doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Kurzy

Informácie o kurzoch

Akademický profil

Súčasná pedagogická činnosť:

morfológia a syntax anglického jazyka

lexikológia a lexikografia

 

Výber z predchádzajúce pedagogickej činnosti:

lingvistická charakterológia súčasného anglického jazyka 2004 – 2016, PdF UK

prehľad vývoja anglického jazyka 2008 – 2010, PdF UK

sémantika 2007 – 2016, PdF UK

úvod do štúdia anglického jazyka 2002 - 2008, PdF UK

 

Vzdelanie:

Mgr. (1997)

Filozofická fakulta PU v Prešove, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk – francúzsky jazyk

PhDr. (2000)

Filozofická fakulta PU v Prešove, odbor francúzsky jazyk a literatúra

PhD. (2003)

Filozofická fakulta PU v Prešove, odbor všeobecná jazykoveda

doc. (2010)

Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor všeobecná jazykoveda

 

Akademické aktivity, projekty, granty

Realizované vedecké projekty:

VEGA 1/1030/11 Abreviačné tendencie v anglicko-slovenskej terminológii a lexikografii, zodpovedný riešiteľ (2011-2013)

VEGA 1/0354/14 Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru a používanie jazykových jednotiek, zodpovedný riešiteľ (2014-2016)