Mgr. Jozef Lonek, PhD.

Kurzy

Informácie o kurzoch: (vyžaduje sa prihlásenie - log in to view)

Letný semester / Summer Term 2023/24

A-bpAN-202 Dejiny a reálie Veľkej Británie 1 / British Studies 1 

A-bpAN-104 Morfológia a syntax 2 / Morphology and Syntax 2 

Link 1

Ak odkaz otvorí úvodnú stránku formulára, kde sa objaví výzva "Kliknutím spustite" - urobte tak až na vyzvanie vyučujúceho, pretože kliknutím Vás systém zaregistruje a spustí individuálnu časomieru!

Akademický profil

Pedagogická činnosť: britské dejiny, britské reálie, morfológia a syntax anglického jazyka

Vedecká činnosť: lingvistika, britská a slovenská identita, reálie, ich odraz v diskurze

 

Vzdelanie:

2010 – PhD. –  (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2001 – Mgr. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov/anglický jazyk a literatúra – história (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

 

Pedagogická činnosť:

2006 doteraz – odborný asistent, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty

 

2013 - 2016

Názov: Lingvokultúrna determinácia lexiky v anglofónnom a slovenskom kontexte 

Číslo/schéma: VEGA 1/0675/13 (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV)

Riešitelia: doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc. (vedúca projektu), doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc. (zástupca vedúceho projektu), Mgr. Jozef Lonek, PhD. (spoluriešiteľ), Mgr. Milica Nováková (spoluriešiteľka - doktorandka)

Anotácia: Projekt je zameraný na základný výskum a rozšírenie poznatkov o lexike v anglofónnom a slovenskom kontexte a ich usúvzťažnenie s lingvokultúrnymi a sociálno-kultúrnymi zreteľmi. Vnútrojazykové i medzijazykové lexikálne javy, vzťahy a ich dynamku skúma z hľadiska slovotvornej resp. motivačnej determinácie, sémantiky, odlišností v jazykovom obraze sveta a v mnohoaspektovosti jazykových prostriedkov v špecifických kultúrno-historických a spoločenských podmienkach diskurzu, vrátane mediálnej a sociálno-politickej rétoriky a jej dobovej a kultúrnej podmienenosti.


2012-2013

Názov: Equivalentation of EU English Law Terminology with Slovak

Číslo/Schéma: D3-IATE-SK-8, General Directorate for Translation, European Commission, Luxemburg

Riešitelia: doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc. (vedúca projektu), Mgr. Jozef Lonek, PhD. (spoluriešiteľ)