Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.

Kurzy

All courses available at moodle.uniba.sk.

Podmienky pre zápis predmetu Mimoškolská odborná činnosť.

Akademický profil

Pedagogická činnosť: americká literatúra, kanadská literatúra, kanadské reálie, akademické písanie, teória literatúry

Vedecká činnosť: afro-kanadská literatúra a história, pamäť a identita v literatúre, imagológia, obraz Kanady v prekladovej literatúre a médiách v socialistickom Československu, recepcia kanadskej literatúry

 

Vzdelanie:

2009 – PhD. – teória a dejiny národných literatúr/britská a americká literatúra (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

2001 – Mgr. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov/anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

 

Pedagogická činnosť:

2010 doteraz – odborná asistentka, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

2008 – 2010 – vedeckovýskumná pracovníčka, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiF UK

Akademické aktivity, projekty, granty

Granty

2007 – 2010: The Diaspora Project, Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií (# PRE-A7251/# PRE-A7478, Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

2010 – 2012: The Translation Research Project, Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií (PRE-A7923/# GLEA-A8388, Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

2011: Canadian Literature: From the National to the Postnational (ICCS file number: 632-1-010, Faculty Enrichment Programme, Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

 

Iné akademické aktivity

členka Poradného orgánu Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií