Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Kurzy

Informácie o kurzoch nájdete na moodle.uniba.sk.

Akademický profil

Mgr. Ivan Lacko, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK (anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra; 1997). V rokoch 1995 a 1996 absolvoval štipendijný program nadácie Open Society Foundation s názvom Program in International Education na BARD College v USA. Na Filozofickej fakulty vyučuje od roku 1999, predovšetkým anglofónnu literatúru a reálie, tvorivé písanie a kultúrne štúdiá. V roku 2004 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

V súčasnosti sa venuje najmä americkej literatúre a reáliám, s hlavným zameraním na divadlo a performance ako spoločenský a politický fenomén v prostredí USA a strednej Európy. V roku 2012 bol štipendistom výskumného programu Fulbrightovej komisie na University of Minnesota v USA. Prispieva do periodík zaoberajúcich sa vplyvom umenia a divadla na sociokultúrne a politické otázky.

Akademické aktivity, projekty, granty

* zástupca vedúcej katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK

* člen Českej a slovenskej asociácie amerikanistov

* člen Advisory Board časopisu Ostrava Journal of English Philology

* člen výboru Fulbright Alumni Association Slovakia

* predseda Akademického senátu FiF UK

 

Projekty a granty:

* Drama Days (projekt aplikácie dramatických techník vo výučbe angličtiny), the British Council, 2001

* Tvorivé písanie vo výučbe jazyka a literatúry, British Council Slovakia, Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, Štátny pedagogický ústav, 2004-2006

* Fulbright Scholar Program, Political Aspects of Contemporary American and Slovak Theatre, University of Minnesota, USA, 2012

 

O vyučovaní angličtiny