Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Profil absolventa

Bakalár

Absolventi 1. stupňa programu získajú v literárnej zložke programu odbornéz teórie literatúry a z dejín slovenskej literatúry od najstarších čias po koniec 19. storočia, doplnené o poznatky z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou, ako aj o poznatky z interpretácie literárneho textu.

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent programu ovláda:

 • teóriu slovenského jazyka na podklade terminologickej sústavy deskriptívnej a explanačnej lingvistiky; rozsah znalostí obopína súčasný spisovný jazyk (jeho fonologickú, morfologickú, lexikálnu, syntaktickú rovinu), teóriu spisovného jazyka, dejiny predspisovnej a spisovnej slovenčiny, vývin slovenského jazyka a dialektológiu, všeobecnú jazykovedu, disponuje základnými poznatkami o mieste slovenčiny v rodine slovanských jazykov;
 • dejiny slovenskej literatúry od jej počiatkov po koniec 19. storočia; disponuje poznatkami z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent programu je spôsobilý:

 • aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére vzdelávania, umenia a kultúry;
 • pracovať s odbornou literatúrou a prameňmi a formulovať vlastné závery;- podieľať sa na spracovaní slovníkov a encyklopédií;
 • flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent programu získa schopnosť:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen tímu;
 • zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach;
 • zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí;
 • uvedomovať si hodnotové a kultúrnospoločenské implikácie odborného a verejného diania.

Ďalšie teoretické vedomosti, praktické zručnosti a doplňujúce schopnosti študenti nadobudnú v rámci jednotlivých programov (jednoodborové štúdium, učiteľstvo, tlmočníctvo-prekladateľstvo).

 

 

 

 

Magister

Absolventi 2. stupňa v literárnej zložke získajú odborné vedomosti z dejín slovenskej literatúry 20. a 21. storočia doplnené o poznatky z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou, ako aj poznatky z literárnej vedy a literárnej kritiky a z interpretácie literárneho textu.

Teoretické vedomosti

Absolvent ovláda:

 • teóriu slovenského jazyka na podklade terminologickej sústavy deskriptívnej a explanačnej lingvistiky; rozsah znalostí obopína súčasný jazyk a jeho rozvrstvenie, jazykovú a komunikačnú kultúru, filozofiu jazyka a lingvistickú metodológiu, dynamiku jazyka a jeho používania, súčasné trendy v jazykovede;
 • dejiny slovenskej literatúry; disponuje základnými poznatkami z literárnej vedy, ako aj vybraných kapitol českej a svetovej literatúry.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent je spôsobilý:

 • aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky vo vedeckovýskumnej praxi, pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry;
 • flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe; 
 • zapojiť sa do tvorby výskumných projektov a popularizačných diel;
 • popularizovať výsledky výskumov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen i ako vedúci tímu;
 • zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach;
 • zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí;
 • uvedomovať si hodnotové a kultúrnospoločenské implikácie odborného a verejného diania;
 • podieľať sa na spracúvaní slovníkov a encyklopédií;
 • verejne kriticky reagovať na jazykové a literárne podnety.

Ďalšie teoretické vedomosti, praktické zručnosti a doplňujúce schopnosti študenti nadobudnú v rámci jednotlivých programov (jednoodborové štúdium, učiteľstvo, tlmočníctvo-prekladateľstvo).

 

 

 

 

Doktor

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti dejín slovenskej literatúry, resp. teóriu literatúry.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu Slovenská literatúra (v rámci odboru Slovenský jazyk a literatúra) získa schopnosť: samostatne vedecky pracovať vo svojom odbore, prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti synchrónneho a diachrónneho výskumu slovenskej literatúry.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru študijného programu Slovenská literatúra (v rámci odboru Slovenský jazyk a literatúra) si osvojí zásady vedeckej práce a kooperácie, schopnosť interdisciplinárnych presahov, schopnosť formulovať etické a kultúrno-spoločenské aspekty vedeckej práce.