Granty od 2014

Granty realizované pracovníkmi Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy od roku 2014

 

Grant VEGA č. 1/0123/18 Poézia v poetologickej reflexii

Vedúca riešiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

Zástupca vedúcej riešiteľky: prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Riešitelia: Mgr. Matúš Mikšík, Mgr. Peter Tollarovič

Obdobie riešenia: 2018 - 2021

 

Grant VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD., PhDr. Anna Kruláková, CSc., Mgr. Peter Darovec, PhD., Mgr. Marianna Koliová, PhD., Mgr. Ľubica Hroncová, PhD., Mgr. Marta Fülöpová, PhD., Mgr. Mária Stanková, PhD., Mgr. Matej Masaryk, PhD.

Obdobie riešenia: 2017 – 2020

 

Grant VEGA, číslo 2/0033/16 Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 - 1948 (Podoby, tendencie, aspekty). Spoločný grantový projekt FiF UK a ÚSL SAV.

Hlavný riešiteľ: Mgr. Michal Habaj, Ph.D. (ÚSL SAV)

Hlavný riešiteľ na FiFUK: Doc. Dagmar Kročanová, Ph.D.

Obdobie: 2016 - 2019

 

Grant VEGA - 15/045/00 Semiopoetika

Vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Obdobie: 2015 - 2017

 

Fakultný grant: Zborník ,,Filozofi" v novembri. Svedectvá, spomienky a dokumenty o priebehu novembra 1989 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

Obdobie riešenia: 2015

 

Grant KEGA č. 052UK­4/2014 Socialistický realizmus v slovenskej poézii ­ komentovaná antológia

Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

Obdobie riešenia: 2014 -15

 

Grant VEGA 1/0447/13 Epigramatické žánre v dejinách slovenskej literatúry

Hlavný riešiteľ: PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Riešitelia: Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Marianna Koliová

Obdobie riešenia: 2013 - 2015

Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2015

 

Rozvojový projekt vysokých škôl č. 007/UK­2/2013 Príprava a zabezpečenie spoločného magisterského študijného programu Stredoeurópske štúdiá

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Hlavný riešiteľ: PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Doba riešenia: 2014

Publikácie vydané v rámci projektu

 

Grant VEGA 2/0169/11 v Ústave svetovej literatúry SAV Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Riešiteľ: Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Doba riešenia: 2011 - 2014

 

Grant Univerzity Komenského UK/78/2014 na podporu riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov Prozaické začiatky Janka Alexyho

Hlavný riešiteľ: Mgr. Matej Masaryk