Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

VEDECKOVÝSKUMNÝ PROFIL 

Mgr. Lizaveta Madej sa vo vedeckej činnosti venuje kontaktnej lingvistike, kulturológii a bikulturalizmu, problematike odborného právneho prekladu a otázkam diplomatického tlmočenia. Je autorkou učebných skrípt Lektorské cvičenia 1-2 (2020), ako aj viacerých vedeckých štúdií o ruskom jazyku a kultúre, komparácii ruského a slovenského jazykového obrazu svetu či osobitostiach diplomatického konzekutívneho tlmočenia. 

Publikačná činnosť

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH 

Zodpovedná riešiteľka:

(2019): Grant Univerzity Komenského UK/404/2019 – Didaktické materiály k výučbe ruského jazyka pre študentov prvého ročníka ruských a východoeurópskych štúdií

Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvorenie didaktických materiálov (skrípt), zameraných na rozširovanie slovnej zásoby a kreáciu komunikačnej kompetencie študentov začínajúcich štúdium ruského jazyka.

 

Členka riešiteľského tímu:

(2018-2020): KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Cieľom projektu je priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu.

 

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS

2010-2014
vysokoškolské štúdium v programe „slovenský jazyk – ruský jazyk“, študijný odbor „slovanská filológia“, Filologická fakulta Bieloruskej štátnej univerzity 

2014-2017
vysokoškolské štúdium v programe „ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra“, študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2017-doteraz
doktorandské štúdium v odbore Translatológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; téma dizertačnej práce: Diplomatické tlmočenie – áno alebo nie?

 

INÉ
prekladateľka zapísaná v zozname Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore ruský jazyk