Mgr. Nina Lacová

Profil:

V roku 2019 ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne v odbore ruský jazyk v obchodnej a interkultúrnej komunikácii a následne pokračovala na magisterskom stupni v rovnakom študijnom programe, kde úspešne ukončila štúdium s témou diplomovej práce Lexikálne prostriedky prejavu neverbálnej komunikácie v textoch umeleckej literatúry. Počas štúdia taktiež samostatne absolvovala študentskú stáž v Samare na letnej škole, kde sa venovala skúmaniu literatúry a rečových prejavov v nej. Okrem toho sa zúčastnila niekoľkých konferencii, ako napríklad medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie Akademická kultúra výskumníka vo vzdelávacom priestore: európska a národná prax, ktorú organizovala Sumská štátna univerzita A.S. Makarenka, kde vystúpila so svojim príspevkom na tému ukrajinského kozáctva vo svetovej kultúre. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií v študijnom programe slavistika. Témou jej dizertačnej práce sú Rečové taktiky a diskurzné stratégie konštruovania „druhého“ v ruských tolkšou v období vojny na Ukrajine. Medzi jej oblasti záujmu patrí ruská literatúra, kultúra slovanských národov, transdisciplinarita v literárnej vede.

 

Stručný životopis:

2016-2021

Vysokoškolské štúdium – odbor ruský jazyk v obchodnej a interkultúrnej komunikácii, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

2022-2023

Projektová činnosť – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

 

2023

Doktorandské štúdium

Okrem doktorandského štúdia a vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje prekladom, projektovej činnosti a dobrovoľníctvu.