DOKTORANDI

Interní doktorandi

Mgr. Simona Bajáková

Téma dizertačnej práce: Krajina ako tropologický problém v diele amerických južanských autoriek

Školiteľka: doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Odbor/program: filológia/literárna veda

Forma/začiatok: denné/od 2021/22

Mgr. Tomáš Eštok

Téma dizertačnej práce: Prieniky medzi queer teóriou a ľavicovou politikou v anglofónnom divadle

Školiteľ: doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Odbor/program: filológia/literárna veda

Forma/začiatok: denné/od 2023/24

Mgr. Michaela Hroteková

Téma dizertačnej práce: Vývin a používanie anglického jazyka v kybernetickom priestore

Školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Odbor/program: filológia/všeobecná jazykoveda

Forma/začiatok: denné/od 2020/21

Mgr. Lucia Tonková

Téma dizertačnej práce: Možnosti integrácie kompetenčného rámca EMT (European Master of Translation) v podmienkach súčasnej prípravy prekladateľov na Slovensku

Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD.

Odbor/program: filológia/translatológia

Forma/začiatok: denné/od 2022/23

Externí doktorandi

Mgr. Petra Červeňová

Téma dizertačnej práce: Dejiny tlmočenia na Slovensku: myslenie o tlmočení a jeho realita v 20. storočí

Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD.

Odbor/program: filológia/translatológia

Forma/začiatok: externé/od 2023/24

Mgr. Natália Kližanová

Téma dizertačnej práce: Paralely medzi literárnym dielom Jane Austenovej a slovenskou ženskou literatúrou 19. storočia

Školiteľ: doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Odbor/program: filológia/literárna veda

Forma/začiatok: externé/od 2023/24