doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

Kurzy

Informácie o kurzoch nájdete na moodle.uniba.sk.

Akademický profil

Doc. Mgr. Eva Reid, PhD. sa pedagogicky a výskumne zameriava na dikaktiku anglického jazyka a literatúry, konkrétne na rozvoj interkultúrnych komunikačných kompetencií vo vyučovaní anglického jazyka, vyučovanie anglickej výslovnosti a vyučovanie anglického jazyka nadaných detí. V menovaných oblastiach má množstvo publikácií, z ktorých najhodnotnejšie sú monografie „Intercultural aspects in teaching English at primary schools“ (2014) a „English Language Education to Pupils with General Intellectual Giftedness“ (2020)  vydané v Peter Lang a ktoré sú indexované v databáze Scopus; kapitola „Gifted education programmes“ (2020) v monografii „The Routledge  Handbook of Translation and Education“, ktorá je indexovaná v databázach WOS a Scopus. Ďalšie publikácie zahŕňajú viac ako 60 vedeckých a odborných publikácií (11 indexovaných v databázach Scopus a WOS), na ktoré má viac ako 350 ohlasov. Eva Reid je taktiež hlavnou autorkou štyroch učebnicových setov anglického jazyka pre tretí a štvrtý ročník základných škôl „That’s us” a “Cool English School”. Eva Reid absolvovala prednáškové, pracovné a projektové pobyty v USA, Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Veľkej Británii, Poľsku, Česku, Číne, Rusku a Kazachstane.

Predchádzajúca pedagogická činnosť na PF UKF v Nitre 2008-2021:

Fonetika a fonológia AJ

Korektívna výslovnosť

História a kultúra Veľkej Británie a Írska

Interkultúrna komunikácia

Interkutúrne tréningy

Sociolingvistika

Metodologický seminár

Vzdelanie:

2018 Vedecko pedagogický titul: docent v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika – didaktika anglického jazyka a literatúry – Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Názov habilitačnej práce: Current Challenges of English Language Teaching in Gifted Education.

2012 PhD štúdium: odborová didaktika (1.1.10) – didaktika anglického jazyka a literatúry. Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dizertačná práca: Cultural Aspects in Teaching English at Primary Schools in the Process of Curricular Reform in Slovakia.

1998 magisterské štúdium: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra (PHARE). Fakulta humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Akademické aktivity, projekty, granty

Projekty:

Medzinárodné projekty

1. 2017, Erasmus+ EAC/A04/2015: Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning and the knowledge economy. Hlavná riešiteľka.

2. Erasmus+: 2019-1-IE02-KA203-000693 3D printing support service for innovative citizens. Riešiteľka.

Celoštátne projekty

1. 020UKF-4/2020: Tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnej didaktickej podpory pre predmety rozvíjajúce interkultúrne komunikačné kompetencie v anglickom jazyku pre cestovný ruch vzhľadom na potreby praxe. Riešiteľka.

2. 2016, APVV-15-0368: Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. Riešiteľka.

3. 2017, KEGA 006UKF-4/2017: Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ. Riešiteľka.

4. 2008, KEGA 3/6308/08: Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie podmienok pre efektívne uplatňovanie metodiky CLIL. Riešiteľka.

5. 2013, KEGA 036UKF-4/2013: Tvorba učebníc a multimediálnych kurzov pre nový študijný program ako prostriedok internacionalizácie vysokoškolskej prípravy učiteľov cudzích jazykov. Riešiteľka.

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie:

Eva Reid : Intercultural aspects in teaching English at primary schools. Frankturt am Main : Peter Lang Edition, 2014. - 135 p. - ISBN 978-3-631-65553-5.

Eva Reid: English Language Education to Pupils with General Intellectual Giftedness. Berlin : Peter Lang, 2020. - 224 p. - ISBN 9783631802113.

Ivenz, Petra - Reid, Eva:
Pragmatic Linguistics and Sociolinguistics: Culture vs Speech. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2022. - 160. - ISBN 978-1-5275-7590-5.

Publikácie indexované v databázach Scopus a WOS:

Eva Reid:  Gifted education programmes.
In: The Routledge Handbook of Translation and Education / ed. Laviosa, S., González-Davies, M. - London : Routledge, 2020. - ISBN 9780815368434, P. 323-340.

Eva Reid : Techniques Developing Intercultural Communicative Competences in English Language Lessons, 2015. In. Procedia - Social and Behavioral Sciences : WCLTA 2014, 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague 29-30 October 2014. - ISSN 1877-0428, Vol. 186 (2015), p. 939-943.

Eva Reid - Božena Horváthová: Teacher Training Programs for Gifted Education with Focus on Sustainability, 2016. In. Journal of Teacher Education for Sustainability : The Journal of the Institute of Sustainable Education. - ISSN 1691-5534, Vol. 18, no. 2 (2016), online, p. 66-74.

Reid Eva - Debnárová Michaela: 
Focus on teaching pronunciation at primary schools in Slovakia / Eva Reid - Michaela Debnárová, 2020. In: Elementary Education Online. - ISSN 13053515, Roč. 19, č. 3 (2020), s. 1740-1750.

Božena Horváthová - Eva Reid: Parents' reflections on the education of gifted children in Slovakia, 2013. In. XLinguae. - ISSN 1337-8384, Vol. 6, no. 1 (2013), p. 30-49.

Eva Reid : Status of intercultural education in English language learning and in foreign language teacher training = Miesto interkultúrneho vzdelávania vo vyučovaní anglického jazyka a v príprave učiteľov cudzích jazykov, 2014. In. XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 7, no. 4 (2014), p. 43-54.

Kellerová, Nina - Reid, Eva:
Motifs of homosexuality in Virginia Woolf’s Orlando / Nina Kellerová - Eva Reid, 2021. In: Ars Aeterna. - ISSN 2450-8497, Roč. 13, č. 2 (2021), s. 75-93.

Eva Reid : An Insight into Teaching Culture within English Language Lessons in Slovak Primary Schools, 2013. In. Bildung und Sprachen in Europa. - Münster : LIT Verlag, 2013. - ISBN 978-3-643-50505-7, P. 409-419.

Eva Reid : Vymedzenie pojmov a vzťahov kultúry, komunikácie a jazykového vzdelávania = Defining terms and interconnections between culture, communication and language teaching, 2011. In. XLinguae.eu : A Trimestrial European Scientific Language Review. - ISSN 1337-8384, Roč. 3, č. 1 (2011), s. 20-26.

Učebnice:

Sándorová Zuzana - Kálaziová Ingrid - Ivenz Petra - Reid Eva - Hegedűs Orsolya - Kenny Niall

Cultural Specifics of Selected English-Speaking Countries / Zuzana Sándorová a kol ; recenzent: Božena Horváthová, Jana Luprichová. Nitra: UKF, 2021. 352 s. - ISBN 978-80-558-1833-7.

Reid Eva - Kováčiková Elena - Labudová Zuzana - Mihalíková Miroslava - Turčeková Miroslava: Cool English School 3.: Pupil´s Book, 104 p., Workbook, 100 p., CD, Teacher´s Book, 116 p.  Košice : Taktik, 2015.

Reid Eva  - Kováčiková Elena - Labudová Zuzana - Turečeková Miroslava - Mihalíková Miroslava: Cool English School 4.: Pupil's Book, 104 p., Workbook, 92 p., Teacher´s book: 116 p., CD. Košice: Taktik, 2017. 94 p.

Reid Eva - Gálová Stanislava - Jechová Lucia - Kováčiková Elena - Stranovská Eva: To sme my - That´s us: angličtina pre 3. ročník základných škôl. Učebnica, 68 s., Pracovný zošit, 59 s., CD [elektronický zdroj]– Bratislava : Príroda, 2010. - 99 s.

Reid Eva - Kováčiková Elena - Žemberová Ivana - Malíková Ľubica - Hvozdíková Silvia: To sme my - That´s us : angličtina pre 4. ročník základných škôl. Učebnica, 67 s., Pracovný zošit, 63 s. Bratislava : Príroda, 2011.