Návod - zápis predmetov

Zápis predmetov

Aplikácia je dostupná každému registrovanému študentovi v časti Evidencia štúdia: VSES017 – "Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky". Výberom tejto položky sa otvorí nasledujúce okno:

V hornej časti okna "Zoznam štúdií" si treba kliknúť na riadku Vášho aktuálneho štúdia (väčšina študentov bakalárskych študijných programov tam má iba jednu položku) a posunúť sa do zoznamu zápisných listov kliknutím na tlačítku, ktoré je vpravo.

V zozname zápisných listov pre vybrané štúdium (spodné okno) si vyberte Váš aktuálny ročník - zápisný list už bol pre Vás vytvorený a je prázdny. Kliknutím na "bežca" rozbaľte menu a vyberte si "Zápis predmetov, kredity".

Otvorí sa Vám ďalšie okno:

Tu si postupne zapisujte predmety podľa jednotlivých typov - povinné, povinne voliteľné a výberové, odporúčame využiť najmä prvé dve možnosti z ponúkaného menu - "Pridať predmet zo študijného plánu" a "Pridať predmet z ponuky predmetov".

Tým sa končí prvá, povinná fáza zápisu predmetov, výber predmetov do zápisného listu.

Dôležité!!!

V prípade, že si chcete zapísať predmet, o ktorom viete, že sa naň môže zapísať limitovaný počet študentov a že oň bude záujem (ide najmä a rôzne povinne voliteľné a výberové predmety niektorých katedier - najmä história, anglistika, estetika - alebo o celofakultné výberovky), alebo predmet, ktorý sa realizuje vo viacerých termínoch, treba pokračovať druhou etapou zápisu, prihlásením sa na rozvrh.

Po vybratí konkrétneho predmetu v zápisnom liste a kliknutí na "bežca" vyberte voľbu "Prihlásiť na rozvrh".

V otvorenom okne sú údaje o všetkých rozvrhovaných zložkách daného predmetu (prednáška, semináre) spolu s ich časmi a miestom konania. Ak je prístup na predmet limitovaný, v stĺpci "Max." je uvedený maximálny počet študentov, ktorý sa na daný predmet môže prihlásiť. V stĺpci "Prihlásení" vidno, koľko študentov sa už na daný predmet prihlásilo. Výber konkrétneho termínu urobíte "kvačkou" v stĺpci "P" a na záver potvrdíte (zelená ikona vľavo hore).

Pozor - systém kontroly počtov študentov zapísaných na predmete eviduje len tých študentov, ktorí si predmet zapísali aj do rozvrhu, nie tých, ktorí si ho zapísali len do zápisného listu.

Ešte raz pozor - študenti veľkých špecializácií učiteľstva a prekladateľstva (najmä angličtina, nemčina): povinné predmety/semináre, ktoré sa realizujú vo viacerých skupinách a termínoch, boli rozvrhované tak, že na každý termín bola zadelená určitá skupina študentov konkrétnych študijných programov/kombinácií. Napr. Úvod do štúdia: pondelok - 1buANSL, streda - 1buNEPE, piatok - 1buFISL.

Hoci Vám systém ponúka možnosť prihlásiť sa na rozvrh aj v termíne, ktorý je určený pre študentov iných programov, zapíšte sa na ten, ktorý je určený Vám podľa rozvrhu Vášho krúžku. Konečné slovo v AIS má vždy učiteľ a on rozhodne, ktorí študenti budú v danom termíne predmet navštevovať. Respektíve - už rozhodol podľa rozvrhu...

V prípade, že Vám systém pri pokuse o prihlásenie sa na rozvrh oznámi, že "Súčet zvolených rozsahov pre spôsob výučby S je nesprávny. Požadovaný rozsah je 1.00, súčet rozsahov zvolených rozvrhových akcií je 0." (alebo niečo podobné), na daný predmet sa prihlásiť nedá - v takom prípade môžete kontaktovať pracovníka príslušnej katedry, ktorý má v kompetencii rozvrhové záležitosti.

 

Videonávod