Veda

Granty a projekty

Grant APVV-22-0130 Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku

Vedúca riešiteľka: doc. Lucia Lichnerová, PhD.
Členka riešiteľského kolektívu: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

Obdobie riešenia: 2023 -


Grant VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia 2

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., Mgr. Marianna Koliová, PhD.,  Mgr. Marta Fülöpová, PhD., Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD., Mgr. Matej Masaryk, PhD., Mgr. Veronika Svoradová, PhD.. Mgr. Zuzana Kubusová, PhD., Mgr. Kristína Krajanová, PhD., Mgr. Beáta Hanesová

Obdobie riešenia: 2021 – 2024


Grant VEGA 2/0127/23 Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach (Spoločný grantový projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a FiF UK)

Hlavná riešiteľka: dr. Dobrota Pucherová, D.Phil. (ÚSL SAV)
Zástupca za FiF UK: Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Obdobie riešenia: 2023-2026


Grant VEGA 2/0066/20 Modernizmus v slovenskej literatúre II (Spoločný grantový projekt Ústavu slovenskej literatúry SAV a FiF UK)

Hlavný riešiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD. (ÚSL SAV)
Zástupca za FiF UK: doc. Dagmar Garay Kročanová, PhD.
Riešitelia za FiF UK: Mgr. Matej Masaryk, PhD., Mgr Zuzana Kubusová

Obdobie riešenia: 2020 - 2023


Grant VEGA č. 1/0061/22 Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii 

Vedúca riešiteľka: doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Zástupca vedúcej riešiteľky: Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Riešitelia: doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.
Obdobie riešenia: 2022 - 2024 


Grant VEGA č. 1/0644/22 Štruktúrne analýzy poézie

Vedúca riešiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Zástupca vedúcej riešiteľky: prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Riešitelia: Mgr. Matúš Mikšík, PhD. (do roku 2023), Mgr. Peter Tollarovič, PhD. 

Obdobie riešenia: 2022 - 2025


Grant VEGA 2/0107/19 Folklór, folkloristika a ideológia (Spoločný grantový projekt Ústavu etnológie a kultúrnej antropológie SAV a FiF UK)

Hlavný riešiteľ: Mgr. Zuzana Panczová, PhD. (ÚESA SAV)
Zástupca za FiF UK: Mgr. Marta Fülöpová, PhD.
Riešiteľka za FiF UK: Anna Hlôšková

Obdobie riešenia: 2019-2022


Medzinárodná spolupráca

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy vo výskumných projektoch spolupracuje so slavistickými a slovakistickými pracoviskami v zahraničí (Poľsko, Španielsko, Rusko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia a i).

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy má v rámci programu Socrates-Erasmus uzavreté zmluvy s univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku a Taliansku.

V rámci medzivládnych dohôd i iných výmenných programov sa na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy realizujú študijné a výskumné pobyty štipendistov zo zahraničia so záujmom o slovenskú literatúru.