Mgr. Marián Kabát

Kurzy

Informácie o kurzoch

Akademický profil

Pedagogická činnosť: odborný preklad, umelecký preklad, úvod do prekladateľského procesu, lokalizácia softvérových produktov, nástroje CAT, posteditácia strojového prekladu

Vedecká činnosť: lokalizácia, didaktika prekladu a lokalizácie, strojový preklad, posteditácia a teória translatológie

 

Vzdelanie:

2020 – PhD. – translatológia (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2015 – Mgr. – prekladateľstvo a tlmočníctvo/anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2013 – Bc. – prekladateľstvo a tlmočníctvo/anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied)

 

Pedagogická činnosť:

Od 2020 – odborný asistent, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

2018 – 2020 – lektor, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

2017 – 2018 – vedeckovýskumný pracovník, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty