PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Akademický profil

Profesionálna orientácia: lingvistika anglického jazyka s primárnym zameraním na foneticko-fonologickú rovinu jazyka, akcenty anglického jazyka, sociolingvistické varianty angličtiny

Prednášky: fonetika a fonológia anglického jazyka, úvod do štúdia anglického jazyka

Semináre: fonetika a fonológia anglického jazyka, praktická fonetika, praktické cvičenia z anglického jazyka, rozširovanie tematickej a špecifickej slovnej zásoby

Pedagogicky, odborne a vedecky sa zaoberá ústnym prejavom , teoretickým opisom segmentálneho a suprasegmentálneho systému foneticko-fonologickej roviny anglického jazyka, praktickým nácvikom výslovnosti posluchu, analýzou typických chýb na úrovni percepcie a produkcie rečového signálu.

 

VZDELANIE

* 1977 – 1981 Gymnázium Bilíkova ul., Bratislava

* 1981 – 1986 Filozofická fakulta UK, odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

* Gymnázium Bilíkova ul., Bratislava – 1990 – 1994

pracovná pozícia: učiteľka anglického jazyka

* Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Bratislava – 1994 - pracovná pozícia - odborná asistentka

Akademické aktivity, projekty, granty