Zápis

Zápis

Študenti 2. a vyššieho ročníka si vytvárajú zápisný list a poplatok za validačnú známku ONLINE (tzv. elektronický predzápis) od 23. júla 2024. Sú povinní skontrolovať správnosť svojich osobných údajov v AISe. V prípade akýchkoľvek zmien (chýb) sú tieto povinní nahlásiť svojej študijnej referentke!

Študenti nastupujúci do 1. roka bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia elektronický predzápis nepotvrdzujú (potvrdzovali ste návratku).

Fakultný on-line zápis predmetov bude spustený 2. septembra 2024 o 8:00 hod. Predmety na akademický rok 2024/2025 si zapisujete do 4. 10. 2024 do 23:59 hod., kedy sa systém uzavrie.

Kvôli nasadzovaniu rozvrhu a definitívnemu schvaľovaniu nasledujúceho akademického roka v systéme bude elektronický predzápis dňa 30. 8. 2023 o 8:00 odstavený a bude opätovne spustený 2. septembra 2024 o 8:00 hod.

Študenti, ktorí si požiadali o zmenu študijného programu potvrdzujú elektronický predzápis až po doručení e-mailu o vytvorení nového štúdia (potvrdzujú ho v "novom" štúdiu).

Študenti, ktorí už zápis na akademický rok 2024/2025 z dôvodu mobility absolvovali, elektronický predzápis nepotvrdzujú.

Upozornenie pre študentov nastupujúcich na magisterský stupeň štúdia. Z dôvodu kompletizácie údajov o ukončení bakalárskeho štúdia podmienečne prijatých uchádzačov budú v systéme vytvorené štúdiá a zápisné listy (tým pádom aj možnosť zapisovať si predmety) 9. septembra 2024 cca o 14.00 hod. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že štúdiá a zápisné listy budú v tomto čase vytvorené iba tým uchádzačom, od ktorých budeme mať doručené potvrdenie o ukončení štúdia do 6. septembra 2024 (absolventi FiF UK od roku 2010 toto potvrdenie nepredkladajú).

Aby ste mohli úspešne dokončiť zápis, musíte splniť nasledujúce podmienky (týka sa študentov druhého a vyšších rokov v každom stupni štúdia):

  • Mať splnené podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia;
  • Mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2023/2024. Poplatok v systéme si generujete prostredníctvom vytvorenia a potvrdenia elektronického predzápisu (informáciu nájdete nižšie). UPOZORNENIE: Od akademického roku 2019/2020 je možnosť validácie preukazu aj NO ISIC známkou, bližšie informácie nájdete na stránke venovanej preukazom. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2024/2025 .... (Stručný obrázkový návod), resp. v študentskom zobrazení na hlavnej stránke v sekcii Neuhradené poplatky. Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 3 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná si opäť môžete skontrolovať v AiSe. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!! V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku. 

Nezabudnite, že ak si chcete zapísať výberové predmety z inej katedry, mimo ponuky Vášho vlastného študijného programu, je potrebné si v rámci "predzápisu" zabezpečiť účasť na predmete priamo na katedre (sekretariát), resp. u vyučujúceho. Táto podmienka sa nevzťahuje na tzv. celofakultné predmety, ktoré sú v ponuke virtuálnych študijných programov boSZ (bakalársky stupeň štúdia) a moSZ (magisterský stupeň štúdia).

Zápis jazykov sa realizuje podľa týchto inštrukcií.

Štruktúru predmetov Vášho študijného programu a rozvrh nájdete tiež v AIS2 (od 2. septembra 2024).

Štruktúra predmetov pre daný akademický rok je dostupná v menu Študijné programy (vľavo), v aplikácii VSST178.

K dispozícii máte stručný návod na vyhľadávanie rozvrhu, aj návod na zápis predmetov. Upozorňujeme, že predmety si treba nielen zapísať do zápisného listu, ale aj sa na ne prihlásiť do rozvrhu. Taktiež, v prípade, že si predmet odstránite z rozvrhu, ale ponecháte si ho v zápisnom liste, tento máte stále zapísaný, tzn. je potrebné odstrániť ho aj zo zápisného listu.

Aj po potvrdení elektronického predzápisu je potrebné prísť kvôli validácii preukazov, odovzdaniu čestného vyhlásenia o predchádzajúcom, resp. súbežnom štúdiu, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu. Pri validácii preukazu je potrebné odovzdať aj vytlačené a riadne vyplnené čestné vyhlásenie o predchádzajúcom, resp. súbežnom štúdiu.

Zápis prebieha v dvoch etapách:

  • online predzápis študentov vyšších rokov štúdia je otvorený od 23. 7. 2024 do 12. 9.  2024 (s výnimkou odstávky 30. 8. - 2. 9.). Fyzické dokončenie zápisu sa bude realizovať v súlade s harmonogramom;
  • zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) je možno realizovať najneskôr do 4. októbra 2024 do 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém zápisu uzavrie.

Stručný návod na online zápis

Online zápis viete vykonať v aplikácii VSES017 (aplikácia, prostredníctvom ktorej si zapisujete aj predmety). Spustíte ho kliknutím na ikonu "Listu so zeleným pluskom". Následne potvrdíte študijné výsledky za predchádzajúci akademický rok, vôľu pokračovať v štúdiu a prípadné zmeny v osobných údajoch (napr. adresa, telefónny kontakt a pod.). V okne máte zobrazenú aj možnosť výberu poplatku za validačnú známku. Zvolíte si výšku poplatku podľa toho, akým spôsobom chcete mať validovaný preukaz (validácia preukazu s licenciou ISIC: 19,- €; validácia preukazu bez licencie ISIC: 6,- €). Na záver potvrdíte úplnosť elektronického zápisu stlačením tlačidla OK (v modrej farbe).

Dôležité upozornenie!

Skontrolujte si stav Vášho zápisu ešte pred ukončení obdobia na realizáciu zmien (do 4. októbra 2024) a ak tam niečo nie je v poriadku, korigujte. Neskoršie žiadosti o zmenu v zápise neakceptujeme! Predmety, ktoré sú v zápisnom liste sa považujú za zapísané bez ohľadu na skutočnosť, či sú, resp. nie sú prihlásené na rozvrh!

Študenti, ktorí sa v akademickom roku 2024/2025 zúčastnia štátnych skúšok (vrátane obhajoby záverečnej práce) si zapisujú aj príslušné predmety štátnych skúšok v zápisnom liste.


Systém AIS2 je prístupný na URL adrese https://moja.uniba.sk/.

K dispozícii je aj ďalší stručný návod na využívanie základných funkcií zápisu.

 

Prezentácia zo zápisov

Prezentácia ku štúdiu zo zápisov 2023/2024

Prezentácia Ústrednej knižnice FiF UK

Príručka pre prváčky a prvákov