Granty 1995-2013

Zahraničné edičné projekty

History of Central European Women s Writing, koordinátorka Celia Hawkesworth, School of Slavonic and East European Studies, University of London
Koordinátorka: Celia Hawkesworth, UCL London
Riešitelia: Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., PhDr. Andrea Bokníková
Doba riešenia: 1996 – 2001

A Comparative History of the Literary Cultures of East Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, University of Toronto
Koordinátori: John Neubauer, University of Amsterdam; Marcel Cornis-Pope, Virginia Commonweath University
Riešiteľka: Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD.
Doba riešenia: 2000 – 2006

Domáce granty a projekty

Grant VEGA 1/5135/98 Slovník slovenských spisovateľov
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.
Riešitelia: PhDr. Andrea Bokníková, Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., Mgr. Peter Darovec, Doc. PhDr. Braňo Hochel, CSc., Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., PhDr. Anna Kruláková, CSc., PhDr. Helena Májeková, CSc., PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Obdobie riešenia: 1998

Grant VEGA 1/8242/01 Poetika literárnych smerov v slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť
Hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.
Riešitelia: PhDr. Andrea Bokníková, Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., PhDr. Anna Kruláková, CSc, PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Obdobie riešenia: 2001- 2003

Grant VEGA 1/9331/02 Kapitoly z dejín slovenskej drámy 18. – 20. storočia
Hlavný riešiteľ: Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Riešitelia: Mgr. Juliana Beňová, Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD.
Obdobie riešenia: 2002

Grant VEGA 1/1424/04 Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre 
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.
Riešitelia: PhDr. Andrea Bokníková, Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Obdobie riešenia: 2004 – 2006

Grant VEGA 1/2246/05 Teoretické myslenie o literatúre v 18. a 19. storočí 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Riešitelia: Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc, Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Obdobie riešenia: 2005 – 2007

Grant VEGA č. 1/3705/06 Latinská humanistická poézia 16. storočia a jej miesto v dejinách slovenskej literatúry.
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Riešitelia:  Mgr. Zuzana Kamenská, Mgr. Miloslav Konečný
Anotácia: Projekt “Latinská humanistická poézia 16. storočia a jej miesto v dejinách slovenskej literatúry” chce podať jej obraz v kontexte slovenskej, ale aj európskej literatúry na úrovni súčasných umelecko-historických poznatkov. Jeho súčasťou bude jednak literárnoestetická interpretácia diel najvýznamnejších humanistov–básnikov, ale aj ďalších autorov, ktorých literárne diela majú relevantnú dôležitosť, ale zatiaľ sú spracované prevažne prekladateľsky a filologicky, nie interpretačne, prípadne nie sú preložené a spracované vôbec.  Vytvorenie modelu latinskej humanistickej poézie by mohlo tiež perspektívne pomôcť pri interpretácii predromantickej  poézie intelektuálneho charakteru.

Grant Univerzity Komenského 11/2003/UK Poetologické a literárnosmerové súradnice slovenskej poézie medzi barokom a romantizmom
Riešiteľ: PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Obdobie riešenia: 2003

Grant Univerzity Komenského UK/56/2004 Teoretické myslenie o literatúre na Slovensku od osvietenstva po pozitivizmus
Riešiteľ: PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Obdobie riešenia: 2004

Fakultná úloha FFUK HČ 02 č. 4 Kapitoly zo slovenskej literatúry.
Riešiteľka: Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Obdobie riešenia: 2001

Fakultná úloha FFUK Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Riešitelia: PhDr. Andrea Bokníková, Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., Mgr. Peter Darovec, Doc. PhDr. Braňo Hochel, CSc., Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., PhDr. Anna Kruláková, CSc., PhDr. Helena Májeková, CSc., Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Obdobie riešenia: 2001

Fakultná úloha FFUK 51/02 Príspevky k dejinám literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Hlavný riešiteľ: PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Riešitelia: Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Obdobie riešenia: 2002

Fakultná úloha FFUK č. 14 Portréty slovenských spisovateľov 2
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Riešitelia: PhDr. Andrea Bokníková, Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Obdobie riešenia: 2000

Fakultná úloha FFUK č. 52 Portréty slovenských spisovateľov 3
Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Riešitelia: PhDr. Andrea Bokníková, Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc., Mgr. Peter Darovec, Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Mgr. Dagmar Kročanová-Roberts, PhD., Mgr. Eleonóra Krčméryová, PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Obdobie riešenia: 2002

Grant VEGA 1/0190/11 Štefan Strážay v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia

Hlavný riešiteľ: Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

Obdobie riešenia: 2011-13