charakteristika štúdia

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy realizuje výučbu kurzov z dejín slovenskej literatúry, ako aj ďalších literárnoteoretických, literárnokritických, translatologických a iných disciplín v troch stupňoch štúdia:

  • bakalárskom,
  • magisterskom a
  • doktorandskom. 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy zabezpečuje výučbu vo viacerých programoch:

  • v jednoodborovom štúdiu v programe slovenský jazyk a literatúra (bakalársky i magisterský stupeň), 
  • v dvojodborovom učiteľskom štúdiu v programoch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším predmetom (bakalársky i magisterský stupeň),
  • v programoch tlmočníctva a prekladateľstva slovenský jazyk a kultúra v kombinácii s cudzím jazykom (bakalársky i magisterský stupeň), ako aj
  • v programe slovenský jazyk a literatúra (doktorandský stupeň).