Štúdium

Seminárna miestnosť G218

Štúdium:

bakalárske:

Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia má formu kolokviálnej obhajoby záverečnej práce, ktorá pozostáva z

  1. prezentácie bakalárskej práce,
  2. reakcie na posudky,
  3. zodpovedania dvoch otázok súvisiacich s teoreticko-metodologickým pozadím bakalárskej práce (tieto otázky budú zadané až na obhajobe),
  4. diskusie.

Tézy na obhajobu práce nie sú určené. Predpokladaná dĺžka obhajoby je 30 minút.


magisterské:


doktorandské:


doplňujúce pedagogické štúdium:

iné:

 

 

 

Záverečné práce

Informácia o záverečných bakalárskych a diplomových prácach

V súvislosti s aktualizáciou smernice rektora UK o záverečných prácach:

- všetky záverečné práce sa tlačia obojstranne;

- študent na príslušnej katedre odovzdáva jednu obojstranne vytlačenú verziu bakalárskej/diplomovej práce v pevnej väzbe (táto verzia sa odovzdáva do ústrednej knižnice) a jednu verziu obojstranne vytlačenej bakalárskej/diplomovej práce v mäkkej väzbe (napríklad hrebeňová väzba, väzba v plastovej lište a pod.) – táto verzia zostáva na katedre;

Ďalšie informácie k záverečným prácam:

zmenu zadania záverečnej práce na základe písomnej žiadosti študenta realizuje katedra (prístupové práva k zadaniam má vedúci katedry a študijný poradca);

- pri zmene zadania skontrolovať súlad slovenského názvu a anglického názvu práce;

za názvom záverečnej práce sa nepíše bodka;

- odovzdanie záverečnej práce je podmienkou účasti na štátnej skúške.

Témy bakalárskych a diplomových prác KSLLV 2021/22

Cena rektora pre práce na KSLLV

Kurzy:

Kurzy realizované na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vo všetkých programoch bakalárskeho stupňa štúdia sa v povinnom jadre zameriavajú na dejiny slovenskej literatúry (resp. dejiny slovenskej literatúry a preklad) od 9. do konca 19. storočia a na teóriu literatúry. Povinne voliteľné a voliteľné kurzy zahŕňajú textové semináre z dejín slovenskej literatúry 20. storočia a zo súčasnej slovenskej literatúry, rozširujúce kurzy z teórie literatúry a teórie drámy, interpretačné kurzy, kurzy z dejín českej literatúry, ako aj kurzy tvorivého písania a základov edičnej a redakčnej praxe.

Kurzy realizované na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vo všetkých programoch magisterského stupňa štúdia sa v povinnom jadre zameriavajú na dejiny slovenskej literatúry (resp. dejiny slovenskej literatúry a preklad) 20. storočia a na súčasnú slovenskú literatúru. Povinne voliteľné a voliteľné kurzy zahŕňajú textové semináre zo starších období vývoja slovenskej literatúry, kurzy z dejín literárnej kritiky a historiografie, z dejín literárnovedného myslenia, ako aj dejín iných národných literatúr.

V doktorandskom stupni štúdia tvoria povinné jadro kurzy z dejín slovenskej literatúry a doktorandské semináre, ktoré sa realizujú v spolupráci s externým školiacim pracoviskom, Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (http://www.uslit.sav.sk). Ďalšími kurzami sú teória literatúry, teoreticko-metodologický seminár, literárnovedné teórie a metodológie, poetologicko-interpretačný seminár a iné kurzy podľa zamerania dizertačnej práce.

Programy štúdia a informačné listy k jednotlivým kurzom sú študentom k dispozícii v Akademickom informačnom systéme.

Courses at the Department of Slovak Literature and Literary Studies:

Other courses are only provided in Slovak. For the list of courses in bachelor's, master's and PhD. programmes, see the section above (Kurzy).