze. Plánuje sa identifikácia diskurzných udalostí, vytvorenie výskumného korpusu, lingvistická analýza reprezentatívnych fragmentov, diskurzná interpretácia použitých jazykových prostriedkov a ich klasifikácia. V polohe náprotivkov, ktoré umožnia sledovať intertextuálne/interdiskurzívne aspekty slovenského verejného diskurzu, sa budú skúmať aj manifestácie ruského diskurzu a diskurzu európskeho priestoru. V rámci riešenia projektu sa sústredím na recepciu a reflexiu nastoľovaných sekuritizačných tém v oblasti kultúrneho diskurzu (aj v konfrontačnom aspekte).

 

2013 – 2015: VEGA 1/0078/13: Kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore

Cieľ projektu spočíval v reinterpretácii vybraných javov ruskej kultúry, na ktorú nadväzovala identifikácia, deskripcia a špecifikácia kľúčových etáp vývinu ruského umenia 19. a 20. storočia v konfrontácii so širším európskym umeleckým kontextom. Riešitelia si kládli za cieľ odbúranie zaužívaných stereotypov o ruskom umení (autoroch, dielach, obdobiach atď.), odbúranie stereotypov o jeho vzťahu k celoeurópskemu kultúrnemu dianiu a ako ťažiskovú vnímali reflexiu tohto umenia v komplexnejších syntézach.

 

2013: SLSP vs13_1 Literatúra východoeurópskeho kyberpriestoru v študentských prekladoch

Cieľom projektu bolo zapojenie študentov do tvorivého a intelektuálneho procesu, motivovanie mladých prekladateľov, sprístupnenie súčasnej východoeurópskej literatúry slovenskému publiku a rozvíjanie medzikultúrneho dialógu. Hlavným výstupom projektu bola antológia Othэr Storiэs: Výber z prózy východoeurópskeho kyberpriestoru (zostavenie a redakcia: Nina Cingerová, Mária Kusá, Ivan Posokhin). Prekladateľmi krátkej prózy boli študenti (vtedy) Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK v Bratislave, pre ktorých sa projekt stal cennou praktickou skúsenosťou s umeleckým prekladom a s praktickými otázkami organizácie práce pri preklade umeleckej literatúry.

 

2011-2013: VEGA 1/0946/11 Dejiny ruskej literatúry

Cieľom projektu bolo jednak heuristické skúmanie osobností, udalostí a javov ruskej literatúry, ich zástoj v literárnom procese a recepcia v slovenskom a európskom kontexte, ako aj selekcia, hierarchizovanie a systemizovanie spracúvaného materiálu, a následne analýza vybraných kľúčových javov ruského literárneho diania v skúmaných obdobiach (smery, zoskupenia, inštitúcie, časopisy a almanachy, autori, diela) a ich vzťahu k slovenskej a európskej tradícii.

Kľúčovým výstupom projektu bola vysokoškolská učebnica Ruská literatúra 18. – 21. storočia, ktorá sa používa ako základný odporúčaný zdroj na kurzoch o ruskej literatúre 19. – 21. storočia.

 

Stručný životopis 

Štúdium

2004 – 2009

Brestská štátna univerzita A.S. Puškina (Bielorusko),
Univerzita Komenského v Bratislave Filologická fakulta
Študijný program: Ruský jazyk a literatúra. Cudzí jazyk (Anglický jazyk).
Študijný odbor: Učiteľstvo 

2009 – 2011

Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
Študijný program: Ruské a východoeurópske štúdiá
Študijný odbor: Slovanské jazyky a literatúry 

2011 – 2015, doktorandské štúdium
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
Študijný program: Slavistika
Študijný odbor: Slovanské jazyky a literatúry 

Študijné pobyty

2007 – 2008
Bolonská univerzita (Taliansko)
Fakulta cudzích jazykov 

2013
Veronská univerzita (Taliansko)
Fakulta cudzích jazykov a literatúr 

Zamestnanie

2015 – doteraz
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
Katedra ruského jazyka a literatúry/Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, odborný asistent