Štúdium

Seminárna miestnosť G222

Všeobecné informácie

 

 

Štátne skúšky

Bakalárske štúdium:

Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia má formu kolokviálnej obhajoby záverečnej práce, ktorá pozostáva z

  1. prezentácie bakalárskej práce,
  2. reakcie na posudky,
  3. zodpovedania dvoch otázok súvisiacich s teoreticko-metodologickým pozadím bakalárskej práce na základe téz na bakalárske záverečné skúšky (presné znenie otázky bude zadané až na obhajobe),
  4. diskusie.

Predpokladaná dĺžka obhajoby je 30 minút.

Tézy na bakalárske záverečné skúšky


Magisterské štúdium:


Doplňujúce pedagogické štúdium:


Iné:

Dvojitý magisterský program na Univerzite v Kolíne

Záverečné práce

Informácie o záverečných bakalárskych a diplomových prácach:

Základné náležitosti odovzdania záverečných prác a formálna úprava prác 

  • zmenu zadania záverečnej práce na základe písomnej žiadosti študenta po schválení garanta/garantky študijného programu realizuje katedra;
  • pri zmene zadania skontrolovať súlad slovenského názvu a anglického názvu práce;
  • za názvom záverečnej práce sa nepíše bodka.

Schválené témy záverečných prác 2023/2024

Cena rektora pre práce na KSLLV

Prihláška na záverečnú prácu

Kurzy

Kurzy realizované na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vo všetkých programoch bakalárskeho stupňa štúdia sa v povinnom jadre zameriavajú na dejiny slovenskej literatúry (resp. dejiny slovenskej literatúry a preklad) od 9. do konca 19. storočia a na teóriu literatúry. Povinne voliteľné a voliteľné kurzy zahŕňajú textové semináre z dejín slovenskej literatúry 20. storočia a zo súčasnej slovenskej literatúry, rozširujúce kurzy z teórie literatúry a teórie drámy, interpretačné kurzy, kurzy z dejín českej literatúry, ako aj kurzy tvorivého písania a základov edičnej a redakčnej praxe.

Kurzy realizované na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vo všetkých programoch magisterského stupňa štúdia sa v povinnom jadre zameriavajú na dejiny slovenskej literatúry (resp. dejiny slovenskej literatúry a preklad) 20. storočia a na súčasnú slovenskú literatúru. Povinne voliteľné a voliteľné kurzy zahŕňajú textové semináre zo starších období vývoja slovenskej literatúry, kurzy z dejín literárnej kritiky a historiografie, z dejín literárnovedného myslenia, ako aj dejín iných národných literatúr.

V doktorandskom stupni štúdia tvoria povinné jadro kurzy z dejín slovenskej literatúry a doktorandské semináre, ktoré sa realizujú v spolupráci s externým školiacim pracoviskom, Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (http://www.uslit.sav.sk). Ďalšími kurzami sú teória literatúry, teoreticko-metodologický seminár, literárnovedné teórie a metodológie, poetologicko-interpretačný seminár a iné kurzy podľa zamerania dizertačnej práce.

Programy štúdia a informačné listy k jednotlivým kurzom sú študentom k dispozícii v Akademickom informačnom systéme.

Courses at the Department of Slovak Literature and Literary Studies

Courses in English language:

Other courses are only provided in Slovak. For the list of courses in bachelor's, master's and PhD. programmes, see the section above (Kurzy).