Zborníky a editorské práce

Zborníky, editorské práce 2019

Dagmar Kročanová (ed.): Antológia slovenskej drámy 1920-1948

Antológia slovenskej drámy obsahuje známe či menej známe texty z medzivojnového obdobia dvadsiatich siedmich dramatikov s cieľom ukázať modernizačné tendencie v dobovej dramatickej literatúre a čiastočne i v divadle. Zastúpené sú v nej diela rôznej kvality od začiatočníckych pokusov až po kvalitné hry tvoriace súčasť divadelného repertoáru aj v súčasnosti. 

 

Ján Zambor (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor)Haiku Macuo Bašó

Prvý slovenský prekladový výber z haiku japonského autora Macua Bašó sa usiluje o ich základné viacrozmerné predstavenie, pričom prináša aj poznámky k básňam, kalendárium a obsiahly interpretačný doslov. Bašó sa prezentuje ako lyrik empatie k človeku a prírode, zhodnocovania nevšímaného a obohacujúcej východnej duchovnosti. Básne preložil Ján Zambor v jazykovej a odbornej spolupráci s Františkom Paulovičom. 

Zborníky, editorské práce 2018

Andrea Bokníková (ed.): Poetika poézie a jej prekladu venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora 

Publikácia predstavuje súbor príspevkov k medzinárodnej vedeckej konferencii Poetika poézie a jej prekladu pri príležitosti životného jubilea profesora Jána Zambora, básnika, literárneho vedca, pedagóga a prekladateľa.

Zborníky, editorské práce 2017

 

Andrea Bokníková (ed.): Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20.storočia

Publikácia predstavuje rozsiahly výber básnických textov z tvorby dvanástich výnimočných poetiek prvej polovice 20. storočia. Zbierka prináša doposiaľ neznáme či nepublikované básne spolu s textovým a obrazovým materiálom zo života poetiek. Publikácia sa zameriava na tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská.

 

Peter Darovec (ed.): K dielu Pavla Vilikovského pri príležitosti 75. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa

Zborník je knižným výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 75. výročia narodenia prozaika Pavla Vilikovského, ktorá sa  konanala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

 

Dagmar Kročanová (ed.): Súborné dramatické dielo 2. (Rozhlasové hry). Juraj Váh

Dvojzväzková publikácia predstavuje divadelnú a rozhlasovú tvorbu Juraja Váha. Druhý zväzok Súborného dramatického diela Juraja Váha sa zameriava na pôvodnú rozhlasovú tvorbu autora medzi rokmi 1946-1949 a neskôr v 60. a 70. rokoch 20. storočia. 

 

Valér Mikula (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2020):Filozofi v Novembri. Svedectvá, spomienky a dokumenty o priebehu Nežnej revolúcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Publikácia vznikla pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie a obsahuje prehľad revolučných udalostí, ich obraz v dobovej tlači, prevzaté rozhovory s aktérmi revolúcie, zápisy zo súkromných denníkov, prepisy audiozáznamov z mítingov akademickej obce FiF UK od Ľubomíra Kiraľa-Vargu, aj príspevky napísané špeciálne pre tento zborník, a množstvo fotografií mapujúcich vtedajšie dianie na pôde Filozofickej fakulty UK.

 

Ján Zambor (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor): Každodenný oheň Octavio Paz

Publikácia prináša prekladový výber básnickej zbierky mexického básnika, esejistu a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru (1990). Ján Zambor v ňom venuje pozornosť autorovej tvorbe sedemdesiatych a osemdesiatych rokov a komplementarizuje tak slovenský prekladový obraz jeho poézie.  

Zborníky, editorské práce 2016

Dagmar Kročanová (ed.): Polčlovek a iné prózy Gejza Vámoš

Knižné vydanie prozaickej tvorby Gejzu Vámoša je čitateľským výberom. Zachytáva dve desaťročia autorovej tvorby vrátane menej známych prác a prác z autorovej pozostalosti.

 

Valér Mikula (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2020)Janko Jesenský. Verše (Verše I, Verše II)

Publikácia prináša dve básnické zbierky popredného slovenského autora J. Jesenského v ich pôvodnej podobe s cieľom ponúknuť dnešnému príjemcovi podobný zážitok, aký z nich mali doboví čitatelia.  

Zborníky, editorské práce 2015

Andrea Bokníková – Peter Darovec (ed.): K dielu Jána Števčeka pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa

Publikácia predstavuje zborníkovú obdobu konferencie s názvom K životu a dielu prof. Jána Števčeka. Konferencia sa konala na počesť nedožitého 85. výročia narodenia Jána Števčeka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Publikácia ponúka sedem príspevkov rôzneho charakteru doplnených o bibliografiu a o obrazovú prílohu.

 

Matej Masaryk (ed.): Janko Alexy: Výber prózy. 

Zbierka predstavuje výber z kratších próz zabudnutého autora slovenského medzivojnového obdobia, ktorý bol najmä v dvadsiatych rokoch minulého storočia živou súčasťou dobových kultúrno-literárnych pohybov. Základným kritérium výberu bolo zachytenie poetickej a tematickej šírky autorových próz z tohto obdobia, so zreteľom na umeleckú kvalitu a živosť pre súčasného čitateľa. Výber tak obsahuje to najkvalitnejšie a najzásadnejšie z autorovho diela, spojené najzaujímavejšími atribútmi Alexyho písania – autobiografickou skúsenosťou, angažovanou bezprostrednosťou a rozprávačskou presvedčivosťou. Súčasťou publikácie je krátka štúdia, prehľad autorovho života a diela a vysvetlivky.

Zborníky, editorské práce 2014

Dagmar Kročanová (ed.): Výkrik. Voľba vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia, 1. a 2. zv.

Dvojzväzková antológia obsahuje súbor divadelných hier slovenských dramatikov s tematikou prvej a druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania v rozmedzí od medzivojnového obdobia až po 90. roky 20. storočia. Cieľom dvojzväzkovej publikácie je poskytnúť reprezentatívny obraz o tom, ako slovenská dráma tematizovala historické udalosti – konkrétne vojnové konflikty 20. storočia. Sledovanie premeny vojnovej témy v historickom priereze poukazuje na rôznu mieru prepojenia drámy s požiadavkami rôznych politických režimov. Do prvého zväzku je zoradených sedem hier s témou prvej svetovej vojny, v druhom zväzku sa autorka venuje téme druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. 

 

Dagmar Kročanová (ed.): Expresionizmus

Antológia predstavuje súbor textov, ktoré reflektujú problematiku expresionizmu v slovenskej próze a dráme od 20. po 40. roky minulého storočia a jej modifikáciu. Publikácia je rozdelená na desať tematických celkov, ktoré svojím výberom a špecifikáciou reprezentujú problémové a hodnotové okruhy expresionizmu.        (Michal Habaj)

 

Valér Mikula (ed.)  (na KSLLV pôsobil do roku 2020)Skladanie portrétu Štefana Strážaya

Zborník vznikol ako výstup z konferencie venovanej dielu Štefana Strážaya s názvom Štefan Strážay – skladanie portrétu, ktorá sa konala na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Publikácia obsahuje príspevky účastníkov konferencie.

Zborníky a editorské práce 2013

 

Dagmar Kročanová (ed.): Juraj Váh: Súborné dramatické dielo 1. (Divadelné hry)

Prvý zväzok dvojzväzkovej publikácie o diele Juraja Váha predstavuje dramatickú tvorbu takmer zabudnutého autora prostredníctvom divadelných hier napísaných v rokoch 1948 – 1975. V publikácii nájdeme trinásť vydaných hier, okrem nich hru, ktorá bola vznikla v spolupráci s Jozefom Palkom a fragment nedokončenej veršovanej hry s názvom Shakesperiáda. 

 

Miloslav Vojtech (ed.):  Čo všetko mi slovinčina dala alebo I feel sLOVEnia 

Kniha vyšla pri príležitosti 20. výročia začiatku činnosti Lektorátu slovinského jazyka a kultúry na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahuje 28 spomienkových textov bývalých a terajších študentov slovinčiny, ktorí reflektujú svoju osobnú skúsenosť so štúdiom slovinského jazyka a slovinskou kultúrou, ako aj príspevky o najrozličnejších aspektoch slovensko-slovinských či slovinsko-slovenských vzťahov. 

 

Ján Zambor (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor):

 

Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách

Publikácia je prvou monografiou o poézii autora a prináša interpretácie jeho vybraných básní a cyklov. Interpretácie zahŕňajú reflektovanie významných zložiek básnickej štruktúry podieľajúcej sa na zmysle a invenčnosti básne v súradniciach literárnej komunikácie.

Editorské práce 2012

Valér Mikula (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2020):

Janko Jesenský. Verše a próza

Publikácia predkladá výber z poetickej a prozaickej tvorby Janka Jesenského. Popri známych Jesenského textoch v knihe nájdeme aj doteraz menej povšimnuté, no nie menej dôležité texty. Profil autora dokresľuje výber z korešpondencie, spomienky Jesenského súčasníkov, ohlas literárnej kritiky a prehľadné kalendárium života a diela Janka Jesenského.    (René Bílik)                                                                                                                       

Valér Mikula (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2020)

Svetozár Hurban Vajanský. Výber z lyriky

Publikácia obsahuje výber z lyriky Svetozara Hurbana Vajanského. Predstavuje autorov vtip, konverzačnú ľahkosť ale aj nepatetické vyjadrenie smútku či parnasisticky dokonalé sonety, pričom odhaľuje umelecky pôsobivú i osobnostne príťažlivú podobu tejto mnohostrannej a protirečivej osobnosti.  

Editorské práce 2011

Ján Zambor (ed.) (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor): František Andraščík. Básne

 

Zbierka básní Františka Andraščíka predkladá výber textov z autorových vydaných básnických zbierok a výber z časopisecky uverejnených básní z druhej polovice päťdesiatych a šesťdesiatych rokov a výber z básní z rokov 1990-2001. 

Editorské práce 2010

Dagmar Kročanová (ed.) : Prózy Július Barč-Ivan 

Zbierka próz reflektuje spisovateľskú tvorbu autora, spolu s jeho publicistickými, esejistickými prácami a filmovými scenármi. Výber sa usiluje predstaviť a priblížiť dielo tohto spisovateľa predovšetkým ako autora originálnej myšlienky vo všetkých jej vnútorných rozmeroch, autorských nastaveniach a zámeroch. Publikácia obsahuje prevažne prozaické texty z tridsiatych a zo štyridsiatych rokov, doplnených o eseje, publicistiku a kázne, ktoré dotvárajú autorský svet J. Barča-Ivana.    (Jelena Paštéková) 

 

Miloslav Vojtech (ed.) : 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie prináša sériu 40 príspevkov reflektujúcich problematiku slovensko-slovinských vzťahov v širšom slavistickom kontexte a kontexte filologických a spoločenskovedných disciplín, problematiku interkultúrnosti v (stredo)európskom priestore a problematiku historického pozadia vzniku oboch univerzít. Venuje sa aj perspektívam ich spolupráce v (stredo)európskom priestore.