Vysokoškolské učebné texty

Vysokoškolské učebnice 2017

Miloslav Vojtech:  Slovenská klasicistická a preromantická literatúra 

Publikácia syntetizuje problematiku výskumu slovenskej literatúry 19. storočia. Impulzom pre jej vznik bola potreba vzniku širšie koncipovanej vysokoškolskej učebnice pre študentov kurzov slovenskej literatúry 19. storočia. Kniha sa zameriava na obdobie po osvietenského klasicizmu (1780 – 1815), vrcholného klasicizmu (1815 – 1840) až po preromantizmus (1815 – 1840). 

Vysokoškolské učebnice 2013

Miloslav Vojtech : Tvorcovia literatúry a literárnej histórie

 

Vysokoškolská učebnica prináša v desiatich kapitolách portréty vybraných osobností slovenského literárneho života, ktoré aktívne spoluvytvárali obrat slovenskej literatúry a výraznou mierou prispeli k jej literárnohistorickej a teoretickej reflexii. Kapitoly sú koncipované ako ucelené portrétové štúdie alebo ako analýzy literárnohistorických problémov, textov či syntéz slovenskej literárnej vedy 20. storočia.  

Vysokoškolské učebnice 2010

Dagmar Kročanová-Roberts a Barbora Resutíková-Toppi : Slovenčina.  Slovak. Slovacco.

Učebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka je určená primárne taliansky a anglicky hovoriacim študentom odboru filológia. Zvládnutie lekcií  umožňuje nadobudnúť znalosť na úrovni B2.

 

Valér Mikula (na KSLLV pôsobil do roku 2020):

Kapitoly zo slovenského realizmu dejiny, medailóny, štúdie, interpretácie

Publikácia vznikla ako antológia literárnovedných textov a portrétov popredných autorov pre poslucháčov vysokých škôl pri štúdiu obdobia realizmu v slovenskej literatúre. Predstavuje rozličné metodologické prístupy k literárnovednej látke.