doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Kurzy

Informácie o kurzoch nájdete na moodle.uniba.sk

Akademický profil

Doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD. ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, 1989). V akademickom roku 1995/ 96 absolvovala nediplomový štipedijný pobyt financovaný Open Society Foundation na Indiana University, v Bloomingtone, USA, kde sa venovala štúdiu holokaustovej literatúry a americkým židovským spisovateľom pod vedením profesora Alvina Rosenfelda. V roku 2007 obhájila doktorandskú prácu so zameraním na amerického autora Philipa Rotha a postmodernizmus v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Od roku 1992 pôsobila na Univerzite Konštatína Filozofa v Nitre, na katedre anglistiky a amerikanistiky, kde vyučovala americkú literatúru, prekladové semináre a americké reálie. Od roku 2019 je členkou katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Komenského univerzity. Jej odborný záujem sa dotýka súčasnej americkej literatúry a kultúry so zameraním na otázky holokaustu, mestského prostredia a vizuálnej kultúry.

V roku 2000 získala štipendium Fulbrightovej nadácie a zúčastnila sa letného semináru americkej literatúry na University of Lousville, Kentucky, USA. V roku 2009 bola štipendistkou výskumného programu Fulbrightovej komisie na University of California, Santa Cruz v Centre pre kultúrne štúdiá.

Publikuje v domácich a zahraničných periodikách, je členkou redakčnej rady časopisu Ars Aeterna registrovanom v databáze Scopus.

 

Publikácie:

 

1.           Smiešková, Alena: Posmodernist Features in Recent American-Jewish Writing. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - ISBN 80-244-0681-0.
In: [Mis]understanding Postmodernism and Fiction of Politics, Politics of Fiction / Sweney, Matthew; Peprník, Michal, s. 149-156.

2.           Smiešková,Alena-Hevešiová,Simona-Kiššová,Mária
Multicultural Awareness : Reading Ethnic Writing / Alena Smiešková, Simona Hevešiová, Mária Kiššová. - Nitra : UKF, 2008. - 148 s. - ISBN 978-80-8094-439-1.

3.           Smiešková, Alena: Tým, ktorí tam nikdy neboli.(História a spomienka.Filmové a literárne rozprávanie.) 2009. In: Film a dějiny 2 : Adolf Hitler a tí druzí - filmové obrazy zla. - Praha : Casablanca, 2009. - ISBN 978-80-87292-01-3, S. 136-154 [1, 2 AH].

4.           Smiešková, Alena: Ulmer and the Noir Femme Fatale, 2009. In: The Films of Edgar G.Ulmer. - Lanham: Scarecrow Press, 2009. - ISBN 978-0-8108-6700-0, ss. 125-137

5.           Smiešková, Alena: Kým dopadnem - prekladateľská analýza románu pre dospievajúcu mládež, 2010. In: Ars Aeterna : Contemporary fantastic fiction in interpretation and translation. - ISSN 1337-9291, Vol. 2, no. 2 (2010), s. 159.

6.           Smiešková, Alena: Mýtus. Realita. Rozprávanie.Prípad Philip Roth, Nitra:UKF, 2011.-144s.-ISBN 978-80-558-0022-6.

7.           Smiešková, Alena: The Questions of the Postcolonial and the Postmodern in American Fiction — Problémy postkoloniálneho a postmoderného románu v americkej literatúre, 2012. In: World Literature Studies. - ISSN 1337-9275, Vol. 4, no. 3 (2012), p. 7-20.

8.           Smiešková, Alena: Cultural geography of American metropolis — Kultúrna geografia amerického veľkomesta, 2014.
In: Xlinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 7, no. 2 (2014), p. 15-25.

9.           Sacks, Oliver: Halucinácie. [Sacks, O.: Hallucinations; Translated by: Alena Smiešková. 1. edition. - Bratislava : Inaque, 2014. - 244 pp. - ISBN 978-80-89737-00-0.

10.       Yalom, Irving D.: Láska a jej kat.[Yalom, Irving D.: Love’s Executioner] translated by: Alena Smiešková.- 1. edition. - Bratislava : NOXI, 2014. - 360 pp. - ISBN 978-80-8111-194-5.

11.       Smiešková, Alena: Niekoľko poznámok k barovej kultúre v americkom chronotope: Some Notes on Bar Culture in American Chronotope, 2015.
In: Art Communication & Popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. - ISSN 1339-9284, Roč. 1, č. 1 (2015), s. 115-127.

12.       Smiešková, Alena: Violence as Art Experience, 2016. In: Ars Aeterna. - ISSN 2450-8497, Roč. 8, č. 1 (2016), s. 12.

13.       Lauren Oliverová: Kým dopadnem, preklad:Alena Smiešková. Nitra: Enigma, 2011, 2017 -474s.- ISBN 978-80-89509-01-0.

14.       Smiešková, Alena: Philip Roth: Velikán, čo žiari na tróne, ktorého sa za života vzdal. https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/471135-philip-roth-velikan-co-ziari-na-trone-ktoreho-sa-za-zivota-vzdal/, 27. 5. 2018

15.       Smiešková, Alena: Krátky, šťastný život Emily Bronteovej. https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/478411-kratky-stastny-zivot-emily-bronteovej/, 30.7. 2018

16.       Smiešková, Alena: Humanistická vízia sveta Williama Saroyana. https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/482688-humanisticka-vizia-sveta-williama-saroyana/, 06. 09. 2018

17.       Smiešková, Alena: O knihe s názvom Lolita. https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/480337-o-knihe-s-nazvom-lolita/, 16.08.2018

18.       Smiešková, Alena: Ernest Hemingway: Nie som stratený! https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/519958-ernest-hemingway-nie-som-strateny/, 23.07. 2019

Akademické aktivity, projekty, granty