Aktuality

ŠVOK 2024

26. apríla 2024 sa na KRVŠ uskutočnila Študentská vedecká a odborná konferencia (ŠVOK), ktorej sa zúčastnili študentky a študenti bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia s témami, v rámci ktorých prezentovali vlastné výskumy.

1. miesto obsadil Adam Wágner, študent 2. ročníka bakalárskeho stupňa s témou  Polárne nálezisko dinosaurej fauny pri potoku Teete

2.miesto obsadila Bc. Karin Korkutata, študentka 2. ročníka magisterského stupňa s témou Z lavíc do praxe: prechod študentov OPT na pracovný trh.

3. miesto obsadila Bc. Lenka Vraždová, študentka 2. ročníka magisterského stupňa s témou Súboj dobra a zla v sovietskych/ruských vojnových filmoch.

Srdečne gratulujeme autorom a autorkám víťazných prác a všetkým ostatným zúčastneným ďakujeme za kvalitné a zaujímavé príspevky a diskusiu!

6. marca 2024 sa na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií konal vedecký seminár na tému „Ako sa vyrovnať so stresom“.

Vedecký seminár Ako sa vyrovnať so stresom na KRVŠ

6. marca 2024 sa na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií konal vedecký seminár na tému „Ako sa vyrovnať so stresom“.
Pod odborným vedením prof. Oleny Voliarskej, DrSc. sa študenti dozvedeli spôsoboch podpory duševného zdravia v kontexte celoživotného vzdelávania.
Bonusom semináru boli aj užitočné praktické tipy a triky, ako si zachovať psychické  zdravie.
Organizáciu seminára umožnila EÚ Next Generation EU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00058.

Fotografia č.1 zo seminára O. Voliarskej 06.03.2024
Fotografia č.2 zo seminára O. Voliarskej 06.03.2024

"1. februára 2024 sa na KRVŠ konal medzinárodný pracovný seminár Ako písať dejiny súčasnej ruskej literatúry po 24. februári 2022?

ktorého sa zúčastnili odborníčky a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Talianska. Všetkým zúčastneným ďakujeme za plodnú diskusiu a inšpiratívne príspevky! Seminár sa realizoval v rámci riešenia projektu VEGA 1/0586/21 Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore. "

Prednáška Vladimíra Šnídla

5. decembra 2023 KRVŠ navštívil novinár Vladimír Šnídl (Denník N), ktorý s našimi študentmi a pedagógmi viedol podnetnú a nanajvýš aktuálnu diskusiu na tému Triky dezinformátorov – prečo im môžu veriť aj vzdelaní Slováci.

Fotografia z prednášky Vladimíra Šnídla č.1
Fotografia z prednášky Vladimíra Šnídla č.2
Fotografia z prednášky Vladimíra Šnídla č.3

Mikulášsky (pol)deň 06.12.2023 o 15:00, č.m. G231

Mikulášsky (pol)deň 06.12.2023 o 15:00, č.m. G231

Mikulášsky (pol)deň na Facebook-u (budete presmerovaní na externú stránku) 

Dôležité odkazy

príručka: ZÁKLADY UKRAJINČINY

nová koordinátorka pre zahraničné mobility

NOVÉ PUBLIKÁCIE

študenti KRVŠ vydali knihu NOSTALGIE

témy záverečných prác na a. r. 2023/2024

ŠTÁTNICOVÉ OKRUHY

Štátnicové okruhy pre OPT (Mgr. štúdium)

Ruský jazyk a kultúra

Obsahová náplň:

Kontextuálna analýza vybraných období, udalostí a osobností dejín ruského a

východoeurópskeho kultúrneho priestoru

Analýza jazykových javov na príklade prekladaného odborného textu

Otázky:

Tvorba spisovateľa – autora prekladaného umeleckého textu v širšom dobovom literárnom

kontexte

Jazykové javy na úrovni lexiky, syntaxe, štylistiky a morfológie

Preklad a tlmočenie

Preklad vybraného umeleckého textu v rozsahu jednej normostrany (z ruského do slovenského jazyka).

Konzekutívne a simultánne tlmočenie z prebraných tematických okruhov (z ruštiny do slovenčiny, zo slovenčiny do ruštiny).

Preklad vybraného odborného textu v rozsahu približne 1000 znakov zo slovenčiny do ruštiny a vybraného odborného textu v rozsahu približne 1000 znakov z ruštiny do slovenčiny.

 

Štátnicové okruhypre RVŠ (Mgr. štúdium)

Východoeurópske reálie a dejiny

1.       Politická geografia Ruska (administratívne členenie RF, dynamika vzťahu "regióny a centrum").

2.       Obyvateľstvo európskeho Ruska: etnická a náboženská štruktúra.

3.       Hospodárska geografia Ruska.

4.       Kultúrna geografia európskej časti Ruska.

5.       Sociálne a národnostné problémy juhu európskeho Ruska.

6.       Sibír v dejinách a kultúre Ruska.

7.       Kultúrne a prírodné atraktivity Sibíri.

8.       Kultúra pôvodných národov Sibíri: stav a perspektívy.

9.       Politické a kultúrne centrá Sibíri.

10.   Hospodársky potenciál a ekologické záťaže Sibíri.

11.   Sociálne, národnostné, náboženské problémy vo vybraných krajinách Východnej Európy v porovnaní s Ruskom a Slovenskom.

 

Ruský jazyk v komunikácii a preklade

1.       Preklad a lingvistická analýza 2 informatívnych textov všeobecnejšieho tematického zamerania  (jeden do ruštiny, jeden z ruštiny) v rozsahu približne 800 znakov každý.

2.       Na základe materiálov ruskojazyčných médií vedieť podrobnejšie porozprávať o jednej udalosti a zbežne vymenovať dve-tri ďalšie udalosti z týchto oblastí:

    i.            Politika

    ii.            Ekonomika

    iii.            Kultúra

    iv.            Veda a technika

 

Východoeurópske literatúry

Pri otázkach ku konkrétnym dielam aj situovať autora do historického obdobia a kultúrneho kontextu

1.       Obrazy Tatiany Larinovej a Eugena Onegina v systéme postáv v románe A. Puškina Eugen Onegin.

2.       Špecifiká kompozície románu M. Lermontova Hrdina našich čias.

3.       Žánrová originalita poémy N. Gogoľa Mŕtve duše.

4.       Obraz Bazarova v systéme postáv v románe I. Turgeneva Otcovia a deti.

5.       Zločin bez trestu v románe F. Dostojevského Zločin a trest.

6.       Nedôslednosť hrdinov románu L. Tolstého Anna Kareninová.

7.       Sociálne a existenčné problémy v poviedke A. Čechova Pavilón č. 6.

8.       Gorkého Matka (1907) – naozaj iba základné dielo socialistického realizmu?

9.       Škandalózny pornografický román M. P. Arcybaševa? (M. P. Arcybašev: Sanin)

10.   Andrej Belyj: Peterburg ako experimentálny symbolistický román

11.   Antiutopický román My J. Zamjatina v kontexte európskych literatúr 20. storočia

12.   Satirické romány I. Iľfa a J. Petrova Dvanásť stoličiek a Zlaté teľa

13.   Majster a Margaréta M. Bulgakova 

14.   Nobelovský Tichý Don Michaila Šolochova a problém hľadania „tretej cesty“

15.   Nobelovský Doktor Živago Borisa Pasternaka – súčasť literárneho diania 60., ale aj  80. rokov

16.   Solženicynov Jeden deň Ivana Denisoviča – spisovateľ a jeho tvorba ako literárny a mravný fenomén

17.   Dom na nábreží J. Trifonova a tematizácia pamäte

18.   Od Lužinovej obrany k Lolite (Vladimír Sirin/Vladimír Nabokov),  

19.   Moskva – Petušky (1968-69) Venedikta Jerofejeva

20.   20. storočie v slovanských literatúrach bývalého ZSSR (ukrajinská, bieloruská).

21.   20. storočie vo vybraných stredoeurópskych literatúrach (poľská, česká).

22.   20. storočie v pobaltských literatúrach (estónska, litovská, lotyšská).

Kurzy ukrajinského jazyka

V akademickom roku 2022/2023 privítame lektorku z Ukrajiny, ktorá bude na KRVŠ viesť kurzy ukrajinského jazyka. Kurz je otvorený aj pre študentky a študentov z iných katedier a je určený aj pre úplných začiatočníkov. 

Kódy, názvy a rozvrhové zaradenie kurzov v zimnom semestri: 

A-boRV-316/19 Ukrajinský jazyk 1 

(úplní začiatočníci)

Utorok, 10.50, G239

Štvrtok, 10.50, G239

A-boRV-330/16 Ukrajinský jazyk 3

(mierne pokročilí)

Štvrtok, 12.35, G239

Kódy, názvy a rozvrhové zaradenie kurzov v letnom semestri: 

A-boRV-317/19 Ukrajinský jazyk 2

(začiatočníci)

Utorok, 10.50, G239

Štvrtok, 10.50, G239

A-boRV-331/16 Ukrajinský jazyk 4

(mierne pokročilí) 

Štvrtok, 12.35, G239

Výberové kurzy: Politický systém Ukrajiny a Úvod do politických systémov postsovietskych krajín

 

V zimnom semestri si môžete zapísať aj dva výberové kurzy, ktoré vedie politologička Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

 

Zámerom kurzu Politický systém Ukrajiny (FiF.KRVŠ/A-boRV-183/22) je oboznámiť študentky a študentov s vývojom politického systému Ukrajiny od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 s dôrazom na súčasný vývoj. Študenti sa stretnú so vzťahmi medzi mocenskými centrami, s volebným a straníckym systémom krajiny, s regionálnym usporiadaním a postavením menšín, s vývojom v oblasti médií, ľudských a občianskych práv, s regionálnym rozdelením krajiny, taktiež so zákulisnými vplyvmi na ukrajinskú politiku, aj s vývojom ukrajinskej zahraničnej orientácie a politiky. 

 

Na kurze Úvod do politických systémov postsovietskych krajín (FiF.KRVŠ/A-boRV-049/17) sa študentky a študenti sa oboznámia s vývojom politického systému postsovietskych krajín vo východnej Európe a na južnom Kaukaze, ako aj s integračnými snahami v regióne. Každý štát sa bude rozoberať s ohľadom na vzťahy medzi mocenskými centrami, volebné a stranícke systémy krajiny, otázku etnických menšín a vplyv separatistických konfliktov na vývoj politického systému daných krajín či na vývoj ich zahraničnej politiky a vzťahov s Ruskom. 

 

Štátnicové okruhy

 

Štátnicové okruhy pre OPT (Mgr. štúdium): stiahnuť pdf

Štátnicové okruhy pre RVŠ (Mgr. štúdium): stiahnuť pdf

 

Letný termín štátnic v a. r. 2021/2022

 

Magisterské štátne skúšky RVŠ

27. 5. 2022

Magisterské štátne skúšky OPT - preklad

1. 6. 2022

Magisterské štátne skúšky OPT - tlmočenie

2. 6. 2022

obhajoby Mgr. OPT + bc. RVŠ

2. 6. 2022

Termín v auguste: 25. 8. 2022 (24. 8. 2022 preklad a tlmočenie).

Na rámcový termín štátnej skúšky sa študenti a študentky prihlasujú v AISe na základe inštrukcií na stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/) v termíne 2. 5. – 6. 5. 2022.
Prihlásiť sa na konkrétny katedrový termín Vás poprosíme na sekretariáte katedry (krvs@fphil.uniba.sk).

 

PREKLADATEĽSKÁ UNIVERZIÁDA

Literárny fond - výbor Sekcie pre umelecký preklad a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad, Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, Spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry a Filozofická fakulta UK v Bratislave vypisujú 27. ročník Prekladateľskej univerziády, ktorej sa môžu zúčastniť poslucháči vysokých škôl s vyhraneným záujmom o preklad.

 

Univerziáda prebehne v troch kategóriách:

1. umelecký preklad,

2. odborný preklad,

3. teória a kritika prekladu.

 

Študenti zasielajú súťažné práce do 30. júna 2022 na adresu

Literárny fond

PhDr. Janka Drozdová - Sekcia umeleckého prekladu

Ingrid Barancová - Sekcia odborného prekladu

Grosslingová 55

815 40 Bratislava 1

 

Štatút a všetky informácie týkajúce sa aktuálneho ročníka univerziády nájdete tu.

Prihlášku na aktuálny ročník univerziády nájdete - vedecký a odborný preklad tu; umelecký preklad tu. K prihláške patrí aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

 

Témy záverečných prác na a. r. 2022/2023

Všetky vypísané témy nájdete v sekcii štúdium - záverečné práce.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ KONFERENCIA 2022

Milé študentky a milí študenti!

 

V dňoch 18. – 29. apríla 2022 (termín bude upresnený) sa na KRVŠ bude konať katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK), ktorého sa môžu zúčastniť všetci poslucháči katedry. Je to skvelá príležitosť zdieľať vaše zistenia, ku ktorým ste prišli počas písania seminárok, bakalárok a diplomoviek.

Získať bližšie informácie a nahlásiť témy vystúpení môžete u Mgr. Ivana Posokhina, PhD. (ivan.posokhin@uniba.sk). Témy vystúpení, prípadne záväzný záujem o účasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 31. marca 2022. Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie ŠVOK na našej katedre je aspoň 5 prihlásených prác. Tri najlepšie práce sekcie budú odmenené formou mimoriadneho štipendia.

 

 

PRÍRUČKA - ZÁKLADY UKRAJINSKÉHO JAZYKA


Naša absolventka, Veronika Goldiňáková, pripravila príručku základov ukrajinského jazyka: abeceda, základné frázy a slovíčka + slovná zásoba potrebná k aktuálnej situácii.


príručka je voľne dostupná, môžete ju používať a šíriť kamkoľvek treba

LINK NA STIAHNUTIE

 

 

Exkurzia 1 (A-boRV-048/12) - Praha

Exkurzia sa pre nedostatočný počet prihlásených neuskutoční.

V letnom semestri a.r. 2021/2022 majú poslucháči KRVŠ možnosť zúčastniť sa exkurzie do Prahy, v rámci ktorej sa na toto mesto pozrieme ako na jedno z centier ruskej emigrácie v 20. storočí a významné „útočisko“ pre kultúrnych a politických dejateľov iných východoslovanských národov.

 

Orientačný termín konania exkurzie je 13. mája – 15. mája 2022.

 

Predbežný program:

13. mája poobede

Odchod vlakom z bratislavskej hlavnej stanice, voľný večerný program v Prahe

14. mája

Prechádzka po „bieloruských miestach“ Prahy s historikom-medievalistom Pavlom Kotavom

15. mája

Exkurzia venovaná ruskej porevolučnej emigrácii v Prahe

Odchod do Bratislavy v podvečerných hodinách

 

Odhadované náklady:

Cca. 100-120 eur (vlaková doprava, miestna doprava, ubytovanie, exkurzie)

 

Ako sa prihlásiť:

Zapísať si v AISe predmet Exkurzia 1 (A-boRV-048/12) a do 28. februára potvrdiť účasť emailom na ivan.posokhin@uniba.sk. Následne dostanete inštrukcie tykajúce sa finančnej zálohy a bude organizované stretnutie, kde si dohodneme detaily a spôsob hodnotenia predmetu (písomná práca).

 

Minimálny potrebný počet prihlásených pre realizáciu exkurzie: 12.

Realizácia bude závisieť aj od aktuálne platných opatrení/obmedzení v cestovaní.

Výberový kurz pre magisterské ročníky RVŠ

Na tento semester si ešte stále môžete zapísať kurz Rusko - historické procesy a ich interpretácie.

Obsah kurzu:

  • dejiny Ruska vo svetle akulturačnej teórie: civilizačné centrá a periférie v Európe

  • ruský stredovek z pohľadu dejín každodennosti: obraz človeka v písomných a archeologických prameňoch

  • dejiny Ruska v 20. stor. a koncept citových dejín B. Rosenweinovej: emocionálne spoločenstvá a pravidlá cítenia vo svetle oficiálnych politických plagátov a dokumentov KGB

Kurz vyučuje doc. Matejko v utorok 9.05 - 10.35.

Výberový kurz: Základy politického systému Ruskej federácie

 

 

V letnom semestri 2021/2022 sa môžete prihlásiť aj na výberový kurz dr. Alexandry Peťkovej Základy politického systému Ruskej federácie.

Ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke

Vzhľadom na to, že naše študijné programy prechádzajú akreditačným procesom a dochádza k viacerým zmenám, upozorňujeme, že pre Vás bude efektívnejšie ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke, teda v akademickom roku 2021/22.

Postupom do nadštandardu v roku 2022/23 budete musieť mať absolvované štúdium podľa podmienok nových študijných plánov, čo by Vám mohlo skomplikovať situáciu (napr. nutnosť absolvovať nové predmety, ktoré nemajú ekvivalent v starých študijných plánoch a pod.)

Zimný termín štátnic v a. r. 2021/2022

Štátne skúšky v zimnom termíne 2022 sa na KRVŠ uskutočnia 27. januára 2022.

Odkaz na stream štátnic prostredníctvom MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk4NDNjZTUtZTAzMS00MTM4LTk1MDAtNGQ5MzFmYjY4NWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d6718054-ee13-4c63-8e2f-a6f54edbeead%22%7d

<output>Štátne skúšky v zimnom termíne 2021 sa na KRVŠ uskutočnia 29. januára 2021.</output>

<output>Štátne skúšky v zimnom termíne 2021 sa na KRVŠ uskutočnia 29. januára 2021.</output>

Politické systémy - výberové kurzy v ZS 2021

 

V zimnom semestri 2021/2022 sa môžete prihlásiť aj na výberové kurzy dr. Alexandry Peťkovej Úvod do politických systémov postsovietskych krajín a Politický systém Ukrajiny.

Zápis predmetov v AiSe by mal ideálne prebehnúť do 20. septembra 2021. Prípadné zmeny bude možné robiť do 1. októbra 2021.

 

<output>V letnom semestri 2020/2021 sa môžete prihlásiť aj na výberový kurz Základy politického systému Ruskej federácie, ktorý vedie dr. Alexandra Peťková. </output>

ODKAZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V MS TEAMS

8. 6. 2021

15.6

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a441d5a2cf6464b0e80b6126668d2a86b%40thread.tacv2/1623654310874?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d6718054-ee13-4c63-8e2f-a6f54edbeead%22%7d

 

17.6

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5c4d83ef1c6b479393d1c6c74887e75f%40thread.tacv2/1623654537047?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d6718054-ee13-4c63-8e2f-a6f54edbeead%22%7d

 



HARMONOGRAM MAGISTERSKÝCH ŠTÁTNIC - LETNÝ TERMÍN 2021

Podrobný harmonogram s inštrukciami pre študentov OPT aj RVŠ na termín 10. 6. 2021 si môžete stiahnuť tu.

Harmonogram na termín 17. 6. 2021 nájdete tu.

HARMONOGRAM BAKALÁRSKYCH ŠTÁTNIC - LETNÝ TERMÍN 2021

Obhajoby prebiehajú online v MS TEAMS.

Technické podmienky: počítač, nainštalovaná aplikácia MS Teams (nie mobil, nie verzia v prehliadači).

5 min.: predstavenie práce, príp. prezentácia cez zdieľanie obrazovky. V prípade PP-prezentácie poslať ju 1 deň vopred na adresu ivan.posokhin@uniba.sk.

15 min.: predstavenie posudkov, odpovede na otázky, diskusia.

 

8.55 – záverečná skúška spojenia (komisia + všetci študenti)

podrobný HARMONOGRAM nájdete tu

Témy záverečných prác na AR 2021/2022

Všetky témy (okruhy) bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2021-2022 nájdete tu.

Okruhy štátnych skúšok v a. r. 2020/2021

Okruhy pre študentov OPT.

Okruhy pre študentov RVŠ.

Termíny štátnych skúšok na KRVŠ v a.r. 2020/2021

Letný termín

 8. 6. 2021

Obhajoby záverečných prác končiacich študentov bakalárskeho štúdia

10. 6. 2021

Štátne skúšky končiacich študentov magisterského štúdia (RVŠ a PT)

Preklad a tlmočenie študentov PT sa budú realizovať pred týmto termínom, predbežne 9. 6.

 17. 6. 2021

Štátne skúšky končiacich študentov magisterského štúdia (RVŠ a PT)

 Preklad a tlmočenie študentov PT sa budú realizovať pred týmto termínom, predbežne 15. 6.

 

Jesenný termín

 26. 8. 2021

Obhajoby a štátne skúšky končiacich študentov Bc. a Mgr. štúdia

 Preklad a tlmočenie študentov PT sa budú realizovať pred týmto termínom, predbežne 25. 8.

 

V najbližších týždňoch bude pre študentov vytvorená skupina v MS Teams, kde prebehnú konzultácie k priebehu obhajob a štátnych skúšok. Zároveň sa v tejto skupine bude realizovať prihlasovanie na Mgr. termíny v júni, pretože na týchto termínoch bude stanovený limit prihlásených. Toto prihlasovanie nebude nahradzovať prihlasovanie v AISe!

Študentská vedecká a odborná konferencia 2021

V dňoch 19. – 30. apríla 2021 (termín bude upresnený) sa na KRVŠ bude konať katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK), ktorého sa môžu zúčastniť všetci poslucháči katedry.

Získať bližšie informácie a nahlásiť témy vystúpení môžete u Mgr. Ivana Posokhina, PhD. prostredníctvom fakultného emailu. Témy vystúpení, prípadne záväzný záujem o účasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 31. marca 2021.

Tri najlepšie práce sekcie budú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

Aktualizácia k predmetu Exkurzia 1

Milé študentky a milí študenti,

keďže sa situácia zatiaľ nevyvíja veľmi priaznivo, bude z našej strany nezodpovedne púšťať sa do príprav akejkoľvek exkurzie. Preto by sme vás chceli poprosiť sa z predmetu odhlásiť. V prípade, že opatrenia budú do konca semestra uvoľnené do takej miery, že organizácia exkurzie bude reálna a bezpečná pre všetkých, skúsime organizovať aspoň krátku exkurziu do Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch. V tomto prípade zápis na predmet vyriešime dodatočne. Ďakujeme za pochopenie!

Záznam z DOD

Ak ste sa nestihli pripojiť k živému vysielaniu Dňa otvorených dverí FiF UK a zaujíma vás katedra rusistiky, záznam si môžete pozrieť tu.

Výberový kurz v LS – Základy politického systému RF

V letnom semestri 2020/2021 sa môžete prihlásiť aj na výberový kurz Základy politického systému Ruskej federácie, ktorý vedie dr. Alexandra Peťková.

Zapisovanie predmetov v AIS bude tento rok sprístupnené už o týždeň skôr, a teda 8. februára 2021 od 8.00 hod. Predmety si bude možné zapisovať do 26. 2. 2021 (23.59 hod.).

Mgr. štátnice 2021 – zimný termín

Štátne skúšky v zimnom termíne 2021 sa na KRVŠ uskutočnia 29. januára 2021.
Časový harmonogram štátnic je dostupný TU.

Deň otvorených dverí 2021

Milí uchádzači o štúdium na našej katedre,

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. januára 2021 online formou. Ak máte záujem o štúdium na našej katedre, využite túto možnosť a pripojte sa k online prenosu v čase od 11.00 do 12.00. Živé vysielanie prebehne cez fakultnú FB stránku a fakultný YouTube kanál.

Viac o DOD sa dočítate TU. Pre ďalšie informácie sledujte aj našu katedrovú FB stránku!

Voliteľné kurzy na KRVŠ

Milé študentky a milí študenti, v ZS a LS 2020/2021 vám na výber ponúkame tieto voliteľné kurzy:

Politický systém Ukrajiny,

Cestovný ruch vo východnej Európe,

Ruská konverzácia 1 - 2,

Konverzačné cvičenia z ruského jazyka.

Exkurzia 1 (A-boRV-048/12)

Milé študentky a milí študenti!

Vzhľadom na dnešnú situáciu sa exkurzia v LS 2020/2021, žiaľ, nebude dať realizovať obvyklým spôsobom, ak jej organizácia bude vôbec povolená kompetentnými orgánmi. Preto pre naplnenie potrebného počtu kreditov v bloku V predmetov, odporúčame sa „poistiť“ ďalšími predmetmi, najmä keď ste už v 3. ročníku. Ak sa exkurzia bude predsa len konať, s najväčšou pravdepodobnosťou bude realizovaná na území Slovenska.

Sledujte, prosím, oznamy na katedrovej stránke/Facebooku začiatkom letného semestra.

Bc. a Mgr. štátnice 2020 – jesenný termín

Milé študentky a milí študenti končiacich ročníkov,

časový harmonogram bakalárskych a magisterských štátnic v jesennom termíne 2020 môžete nájsť TU.

Bc. a Mgr. štátnice 2020 – letný termín

Milé študentky a milí študenti končiacich ročníkov,

časový harmonogram bakalárskych a magisterských štátnic v letnom termíne 2020 môžete nájsť TU.

Študentky, ktoré budú 2. 7. odpovedať dištančne, žiadame, aby boli pre každý prípad k dispozícii cez MS Teams 1 hodinu pred časom uvedeným v harmonograme.

Mgr. štátnice 2020 – štátnicové okruhy

Okruhy na štátne skúšky – RVŠ a OPT.

Bc. a Mgr. štátnice 2020 – letný a jesenný termín

Štátne skúšky v letnom a jesennom termíne 2020 sa na KRVŠ uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

2. júla 2020 (letný termín),

27. augusta 2020 (jesenný termín).

Zoznam tém bakalárskych a diplomových prác

Milé študentky a milí študenti,

témy záverečných bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2020/2021 môžete nájsť TU.

Dialóg kultúr v literatúre ruskej emigrácie a Evolúcia ruskej historickej prózy: suspendovanie kurzov

Milé študentky a milí študenti,

vzhľadom na aktuálnu situáciu sme nútení v tomto semestri suspendovať kurzy Dialóg kultúr v literatúre ruskej emigrácie a Evolúcia ruskej historickej prózy, ktoré sa mali konať v LS a ktoré mali viesť doc. Poddenežnaja a doc. Nazarenko z Kyjevskej štátnej univerzity. Vzniknutá situácia nás mrzí a dúfame, že sa kurzy podarí otvoriť v ZS 2020/2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Texty garantov študijných programov študentom KRVŠ

Milé študentky a milí študenti,

dávame Vám do pozornosti texty prof. PhDr. Márie Kusej, CSc. a prof. PhDr. Antona Eliáša, PhD., ktoré Vám adresovali ako garanti študijných programov:

Prajeme Vám najmä veľa zdravia a chuti do štúdia (aj keď momentálne, žiaľ, dištančnou formou).

Vojvodina: 6-dňová exkurzia

Milé študentky a milí študenti,

dávame Vám do pozornosti exkurziu do Vojvodiny, ktorú organizujú kolegovia z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK v dňoch 19. – 24. apríla 2020.

Bližšie informácie o exkurzii nájdete TU.

PV a V kurzy v LS a. r. 2019/2020

Milé študentky a milí študenti, v LS 2019/2020 vám ponúkame viaceré nové a "staronové" PV a V kurzy.

Hneď v prvom týždni bude prednášať doc. Franceso Privitera z Bolonskej univerzity v rámci kurzu Eastern Europe in 1989-2019. V druhom týždni sa prednáškami doc. Matejka začína kurz o ruskej emigrácii v Európe, ktorý sa realizuje v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe. V marci a apríli vás čakajú prednášky doc. Poddenezhnej a doc. Nazarenka z Kyjevskej univerzity o literatúre ruskej emigrácie a ruskej historickej próze. Pozor! Všetky tieto kurzy sa budú realizovať blokovo a nebudú sa medzi sebou kryť v rozvrhu, preto sa pokojne môžete prihlásiť aj na všetky. :)

Okrem toho vás čaká pokračovanie kurzu o ruskom výtvarnom umení s prof. Kusou, ako aj nový kurz Medzinárodné vzťahy a Východná otázka v 19. a 20. storočí s dr. Ivančíkom. Bližšie sa zoznámiť s tvorbou F. M. Dostojevského budete môcť v rámci nového kurzu s Mgr. Poledníkovou Čítanie Dostojevského. Už tradične vám ponúkame aj kurzy s dr. Zavackou (Sovietsky zväz – náš vzor. Transfer kultúrnych vzorov v 50.-80. rokoch) a dr. Peťkovou (Základy politického systému Ruskej federácie). Doc. Dulebová a dr. Posokhin vám v tomto semestri ponúknu konverzačné cvičenia z ruského jazyka. Zároveň sa v LS znovu rozbieha výučba ukrajinčiny s prof. Shteinbukom. Okrem týchto nových kurzov a kurzov externistov nezabúdajte aj na "tradičnú" ponuku PV a V kurzov od učiteľov katedry, ktorú nájdete vo vašich študijných plánoch.

Rusalka: Festival ruskej avantgardy

Letný semester na KRVŠ sa bude niesť v znamení umenia. Študenti v klube Rusalka, inšpirovaní tvorbou ruských avangardných umelcov zo začiaku minulého storočia, organizujú Festival ruskej avantgardy. Tá sa ako umelecký smer vyvinula v rokoch 1905-1934, takže môžeme povedať, že práve teraz sa nachádzame v období jej pomyselného stého výročia, čo aj prinieslo prvotnú myšlienku pre tento projekt.

Hlavným námetom pre pripravované podujatia je umelecký večer, známy ako „Три левых часа“, ktorý sa odohral vo februári 1928 v Petrohrade, pozostával z divadelnej hry, čítania poézie viacerých autorov a premietania dobových filmov, spojeného s diskusiou o súdobom umení.

Preto sa v tomto semestri môžete tešiť na divadelné predstavenie: Daniil Charms – Jelizaveta Bam v podaní nášho divadelného súboru, s premiérou na začiatku semestra v slovenčine a reprízou na konci semestra v ruštine. V marci pripravujeme interaktívne predstavenie avantgardnej poézie, spojené s prezentáciou výtvarného umenia a taktiež, v spolupráci s inými katedrami aj premietanie krátkych avantgardných filmov, na ktorom sa vďaka medzikatedrovej spolupráci pozrieme na avantgardný film zo širšieho európskeho kontextu.

Bližšie informácie budeme zverejňovať postupne. Tešíme sa na Vás!

Jazykové stáže a študijné pobyty do Ruska – predĺženie termínu

Milé študentky, milí študenti,

dávame Vám do pozornosti, že termín na prihlasovanie na jazykové stáže a študijné pobyty do Ruska cez SAIA, n. o. bol predĺžený do 13. 2. 2020. Nenechajte si ujsť skvelú možnosť, ako zlepšiť svoju jazykovú kompetenciu a spoznať ruskú kultúru!

Všetky potrebé informácie nájdete TU.

Nové V kurzy v LS a. r. 2019/2020

Milé študentky a milí študenti, dávame Vám do pozornosti nové výberové kurzy, ktoré na KRVŠ otvárame v LS a. r. 2019/2020:

Ruská emigrácia v Európe,
Čítanie Dostojevského,
Ruské výtvarné umenie 20. storočia 2.

Bližšie informácie o jednotlivých kurzoch nájdete TU.

Bc. a Mgr. štátnice 2020 – zimný termín

Štátne skúšky v zimnom termíne 2020 sa na KRVŠ uskutočnia:

23. 1. 2020 (tlmočenie a obhajoby).

Časový harmonogram

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI

Dňa 28. januára 2020 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK uskutoční v poradí už VI. ročník konferencie Mladá rusistika – nové tendencie a trendy.

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia budú mať možnosť prezentovať výsledky svojich výskumov už tradične v štyroch sekciách: lingvistickej, literárnovednej, translatologickej a v sekcii dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva.

Program konferencie je dostupný TU.

Pozvánka na Deň otvorených dverí 2020 na FiF UK

Milí uchádzači o štúdium na našej katedre,

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. januára 2020 v čase od 10.00 do 14.00.

Pedagógovia a doktorandi našej katedry Vám budú k dispozícii od 11.00 do 14.00 v miestnosti G228. V čase od 12.00 do 13.00 sme si pre Vás pripravili ukážkovú hodinu tlmočenia (miestnosť G243), v rámci ktorej sa môžete nielen oboznámiť s tlmočníckym laboratóriom, ale si aj v praxi vyskúšať rôzne tlmočnícke cvičenia.

Viac o DOD sa dočítate TU. Bližšie informácie pre uchádzačov o štúdium môžete nájsť TU. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Prekladateľskú besedu

Rusalka, študentské divadlo pri KRVŠ, Vás srdečne pozýva na ďalšiu z cyklu Prekladateľských besied.

Beseda, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. 12. od 18:00 v Škodovke, bude tentoraz venovaná najmä knižnému a audiovizuálnemu prekladu, konkrétne problematike prekladu titulkov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka na Prekladateľskú besedu

Rusalka, študentské divadlo pri KRVŠ, Vás srdečne pozýva na ďalšiu z cyklu Prekladateľských besied.

Beseda, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. 11. od 18:00 v Škodovke, bude tentoraz venovaná umeleckému prekladu a ponúkne odpovede na mnohé z Vašich otázok.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kino prelomových rokov: 1968/1989

Milí študenti nielen našej katedry,

všetkých Vás pozývame na premietanie filmov, ktoré sa uskutoční 21. novembra v miestnosti G228 a bude trvať takmer celý deň. Filmy, ktoré Vám premietneme, vznikli v produkcii projektu GACY '68 a povedia Vám mnoho o našej spoločnej histórii.

Tešíme sa na Vás!

Sympózium Culture of Remembrance & Remembrance of Culture

V dňoch 14. a 15. novembra bude v Bologni prebiehať sympózium Culture of Remembrance & Remembrance of Culture, ktoré organizuje KRVŠ spolu s Univerzitou v Bologni.

PROGRAM

14. 11. dopoludnia: otvorenie výstavy Prague Spring Firsthand na Bolognskej univerzite (Forli campus, Teaching HUB)
14. 11. popoludní: prezentácia posterov študentov z UK a Bologne o ich výskume v rámci projektu GACY'68
15. 11.: konferencia Culture of Remembrance and Remembrance of Culture, kde sa predstaví 14 referátov zo 7 krajín.

Počas oboch dní sa bude konať aj premietanie filmov z produkcie GACY'68 - A Game-Changing Year: Many Stories to Be Told.

Kino na fakulte: Obloha padá

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti premietanie filmu Obloha padá o udalostiach na Ukrajine, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2019 od 17:40 v miestnosti G127. Po skončení filmu sa bude konať diskusia.

Film rozpráva históriu Majdanu od prvého dňa po posledný ústami ľudí, ktorí sa zúčastnili revolúcie. Sleduje udalosti cez príbeh hrdinu „Nebeskej stovky“ Ustyma Holodňuka.

Viac informácií o podujatí nájdete TU.

Pozvánka na stretnutie s ruskou poetkou Jelenou Fanajlovovou

Stretnutie prvákov

Milí prváci bakalárskeho stupňa štúdia!

Pozývame Vás na stretnutie venované špeciálne Vám.

Môžete sa na ňom zoznámiť medzi sebou, ale aj s tým, ako to u nás chodí, aké predmety si môžete vybrať, kam a ako sa dá počas štúdia vycestovať, či ako zlepšiť a budovať svoju ruštinu.

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 26. 9. od 17:00 v miestnostiach G228 a G239.

Frustrácia z identity či identita z frustrácie? - pozvánka na prednášku

Prečo Viktor Orbán odmieta „diktát“ Bruselu? Prečo vypukla grécka kríza? Prečo sa rozpadol Sovietsky zväz? Prečo Rusko anektovalo Krym? Prečo sa grécko-katolícki kňazi ženia? Prečo je najvýchodnejšia románska rotunda v Európe v Karpatoch? Prečo sú u nás horšie cesty ako v Rakúsku?

Na tieto, ale aj ďalšie otázky o nedávnych i dávnejších dejinách kultúry a politiky východnej Európy ponúkne odpovede prednáška doc. Ľubora Matejka k výstave Orient2.

Prednáška sa uskutoční dňa 25. septembra 2019 od 18:00 v Kunsthalle Bratislava.

Exkurzia do Ľviva (Ukrajina)

V LS a. r. 2019/2020 sa poslucháči KRVŠ môžu zúčastniť exkurzie do Ľviva (Ukrajina), v rámci ktorej sa zoznámime s dejinami mesta, jeho dnešným charakterom a s tým, ako v ňom funguje historická pamäť.

Orientačný termín konania exkurzie: 18. 5. – 20. 5. 2020.

Záväzné prihlasovanie e-mailom na ivan.posokhin@uniba.sk do 1. 2. 2020. Minimálny počet prihlásených je 14.

Za oponou Kaukazu: Rok v utečeneckom osídlí (Gruzínsko)

Milí študenti a priatelia,

dávame Vám do pozornosti podujatie Za oponou Kaukazu: Rok v utečeneckom osídlí (Gruzínsko), v rámci ktorého Vám náš absolvent Martin Pavelka porozpráva o svojej práci a živote v utečeneckom osídlí, dobrovoľníctve, ako aj o príbehoch z ciest po Kaukaze a cestovateľských tipoch.

Podujatie sa uskutoční dňa 27. 8. 2019 od 18:00 v KC Únik, Bratislava.

Bc. a Mgr. štátnice 2019 – jesenný termín

Štátne skúšky v jesennom termíne 2019 sa na KRVŠ uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

21. 8. 2019 – boRV, moRV + mpRU (preklad a tlmočenie),

22. 8. 2019 – boRV, moRV, mpRU.

Aktualizovaný časový harmonogram bakalárskych a magisterských štátnic v dňoch 21. 8. a 22. 8. 2019 môžete nájsť TU.

Bc. a Mgr. štátnice 2019 – letný termín

Časový harmonogram bakalárskych a magisterských štátnic v dňoch 27. 5., 29. 5. a 30. 5. 2019 môžete nájsť TU.


Časový harmonogram magisterských štátnic v dňoch 5. 6. a 6. 6. 2019 môžete nájsť TU.

Zoznam tém bakalárskych a diplomových prác

Témy bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2019/2020 môžete nájsť TU.

+ témy od externého školiteľa PhDr. Romana Kvapila, PhD.:

ZOONYMÁ V SLOVENČINE A RUŠTINE (Bc.)
DIŠTINKTÍVNE PRÍZNAKY KVANTITY A PRÍZVUKU V SLOVENČINE A RUŠTINE (Mgr.)

Mgr. štátnice 2019 – aktualizované okruhy

Okruhy na štátne skúšky – Mgr. RVŠ

Okruhy na štátne skúšky – Mgr. OPT

Bc. a Mgr. štátnice 2019 – letný termín

Štátne skúšky v letnom termíne 2019 sa na KRVŠ uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

27. 5. 2019 – boRV, moRV,

29. 5. 2019 – boRV, bpRU, moRV,

30. 5. 2019 – boRV, bpRU,

6. 6. 2019 – mpRU (+ 5. 6. – preklad a tlmočenie).

Presný menný rozpis na jednotlivé termíny bude študentom doručený e-mailom.

Testovanie jazykovej kompetencie – LS 2018/2019

B1: 13. 5. (pondelok), 9.05, G228,

B2: 14. 5. (utorok), 9.05, Š3,

A2: 15. 5. (streda), 14.20, G228/239.

ŠVOK 2019

Milí študenti, 17. apríla sa na KRVŠ bude tradične konať katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK), ktorého sa môžu zúčastniť všetci poslucháči katedry či už bezprostredne, alebo ako divácke publikum. Témy príspevkov sa môžu týkať jazykov, literatúr, sociálno-politického a kultúrneho diania v ruskom a východoeurópskom priestore.

Nahlásiť svoju účasť a tému vystúpenia môžete do 10. apríla u Mgr. Ivana Posokhina, PhD. (G229 alebo mailom na ivan.posokhin@uniba.sk). Vytlačenú písomnú prácu (2 exempláre v hrebeňovej väzbe) rozsahom 10 NS môžete odovzdať do 15. apríla na sekretariáte KRVŠ. Zároveň pošlite elektronickú verziu dr. Posokhinovi na uvedenú adresu. Tešíme sa na vašu účasť.

Tri najlepšie práce sekcie budú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

Jan Palach: 1969-1989-2019

Diskusia Fedora Blaščáka s politológom Jurajom Marušiakom a historikom Patrikom Dubovským

Pozývame vás na diskusiu o tom, ako môže čin jedného človeka presiahnuť nielen jeho existenciu, ale aj dobu, v ktorom ho vykonal. Jan Palach sa síce upálil v januári 1969, ale otázkou je, aký mal tento čin význam pre neskorší vývoj v Československu.

Začneme v strede: V januári 1989 sa pri spomienke na Jána Palacha začali na Václavskom námestí v Prahe schádzať tisíce ľudí. Nepovolené a neorganizované zhromaždenia sa premenili na demonštrácie proti režimu, ktoré zomkli politickú opozíciu a prostredníctvom zahraničného vysielania zarezenovali v celej krajine. Desiatky disidentov skončili na výsluchoch, Václav Havel bol za účasť na demonštráciách odsúdený na 9 mesiacov väzenia. Čo bol a ako vznikol Palachov týždeň v januári roku 1989? Aký mal význam pre neskorší vývoj v Československu? Čo nové priniesol pre politickú opozíciu a ako ho vnímali komunisti? Ako sa spomínalo na Jána Palacha v období normalizácie a tesne pred novembrom 1989?

Pokračovať budeme naspäť do obdobia roku 1969: Aké boli požiadavky Jána Palacha? Prečo to urobil? Čo nasledovalo? Prečo sa už pri prvom výročí jeho smrti v roku 1970 nekonali žiadne masové pietne spomienky? Aký bol nástup normalziácie v rokoch 1969-70?

A skončíme v súčasnosti: ako sa na Jána Palacha spomína dnes?

Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 4. apríla od 17:00 do 19:00 v Pisztoryho paláci.

Bližšie informácie o diskusii nájdete TU.

Bratislavská tryzna za Jana Palacha

Má zmysel spomínať na čin Jana Palacha? Bolo to teatrálne gesto nerozvážneho mladíka alebo hrdinský čin, ktorý zburcoval spoločnosť, upadajúcu do letargie "normalizácie"?

Príďte na debatu o hladovke bratislavských študentov za Jana Palacha, v ktorej vystúpia priami účastníci udalostí a Veronika Hollá, režisérka dokumentárneho filmu, ktorý s odstupom času hľadá v ich osudoch vyšší princíp.

Večer odštartujeme premietaním študentského filmu Veroniky Hollej Jar, leto... zima, zima. Nasledujúcej debaty sa zúčastnia účastníci hladovky Jana Plichtová, Mária Michalková, Dana Viestová, Eva Čárska a Dodo Lietavec.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 28. marca od 17:00 do 19:00 v Pisztoryho paláci.

Bližšie informácie o podujatí nájdete TU.

Šesťdesiaty ôsmy: na vlastnej koži

Pozývame vás na otvorenie výstavy Šesťdesiaty ôsmy: na vlastnej koži, ktoré sa uskutoční už budúci štvrtok (21. marca) o 17.00 v Pisztoryho paláci.

Predstavíme vám príbeh Šesťdesiateho ôsmeho v kontexte každodenného života s ikonickými postavami Pražskej jari, ale aj ľuďmi zo „sivej zóny“, o ktorých sa hovorí menej. Výstava predstavuje výsledky pôvodného výskumu prameňov z domácich a zahraničných archívov, novín a časopisov, ale aj súkromnej korešpondencie a spomienok očitých svedkov zo Slovenska, Bulharska, Estónska, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Talianska.

Šesťdesiaty ôsmy sa dostane až na vašu kožu nielen vďaka interaktívnym prvkom výstavy, ale aj prostredníctvom krátkeho divadelného predstavenia študentov Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Z vedľajšej perspektívy.

Tešíme sa na vás!

Výstava bude v týchto priestoroch k dispozícii do 3. apríla 2019.

Bližšie informácie o podujatí nájdete TU.

Visegrádsku literárnu cenu za rok 2018 získal román Vladimira Rafejenka

Už do 5. ročníka vstupuje literárna súťaž, ktorá vznikla v spolupráci štyroch univerzít z krajín V4 s cieľom podporiť literárny život v krajinách Východného partnerstva, ale aj šíriť jeho poznanie v našich končinách Európy. Od roku 2014 získali ocenenie VEaPLA spisovatelia z Bieloruska, Azerbajdžanu a Ukrajiny a ocenené diela vyšli v prekladoch do slovenčiny, češtiny, maďarčiny i poľštiny. Na začiatku projektu stálo vydavateľstvo Artfórum a jeho vydanie románu Ihara Babkova Minútka (2014), v ďalších rokoch vďaka projektu vyšli romány Akrama Ajlisliho a Sofije Andruchovyč. Po troch rokoch, počas ktorých koordinovala projekt Univerzita Komenského v Bratislave, sa v roku 2018 ujala úlohy koordinátorky Tereza Chlaňová z Karlovej univerzity.

Na svojom prvom pražskom zasadaní v júni 2018 porota vyberala zo štrnástich kníh, ktoré sa dostali na short list. Spomedzi autorov z Arménska, Moldavska, Gruzínska, Bieloruska a Ukrajiny po obsiahlej debate vybrala prózu Vladimira Rafejenka (1969) Dlhé dni. 11. apríla 2019 sa bude na Karlovej univerzite konať slávnostná ceremónia odovzdávania ocenenia a promócia českého prekladu románu.

„Kniha je pokusom spracovať vojnovú traumu“, hovorí o diele V. Rafejenko, ktorý v roku 2014 opustil rodný Doneck a usadil sa v Kyjeve. Kniha však nie je len akousi autoterapiou, ale aj zaujímavým literárnym spracovaním „zrodu novej Ukrajiny“. Z jeho perspektívy sa mystérium smrti vníma ako šanca znovu sa narodiť.

Knihu, pôvodne napísanú a vydanú v ruštine, v roku 2017 takmer okamžite preložili do ukrajinčiny a vyšla v jednom z najvýznamnejších a najúspešnejších ukrajinských vydavateľstiev Stary Lev. Autor, ktorý má za sebou vyše dvadsaťročnú literárnu kariéru a donedávna písal poéziu aj prózu v ruštine, robí v súčasnosti prvé literárne pokusy v ukrajinčine.

Projekt Visegrad Eastern Partnership Literary Award, v rámci ktorého sa ocenenie udeľuje, je podporovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantov Medzinárodného visegrádskeho fondu. Projekt tri roky koordinovala práve Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK.

Viac o diele Vladimira Rafejenka sa môžete dočítať TU.

Sprievodca v cestovnom ruchu

Milé študentky, milí študenti, dávame Vám do pozornosti, že Ekonomická univerzita v Bratislave už pravidelne organizuje akreditovaný vzdelávací program Sprievodca v cestovnom ruchu. Program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať ako:

touristguide – sprievodca v lokalite,

tourmanager – vedúci zájazdu,

representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

Termín zahájenia kurzu je v piatok 15. marca 2019. Bližšie informácie nájdete TU.

Mobilita a stáž Erasmus+

Milé študentky, milí študenti,

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK pripomína, že do 28. 02. 2019 je otvorené prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ a tiež stáž Erasmus+.

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií, kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzsfphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1. poschodie, č. dverí 138).

Všetky informácie sú zverejnené na web stránke fakulty.

Exkurzia do Prahy v LS – nové informácie

Exkurzia 1 (A-boRV-048/12)

Pokiaľ sa chcete v letnom semestri a. r. 2018/2019 zúčastniť exkurzie do Prahy, kontaktujte dr. Posokhina na ivan.posokhinuniba.sk do 25. februára (a nezabudnite si predmet zapísať v AISe). Ak sa nahlási dostatočný počet záujemcov (min. 15), o čom vás dr. Posokhin bude informovať po 25. februári e-mailom, bude potrebné zložiť zálohu 35 eur na sekretariáte KRVŠ do 6. marca. Týmto sa záväzne prihlásite na exkurziu, pričom počet záloh musí korešpondovať s počtom prihlásených e-mailom/v AISe.

Termín konania exkurzie zostáva 30. mája – 1. júna 2019.

Pozvánka na prednášky prof. F. M. Šteinbuka

KRVŠ srdečne pozýva všetkých na prednášky prof. Felixa Maratoviča Šteinbuka z Kyjevskej národnej lingvistickej univerzity.

- Rozvrh a témy prednášok -

Nový kurz na KRVŠ

V rámci programu učiteľských mobilít Erasmus+ KRVŠ ponúka nový kurz odborníčky z Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka Jeleny Vasilevič, PhD.:

Generácie súčasnej ruskej prózy.

Exkurzia do Prahy v LS

Bližšie informácie o exkurzii nájdete TU.

Nový voliteľný kurz na KRVŠ v LS

V LS akad. r. 2018/2019 KRVŠ ponúka na výber nový voliteľný kurz Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej, PhD.:

Právny preklad.

Mgr. štátnice 2019 – zimný termín

Časový harmonogram magisterských štátnic v zimnom termíne 2019 môžete nájsť TU.

Международный конкурс эссе: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Кафедра русистики и восточнославянских исследований Университета им. Я. Коменского в Братиславе (Словакия) совместно с кафедрой русского языка и литературы им. Г.А. Мейрамова Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, кафедрой русского языка Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева проводит международный конкурс эссе, посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!». Конкурс проводится среди студентов Словакии, России и Казахстана, изучающих русский язык как иностранный и неродной. Уровни владения языком: А2, В1, В2. Цель конкурса: повышение авторитета русского языка в полиязычном образовательном пространстве, стимулирование творческой активности иноязычной аудитории в овладении русским языком.

Сроки проведения конкурса: 03.12.2018 – 15.12.2018.

Информационное письмо (doc),

Информационное письмо (pdf).

Testovanie jazykovej kompetencie – ZS 2018/2019

А1 (1. ročník Bc.) - štvrtok, 20. decembra, 10:50, G228 a G239,

B2 (1. ročník Mgr.) - streda, 19. decembra, 12:35, G239.

Študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, pripomíname, že na nižšie uvedenej adrese môžu nájsť bližšie informácie o testovaní vrátane ukážok vzorových testov pre jednotlivé úrovne:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/.

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu a Erasmus+ stáž otvorené!

Milí študenti, Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 21. 11. 2018 do 28. 02. 2019 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) na akademický rok 2019/20 (pre zimný aj letný semester pobytu). Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+.

Prihlásenie na Erasmus+ stáž študenta je otvorené v termíne 21. 11. 2018 – 28. 02. 2019. Na Erasmus+ stáž študenta sa neprihlasuje elektronicky, ale zaslaním podpísanej prihlášky a ďalších potrebných dokumentov na Referát zahraničných vzťahov FiF UK.

Viac informácií nájdete TU.

Štátne skúšky 2019 – zimný termín

Štátne skúšky v zimnom termíne 2019 sa na KRVŠ uskutočnia dňa 24. januára 2019.

Presný časový harmonogram štátnic bude zverejnený neskôr.

Prednáška Pavla Litvinova na KRVŠ

KRVŠ srdečne pozýva na prednášku Pavla Litvinova, sovietskeho disidenta a účastníka protestu na Červenom námestí proti okupácii Československa v roku 1968, ktorý je hosťom Festivalu slobody 2018 - http://www.festivalslobody.sk/.

Informačný seminár o zahraničných mobilitách

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti informačný seminár o zahraničných mobilitách pre študentov FIF UK, ktorý sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 od 17.00 v miestnosti S2. Na seminári sa dozviete všetko podstatné o programe Erasmus+, univerzitných mobilitách, CEEPUS a programoch SAIA n.o.

Voliteľné kurzy na KRVŠ v ZS

V ZS akad. r. 2018/2019 KRVŠ ponúka na výber voliteľné kurzy prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. a doc. Ing. Michala Masaryka, PhD.:

Cestovný ruch vo východnej Európe,

Kapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom priestore.

Nové kurzy na KRVŠ

V rámci programu učiteľských mobilít Erasmus+ KRVŠ ponúka nové kurzy odborníkov z Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka:

Špecifiká formovania moderných národov vo východnej Európe (prípad Ukrajincov),

Ruská masová literatúra v kultúrnom procese.

Informácia o kurze  Historické minimum v akademickom roku 2018/19

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dávame do vašej pozornosti kurz Historické minimum, ktorý sa bude realizovať v dvojdňovom bloku prednášok 5. 10. (piatok) od 14,00 do 18,30 a 6. 10. (sobota) od 9,00 do 14,00. Kurz určený predovšetkým študentom 1. a 2. ročníka, ktorí si zapisujú kurzy Dejiny a kultúra Ruska 1 a Východná Európa: krajiny a ľudia 1, predstavuje repetitórium svetových a európskych dejín od najstarších čias po súčasnosť a poukazuje na širšie súvislosti interpretácie dejín Ruska a východnej Európy. Podmienkou získania hodnotenia je účasť na prednáškach.

Bc. a Mgr. štátnice 2018 – jesenný termín

Časový harmonogram bakalárskych a magisterských štátnic v jesennom termíne 2018 môžete nájsť TU.

Stáž  Erasmus+  na Ukrajine a v Rusku

Milí poslucháči, dávame do pozornosti mimoriadnu možnosť prihlásiť sa na stáž  Erasmus+ na Ukrajine (Kyjev, Charkov) a v Rusku (Peterburg, Tomsk) v ZS aj v LS budúceho akademického roka. V prípade  záujmu sa do 30. júna obráťte na koordinátora projektu doc. Ľ. Matejka, PhD: lubor.matejko@uniba.sk a uveďte podľa možnosti aj semester, ktorý preferujete, aby sme dokázali operatívne urobiť rozdeľovník.

Finančné podmienky stáží sú mimoriadne priaznivé.

Zoznam tém bakalárskych a diplomových prác

Zoznam tém bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2018/2019 môžete nájsť TU.

Letná škola ukrajinského jazyka v Kyjeve

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa letnej školy ukrajinského jazyka na Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka. Bližšie informácie o letnej škole nájdete TU.

Mgr. štátnice 2018

Harmonogram letného termínu magisterských štátnic 2018 nájdete TU (5. 6. 2018) a TU (7. 6. 2018).

Bc. štátnice 2018

Harmonogram letného termínu bakalárskych štátnic 2018 nájdete TU.

Okruhy na štátne skúšky 2018

Okruhy otázok na štátne skúšky nájdete TU (Mgr. OPT) a TU (Mgr. RVŠ).

Testovanie jazykovej kompetencie LS 2017/2018

B2 – pondelok, 14. 5. 2018, 9.05, G20

B1 – pondelok, 14. 5. 2018, 14.20, G20

A2 – piatok, 18. 5. 2018, 9.05, G20


Študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, pripomíname, že na nižšie uvedenej adrese nájdete bližšie informácie o testovaní vrátane ukážok vzorových testov pre jednotlivé úrovne:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/

Termíny štátnych skúšok 2018 – letný termín

Bc. štátnice: 23. a 24. máj 2018. / Mgr. štátnice: 5. a 7. jún 2018.

Rozpis študentov na konkrétne termíny môžete nájsť TU.

ŠVOK 2018

V druhej polovici apríla sa na KRVŠ tradične bude konať katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK), ktorého sa môžu zúčastniť všetci poslucháči katedry či už bezprostredne, alebo ako divácke publikum. Témy príspevkov sa môžu týkať jazykov, literatúr, sociálno-politického a kultúrneho diania v ruskom a východoeurópskom priestore.

Získať bližšie informácie a nahlásiť témy vystúpení môžete u Mgr. Ivana Posokhina, PhD. (G229 alebo mailom na ivan.posokhin@uniba.sk) alebo u Mgr. Michala Mikuláša (G230 alebo mailom na michal.mikulas@uniba.sk).

Témy vystúpení môžete nahlásiť do 27. marca 2018.

Termín pre odovzdanie vytlačenej verzie práce (v rozsahu 10 – 15 NS) je najneskôr 10. apríla 2018. Práce sa odovzdávajú na sekretariáte KRVŠ.

Plánovaný termín konania konferencie: 25. apríl 2018.

- PROGRAM -

Tri najlepšie práce sekcie budú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

 Gymnázium v Žiline hľadá učiteľa ruštiny

Ak máte učiteľskú aprobáciu s RJ, bývate v Žiline alebo širšom okolí a máte záujem o miesto pedagogického zamestnanca v Žiline od školského roka 2018/19, kontaktujte nás na adrese lubor.matejko@uniba.sk.

Testovanie jazykovej kompetencie (ZS 2017/2018) – náhradný termín

Náhradný termín testovania jazykovej kompetencie pre študentov, ktorí sa vrátili zo študijných pobytov, sa uskutoční
dňa 21. 2. 2018 o 14.20 v miestnosti G19

Nábor do katedrového študentského divadla Rusalka

Rusalka pozýva do svojich radov študentov všetkých ročníkov, ktorí majú záujem nielen o divadlo, ale aj o preklad, tlmočenie a literatúru.
 
Stať sa naším "súdruhom" neznamená, že sa musíš postaviť na javisko alebo vystaviť svoju tvár (a ruštinu) širokej verejnosti. Pomôž nám s organizovaním divadelných hier, literárnych, prekladateľských či cestovateľských besied a buď súčasťou komunity, ktorá ti určite dá viac, než zoberie.

Jednorazové mimoriadne štipendium

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti možnosť požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium.
Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia štipendia nájdete TU.

Termín štátnych skúšok 2018

Zimný termín štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 sa na KRVŠ uskutoční dňa 25. 1. 2018 o 13:00.

<output>Zimný termín 2018</output>

Deň otvorených dverí 2018 na FiF UK

Milí uchádzači o štúdium, v rámci Dňa otvorených dverí FiF UK, ktorý sa bude konať dňa 27. 1. 2018, Vám budú k dispozícii pedagógovia Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií v čase od 10.00 do 14.00 v miestnosti G228.

V čase od 11.00 do 12.00 pre Vás pripravili ukážkovú hodinu konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, ktorá sa uskutoční v miestnosti G243. Srdečne Vás pozývame!

Bližšie informácie o DOD 2018 môžete nájsť TU.

Testovanie jazykovej kompetencie - ZS 2017/2018

A1 – streda, 20. 12. 2017, 12:35, G228 a G239

B2 – utorok, 19. 12. 2017, 12:35, G228 a G239


Študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, pripomíname, že na nižšie uvedenej adrese nájdete bližšie informácie o testovaní vrátane ukážok vzorových testov pre jednotlivé úrovne:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/

Deň otvorených katedier 2017 na KRVŠ

Milí stredoškoláci, chcete spoznať jazyk a kultúru významnej časti sveta – Ruska? Ak áno, srdečne Vás pozývame na podujatie Príď okúsiť jazyky!, ktoré sa na KRVŠ uskutoční dňa 5. 12. 2017 od 10.00 hod. v rámci Dňa otvorených katedier FiF UK. Nahliadnite do života katedry, zažite simulované tlmočenie a vypočujte si zaujímavosti o ruskej literatúre alebo filme.

<output>Filozofická fakulta pripravila sériu stretnutí pre záujemcov o štúdium jazykov v dňoch 4. - 7. 12. 2017.</output>

Medzinárodná súťaž o najlepšiu esej v ruskom jazyku

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave v spolupráci s Katedrou ruského jazyka a literatúry Karagandskej štátnej univerzity J. A. Buketova a Katedrou ruského jazyka Čuvašskej štátnej pedagogickej univerzity I. J. Jakovleva organizuje medzinárodnú súťaž o najlepšiu esej v ruskom jazyku «Я русский бы выучил только за то…».

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí sa učia ruštinu ako cudzí jazyk na úrovniach A2 – B1. Termín súťaže: 15. 11. – 25. 11. 2017.

Bližšie informácie o súťaži sa môžete dozvedieť tu:
Информационное письмо (doc, pdf).

Pozvánka na stretnutie so spisovateľkou Ľudmilou Ulickou

Pozvánka na prednášku prof. Maxima Krongauza

Dvojitý magisterský program na Univerzite v Kolíne

Dvojitý magisterský program „Cultural and Intellectual History Between East and West” umožňuje študentom partnerských univerzít získať dva magisterské tituly, a to na domácej univerzite, ako aj na Univerzite v Kolíne.

Program ponúka priestor pre kreatívne interdisciplinárne štúdium a vedeckú činnosť, vyznačujúcu sa kultúrno-filologickým, historiografickým a na primárne pramene orientovaným prístupom, pričom v centre pozornosti stoja kontakty medzi východnou a západnou Európou, ako aj ich spoločné kultúrne dedičstvo.

Študenti dvojitého magisterského programu si môžu vybrať z ponuky prednášok a seminárov Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne, pričom by však individuálne zostavený študijný plán mal zodpovedať celkovému študijnému zameraniu študenta.

Informácie o predpokladoch, podmienkach zisku titulu, možnostiach financovania a o uzávierkach prihlášok nájdete TU.

Dodatočná výzva na prihlasovanie sa na mobilitu Erasmus+

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského vyhlásilo dodatočnú výzvu na prihlasovanie sa na mobilitu Erasmus+, ktorá sa bude realizovať ešte tento akademický rok počas letného semestra.


K prihláseniu sa na mobilitu je potrebné zaslať prihlášku, životopis, motivačný list a študijný plán na e-mailovú adresu rzs@fphil.uniba.sk. Prihlášku nájdete na webe FiF UK v sekcii Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Erasmus+ štúdium – výber študentov na Erasmus+.


Niektoré zo zmlúv už nie sú pre mobility dostupné, zoznam dostupných miest nájdete TU. O výbere na mobilitu budú vybratí študenti informovaní e-mailom najneskôr 20. 11. 2017.

Pozvánka na prednášky Manuela Boschiera, PhD. z Veronskej univerzity

Pozvánka na diskusiu O veľkom svete za humnami: propaganda o isláme, Rusku a Tibete

Filozofická fakulta UK a Katedra politológie FiF UK Vás pozývajú na diskusiu:

O veľkom svete za humnami: propaganda o isláme, Rusku a Tibete

Čím ďalej od nás sa niečo deje, tým menej pozornosti tomu venujeme. O krajinách a kultúrach, ktoré nepoznáme, máme len bežné stereotypné predstavy, a preto sme náchylnejší veriť rôznym mýtom, legendám a dezinformáciám.

V diskusii s expertom na islám Attilom Kovácsom, rusistom Ľuborom Matejkom a sinológom Martinom Slobodníkom budeme hovoriť o tom, kto, ako a prečo na Slovensku kriví obraz o isláme, Rusku a Ukrajine, Číne a Tibete.

Moderuje Fedor Blaščák.

8. novembra 2017, 18:00 - 19:30, KC Dunaj

Viac info TU.

Pozvánka na prednášku doc. Martina Ciela z VŠMU

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK

srdečne pozýva na prednášku
doc. Martina Ciela z VŠMU na tému:

ČO PONÚKA RUSKÁ KINEMATOGRAFIA

19/10/2017 9:05, miestnosť G20

Harmonogram štátnic 2017

Časový harmonogram štátnic 24. 8. 2017 nájdete TU

 Prosíme študentov, aby sa dostavili o 30 min. skôr, ak by prípadne došlo k časovému posunu.

oOo

Prosíme študentov, ktorí budú absolvovať štátnu skúšku v augustovom termíne, aby záverečné práce nechali na prízemí v podateľni č. d. G17.

oOo

Časový harmonogram štátnic 15. 6. 2017 nájdete TU

 Prosíme študentov, aby sa dostavili o 30 min. skôr, ak by prípadne došlo k časovému posunu.

oOo

Časový harmonogram štátnic 1. 6. 2017 nájdete TU

oOo

Časový harmonogram štátnic 18. 5. 2017 nájdete TU

oOo

Okruhy na štátne skúšky 2017

Aktualizované okruhy otázok na štátne skúšky nájdete TU (MGR OPT) a TU (MGR RVŠ)

oOo

Oznam o testovaní jazykovej kompetencie - LS 2016/2017

(1. a 2. ročník, bakalársky stupeň)

Milí študenti prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa, testovanie jazykovej kompetencie sa uskutoční v dňoch:

16. mája (utorok), úroveň A2, 14:20, G 228 a 239

17. mája (streda), úroveň B1, 14:20, G 24

oOo

Pozvánka na prednášku veľvyslanca Ukrajiny v SR

 KATEDRA RUSISTIKY A VÝCHODOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ FIF UK pozýva všetkých záujemcov na prednášku VEĽVYSLANCA UKRAJINY V SR J. E. JURIJA MUŠKna tému Anexia Krymu a medzinárodná politika. 

Kedy: v stredu 3. 5. 2017 o 12.45

Kde: v miestnosti G 20

– Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Ukrajina v pohybe

oOo

Termíny štátnych skúšok 2017

 V akademickom roku 2016/2017 sa štátne skúšky na KRVŠ uskutočnia v nasledovných termínoch:

Letný termín 2017 (OPT + RVŠ):

18. 05. 2017 (max. počet 12)

01. 06. 2017 (max. počet 12)

15. 06. 2017 (max. počet 12)

Jesenný termín 2017 (OPT + RVŠ):

24. 08. 2017

Na jednotlivé termíny je potrebné sa nahlásiť na sekretariáte KRVŠ a následne podať prihlášku na štátnu skúšku cez podateľňu FiF UK. Prihlášku je nevyhnutné podať najneskôr tri týždne pred termínom štátnej skúšky. Upozorňujeme, že počet miest je obmedzený. Presný časový harmonogram zverejníme v dostatočnom predstihu. Elektronické prihlasovanie cez AIS sa nerealizuje.

oOo

Pozvánka na prednášky Dr. Chvatova z Varšavskej univerzity

Pozvánka na premiéru divadelnej hry Komunálka: Nerváci v 1 dejstve

Študentské divadlo Rusalka srdečne pozýva na premiéru divadelnej hry 

Komunálka: Nerváci v 1 dejstve.

oOo

Štátne skúšky 2017

Milí študenti končiacich ročníkov,

prosíme tých z vás, ktorí majú záujem zúčastniť sa štátnych skúšok v jesennom termíne (august), aby sa najneskôr do stredy (12. 4. 2017) nahlásili na sekretariáte KRVŠ. Následne koncom apríla budú zverejnené aj konkrétne dátumy štátnic 2017.

Ďalej by sme vám chceli oznámiť, že dňa 24. 4. 2017 o 12.30 v miestnosti G 239 sa uskutoční inštruktáž k štátnym skúškam. Je nevyhnutné, aby sa zúčastnili zástupcovia ročníkov. Účasť ostatných študentov je dobrovoľná.

oOo

 

Pozvánka na odovzdávanie ceny VEaPLA

Exkurzia - LS 2016/2017

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

pozýva všetkých poslucháčov programu Ruské a východoeurópske štúdiá

a ostatných poslucháčov FiF UK

na EXKURZIU Rumunsko a delta Dunaja

Bližšie informácie nájdete TU.

oOo

Testovanie jazykovej kompetencie - ZS 2016/2017

Termíny testovania jazykovej kompetencie:

Pondelok, 12. decembra 2016, 9.05

úroveň A1 (1. ročník, bakalári), miestnosť G228 a G25

Streda, 14. decembra 2016, 12.35

úroveň B2 (1. ročník magistri), miestnosť G228 a G123

Štvrtok, 15. decembra 2016, 14.20

úroveň B1 (3. ročník, bakalári), miestnosť G228 a G239

Dávame do pozornosti študentom, ktorých sa týka testovanie jazykovej kompetencie, že na nižšie uvedenej adrese boli zverejnené vzorové testy pre jednotlivé úrovne testovania jazykovej kompetencie:

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/materialy/testovanie-jazykovej-kompetencie/

oOo

Nábor do študentského katedrového divadla Rusalka

Pozvánka na prednášky dr. Piotra Głuszkowského z Varšavskej univerzity

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

srdečne pozýva všetkých študentov na prednášky

dr. Piotra Głuszkowského

z Ústavu rusistiky Varšavskej univerzity

Pozvánka

oOo

Súčasná Ukrajina a ukrajinistika

 

Odovzdanie knižného daru veľvyslanectva RF

Harmonogram štátnych skúšok 25. 8. 2016

Harmonogram štátnych skúšok (25. 8. 2016) nájdete TU

oOo

Témy záverečných prác (2016/2017)

Témy záverečných prác nájete tu

Prosíme študentov, aby meno svojho školiteľa (príp. aj názov témy) nahlásili na sekretariáte KRVŠ alebo e-mailom na michal.mikulasuniba.sk

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 9. 6. 2016

Presný časový harmonogram nájdete TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 1. a 2. 6. 2016

Presný časový harmonogram nájdete TU a TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Harmonogram štátnych skúšok 19. 5. 2016

Presný časový harmonogram nájdete TU

V súvislosti s prípadnými zmenami študenti prichádzajú na štátnice pol hodinu pred konkrétnym termínom uvedeným v harmonograme.

oOo

Študentská rada KRVŠ

Milé poslucháčky a poslucháči KRVŠ, v septembri 2015 vznikla študentská rada katedry, ktorej základným poslaním je podieľať sa na lepšom chode vecí verejných a lepšej komunikácii medzi učiteľmi a študentmi. Členovia rady vás budú zastupovať, preto neváhajte a kontaktujte ich s akýmikoľvek návrhmi, otázkami či iniciatívami.

Členovia Študentskej rady KRVŠ v akademickom roku 2015/2016:

1bp Ana Maximović – anaanica(at)rambler.ru

1bo Martin Štěpánek – martin(at)martinstepanek.sk

Gabriela Kapušová – g.kapusova(at)gmail.com

2bp Michaela Cikatricisová – michaela.cikatricisova(at)gmail.com

2bo Martin Capík – matko.capik(at)gmail.com

3bp Miroslav Mrekaj – mrekajmiroslav(at)gmail.com

3bo Patrícia Patzeltová – patryce(at)centrum.sk

1mp Magdaléna Jurkemíková – meggy.jurkemikova(at)gmail.com

1mo Ivana Zemanová – ivanazemanova4(at)gmail.com

2mp Inka Sečíková – inkasecikova(at)gmail.com

2mo Filip Tvrdoň – tvrdon.filip(at)gmail.com

oOo

Aktualizované okruhy štátnicových otázok

Aktualizované okruhy štátnicových otázok MGR RVŠ, MGR OPT

oOo

Letná škola ruského jazyka v Tomsku

Tomská štátna univerzita (Tomskij gosudarstvennyj universitet), historicky prvá univerzita na Sibíri (1888), sa dnes považuje za jednu z najlepších v Rusku (po Moskovskej a Sankt- Peterburgskej univerzite) a právom patrí do skupiny QS World University Rankings 2015/2016. Univerzita v tomto roku už po štvrtýkrát organizuje letnú školu, určenú širokému spektru študentov z rôznych krajín. Bližšie informácie a prihlášku na letnú školu nájdete TU a TU.

!!! Podávanie žiadostí je predĺžené do 10. mája !!!

oOo

Testovanie jazykovej kompetencie - LS 2015/2016

INFORMÁCIE K TESTOVANIU JAZYKOVEJ KOMPETENCIE NÁJDETE TU

oOo

Termíny štátnych skúšok 2016

19. 5., 2. 6., 9. 6. (letný termín 2016) a 25. 8. (jesenný termín 2016)

oOo

Pozvánka na Dni filmu Východného partnerstva

Malú prehliadku východoeurópskych filmov a filmov z produkcie krajín V4 o východnej Európe organizuje Univerzita Komenského v rámci projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, ktorý sa zameriava na súčasné literatúry krajín bývalého ZSSR. Filmový festival Dni filmu Východného partnerstva sa uskutoční v kine Lumiere od 9. do 12. apríla 2016 - všetci ste srdečne vítaní!

Facebook udalosť

oOo

Medzinárodná vedecká konferencia Literatúra a dejiny slavistiky

Dňa 12. – 13. apríla 2016 sa na KRVŠ uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Literatúra a dejiny slavistiky.

Program konferencie nájdete tu: SVK, ENG, RU.

oOo

Pozvánka na prednášku Michaely Bušovskej

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií pozýva na prednášku Michaely Bušovskej o ČERNOBYĽSKEJ ZÓNE.

oOo

Zimná škola ruského jazyka v Tomsku

KRVŠ dáva do pozornosti študentom zimnú školu ruského jazyka, ktorá sa uskutoční na Tomskej štátnej univerzite. Viac informácií nájdete TU.

oOo

Podoba Ruska - včera, dnes, zajtra

Dňa 5. novembra 2015 (14.30, G417) sa za účasti zahraničných hostí uskutoční beseda pri okrúhlom stole s názvom

Podoba Ruska - včera, dnes, zajtra.

oOo

Workshop projektu VEaPLA

Dňa 16.10.2015 o 14.00 sa v miestnosti G230 uskutoční workshop projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award. Všetci poslucháči KRVŠ sú srdečne vítaní!

oOo

Možnosť štúdia na Univerzite v Regensburgu

Vážení študenti, Spolková republika Bavorsko ponúka  možnosť ročného štúdia na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  Prihlášky je možné zasielať do 1. decembra 2015.


Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:
www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

oOo

Kurz Sprievodca v cestovnom ruchu

KRVŠ odporúčam všetkým poslucháčom RVŠ, ktorí majú záujem vyskúšať si cez prázdniny prácu delegátov cestovných kancelárií vo východnej Európe akreditovaný vzdelávací program "Sprievodca v cestovnom ruchu".

oOo

Grantová možnosť pre študentov magisterského a doktorandského stupňa

Utrecht Network Young Researchers' Grant - možnosť získať grant pre Mgr./PhD. študentov. Viac info TU.

oOo

Témy záverečných prác (2015/2016)

Témy záverečných prác pre akademický rok 2015/2016 nájdete TU

oOo

Slávnostné sympózium na počesť profesora Ďuroviča

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK v Bratislave srdečne pozýva všetkých bývalých aj súčasných študentov KRVŠ na slávnostné sympózium na počesť profesora Ďuroviča. Sympózium sa ukutoční 26.5.2015 o 9,30 v miestnosti G236. Program podujatia nájdete TU.


oOo

Pozvánka na prednášky Magdaleny Dąbrowskej z Varšavskej univerzity

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií srdečne pozýva všetkých študentov a záujemcov na prednášky profesorky Varšavskej univerzity Magdaleny Dąbrowskej.

oOo

Katedrové kolo ŠVOK 2015

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií srdečne pozýva všetkých študentov a záujemcov na katedrové kolo Študetnskej vedeckej a odbornej konferencie, ktoré sa uskutoční 24. mája 2015 o 13,00 v miestnosti G239.

oOo

Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III

27. marca 2015 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií uskutoční 3. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom

Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III.

oOo

Workshop a zasadanie jury VEaPLA

20. marca 2015 sa na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií uskutoční workshop spojený so zasadaním jury projektu Visegrad Eastern Partnership Literary Award, na ktorom bude zvolená VEaPLA kniha roka 2015.

oOo

Pozvánka na na prednášku Arevik Ashkharoyan

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na prednášku
 Arevik Ashkharoyan o novej arménskej literatúre, najnovších literárnych talentoch a literárnom živote v Arménsku
. Prednáška sa uskutoční v pondelok 23. marca od 09.05 do 10.05 v miestnosti G239.

oOo

ŠVOK 2015

Milé poslucháčky a milí poslucháči KRVŠ,

dekan FiF UK v týchto dňoch vyhlásil výzvu na prihlasovanie príspevkov na tradičnú študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, v rámci ktorej môžete prezentovať plody vlastnej tvorivej práce. Pre viac informácií kliklnite na obrázok.

oOo

Možná spolupráca s agentúrou Music press

Milé poslucháčky a milí poslucháči KRVŠ, agentúra Music press sa na nás obrátila s ponukou, že by mohli prispievať na ich portál tí z vás, ktorí majú záujem o hudbu ľubovoľného druhu a žánru a chceli by pestovať aj ruštinu, prípadne iné jazyky nášho areálu. V LS si to predstavujem skôr ako zábeh spolupráce, ale každý učiteľ vám iste rád pomôže. V prípade záujmu by sme v ďalšom roku vypísali voliteľný prekladový seminár zameraný na oblasť hudby a rozbehli by sme širšie spoločné aktivity. Ak máte chuť prísť na budúci týždeň na stretnutie, kde sa dozviete viac, píšte na mail: matejkofphil.uniba.sk. Viac o agentúre: http://www.musicpress.sk/.

oOo

 

Prezentácia Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Bratislave

V priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave sa 18. februára 2015 uskutoční prezentácia a slávnostné otvorenie výstavy ruských kníh, ktorú pripravil Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna s organizačnou podporou Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Dom ruského zahraničia A. Solženicyna bol založený Ruskou Verejnou nadáciou Alexandra Solženicyna, ruským nakladateľstvom «YMCA-Press» v Paríži a vládou Moskvy v júli 1995.

V súčasnej dobe je najväčším svetovým centrom, kde sú uložené jedinečné materiály literárneho, historického a filozofického dedičstva Ruskej diaspóry.

Prezentácie sa zúčastnia profesori a študenti univerzity, pracovníci RCVK, veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, jeho excelencia FEDOTOV Alexej Leonidovič, významní predstavitelia vedeckej a akademickej obce Slovenska a krajania.

Po otvorení výstavy sa uskutoční tvorivé stretnutie so slávnym ruským básnikom, prekladateľom, laureátom medzinárodných literárnych cien, hlavným redaktorom literárno-umeleckého časopisu Junosť, Valerijom Fjodorovičom Dudarevom.

Podujatie sa bude konať na adrese:

Filozofická fakulta

Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova 2

Miestnosť G236

Začiatok o 14.20 hod.

Pozvánku a bližšie informácie o podujatí nájdete TU.

Pozvánku a informácie v ruskom jazyku nájdete TU.

oOo

Exkurzia - LS 2014/2015

Milé poslucháči, milí poslucháči KRVŠ

V LS 2014/2015 opäť organizujeme exkurziu do krajín východnej Európy. Plánovanú trasu Kyjev-Odesa-Poti-Tbilisi-Kutaisi som sa rozhodol nerealizovať vzhľadom na hroziacu eskaláciu vojny v Ukrajine. Pracujem predbežne na troch variantoch:


1) Azerbajdžan - 3.6. - 11.6. (cena spiatočnej letenky je cca 140 eur )
2) Gruzínsko - 5.6. - 13.6. (cena spiatočnej letenky je cca 110 eur)
3) Macedónsko alebo Rumunsko - 7 dní na začiatku juna (železnicou, 2 noci vo vlaku, cena spiatočného lístka s ležadlom cca 80 eur)

Presnejšie rozpočty za miestnu dopravu (v každej krajine navštívime aspoň 3 lokality) a za ubytovanie oznámim v najbližších dňoch, riadim sa zásadou, že celková cena bez stravy by nemala presiahnuť 350 eur. Prosím, sledujte oznamy na webe, bude sa treba promptne prihlásiť, zložiť zálohu a v prípade leteckej dopravy si budete musieť kúpiť letenky individuálne, je to výhodnejšie.

oOo

Zmena názvu katedry

19. mája 2014 akademický senát FiF UK vzal na vedomie zmenu názvu KRJL na
Katedru rusistiky a východoeurópskych štúdií.

oOo