Mgr. Zuzana Močková Lorková, PhD.

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL

Mgr. Zuzana Močková Lorková PhD. sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriava na ruskú literatúru 20. a 21. storočia v širšom spoločensko-kultúrnom kontexte, na jej preklad do slovenského jazyka a recepciu v slovenskom kultúrnom priestore. Podrobnejšie skúma špecifiká jazyka súčasnej umeleckej literatúry a problematiku prekladu umeleckej literatúry ako takej. Druhou oblasťou vedeckej činnosti je konzekutívne a simultánne tlmočenie s ohľadom na najčastejšie problémy vznikajúce v praxi v jazykovej kombinácii ruský a slovenský jazyk. 

Publikačná činnosť

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

Projekt APVV 2022-2026 (spoluriešiteľ)
Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Projekt VEGA 2011-2013 (spoluriešiteľ)
Slovenské dejiny ruskej literatúry od 18. storočia po súčasnosť (Proces, druhy, žánre)

Grant mladých vedeckých pracovníkov 2011 (hlavný riešiteľ) UK
Číslo projektu UK/108/2011

Problém reflexie „inej“ ruskej literatúry na Slovensku z pohľadu narúšania jazykových a literárnych noriem

Grant mladých vedeckých pracovníkov 2010 (spoluriešiteľ) UK
Číslo projektu UK/183/2010 

Podoby a premeny slovenskej reflexie ruskej literatúry na prelome tisícročí (1989 – 2009) 

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS 

2004-2009
vysokoškolské štúdium – odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický jazyk a kultúra/ruský jazyk a kultúra, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

2009-2013
doktorandské štúdium – odbor slavistika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Okrem vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje aj prekladu beletrie, odbornej literatúry a literatúry pre deti a mládež z anglického jazyka.