DOKTORANDI

Interní doktorandi

Mgr. Simona Bajáková

Téma dizertačnej práce: Krajina ako tropologický problém v diele amerických južanských autoriek

Školiteľka: doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Odbor/program: filológia/literárna veda

Forma/začiatok: denné/od 2021/22

Mgr. Michaela Hroteková

Téma dizertačnej práce: Vývin a používanie anglického jazyka v kybernetickom priestore

Školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Odbor/program: filológia/všeobecná jazykoveda

Forma/začiatok: denné/od 2020/21

Externí doktorandi