Monografie

2021

Marta Fülöpová: Feleselő képek. Magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe a 19. századi szlovák és magyar prózában (Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia)

Maďarský preklad monografie autorky vydanej v roku 2014.

 

 

 

2020

Peter Darovec: On, Pišťanek

Monografia predstavuje Petra Pišťanka ako prelomového autora deväťdesiatych rokov 20. storočia, ktorý slovenskej literatúre otvoril celkom nový svet mafiánov a prostitútok, ich životný štýl a prejavy správania vrátane poklesnutého jazyka.  

Matúš Mikšík: K jasu a tiesni mierim. Ivan Laučík v interpretáciách.

Kniha Matúša Mikšíka je prvou ucelenou monografiou o tvorbe osamelého bežca Ivana Laučíka (1944 – 2004). Tvoria ju analýzy piatich Laučíkových zbierok a interpretácie dvanástich autorových básní, pokusom o syntézu je kapitola venovaná štyrom princípom Laučíkovej poézie, ktoré sú skúmané v priereze jeho tvorby. Monografia obsahuje množstvo autoreferencií, jej jednotlivé časti sa teda dajú čítať tak osobitne, ako aj vo vzájomnom sieťovom prepojení.

Ján Zambor (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor): Samo Bohdaň Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka, Brána

2019

Marianna Koliová:

Cestopisné obrazy v premenách času reprezentácia Tatier a Váhu v cestopisoch prvej polovice 19. storočia

Materiálovým východiskom monografi­e sú rôznorodé cestovateľské pohľady na Tatry a Váh/Považie v cestopisoch šiestich „modelových“ autorov (S. Bredecký, A. Medňanský, M. Fialka, V. D. Lambl, J. M. Hurban a B. Nosák-Nezabudov) prvej polovice „dlhého“ 19. storočia. Diverzita pohľadov v sledovaných cestopisoch je podmienená etnicitou a kultúrno-spoločenským hodnotovým zázemím toho-ktorého autora, jeho literárnym talentom, ako aj širším dobovým estetickým, ­filozofi­ckým či politickým diskurzom. Všetky tieto aspekty sa špecifi­ckou individuálnou autorskou štylizáciou „vpisujú“ do výslednej podoby cestopisných „obrazov“ jednotlivých autorov, pričom sa „vznešené“ Tatry a „malebné“ Považie ako isté krajinné celky stávajú „projekčnou plochou“, na ktorú sa premietajú konkrétnou dobou a kultúrou iniciované a formované prejavy vlastnej senzibility a identity. 

Valér Mikula (na KSLLV pôsobil do roku 2020):

Kritiky. Výber z textov 1.

Výber z textov literárneho vedca  a kritika Valéra Mikulu vydaný pri príležitosti jeho životného jubilea v troch zväzkoch. Prvý zväzok zachytáva polstoročné rozpätie literárnokritických aktivít autora a obsahuje jeho kritiky, ktoré sa vždy tešili čitateľskej obľube a prispeli k hodnotovej rekonfigurácii slovenskej literatúry. 

Štúdie a eseje. Výber z textov 2.

Druhý zväzok obsahuje texty, ktoré svojho času vyvolali polemiky a diskusie a i dnes ich možno považovať za isté medzníky v uvažovaní o slovenskej literatúre.  

Rozhovory. Výber z textov 3.Publikácia obsahuje tie rozhovory, ktoré vyšli po vydaní knihy rozhovorov Nečakanie na lepšie časy (1999). Autor glosuje posledné dvadsaťročie slovenského života a v poslednom rozhovore sa zveruje aj s osobnými spomienkami.  

2018

Dagmar Kročanová: Nerozrezaná dráma. O slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945-1949 (reedícia) 

Monografia sa zaoberá pôvodnou dramatickou produkciou medzi rokmi 1945-1949. Štruktúrovaná je do tematických okruhov, avšak pokúša sa aj o typológiu vo vývine drámy v nadväznosti na lyrickú drámu a drámu ideí a modelových situácií. Prináša interpretácie hier, ktoré vyšli v tomto období knižne a zároveň boli inscenované, no v ojedinelých prípadoch sa venuje aj drámam, ktoré sa na javisko nedostali. Zohľadňuje i situácie, keď dráma nebola textovo fixovaná a dostupný bol len údaj o predstavení. Interpretácie sú doplnené dobovými recenziami knižných vydaní drám i kritikami predstavení.

 

Ján Zambor (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor)Stavebnosť básne

Publikácia je venovaná skúmaniu poézie popredných slovenských literátov, pričom sa autor zameriava na viacúrovňovú literárnu výstavbu so zámerom o čo najkomplexnejšie uchopenie významu a zmyslu diela. Štruktúrne prvky reflektuje v interakciách a kontextoch.  

2017

Matej Masaryk: Zabudnutý svet próza Janka Alexyho v rokoch 1914-1930 

Monografia je prvým knižným, doteraz najkomplexnejším zachytením prozaickej tvorby výtvarníka, spisovateľa a kultúrneho organizátora Janka Alexyho. Ide o pokus o odbornú reflexiu zabudnutých próz z autorovho umelecky najúspešnejšieho obdobia (od doteraz nereflektovaných juvenílii k trojici zbierok z dvadsiatych rokov) s presahmi k neskoršej románovej tvorbe. Dôležitým aspektom monografie je hľadanie miesta svojráznej Alexyho poetiky v rámci vyčleneného obdobia. Výrazne pritom načiera do žánrovej či kompozičnej (najmä kategória priestoru) problematiky literárnej teórie.

2016

Ján Zambor (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor)Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách 

Monografia prináša nový pohľad na tvorbu autora a na doteraz nedostatočne reflektované alebo nereflektované aspekty autorovej lyriky. Publikácia obsahuje komplexné interpretácie dôležitých básní, doplnené o interpretačné komplementy venované Kraskovým básňam a suplementy venované básňam iných slovenských modernistov.

2014

Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia 

Publikácia sa venuje problematike národných obrazov a ich stereotypným polohám v kontexte dobového nacionalizmu 19. storočia. Mapuje vzájomné zobrazenie konkurenčných národných hnutí v umeleckej literatúre a ponúka prvý komplexný prehľad východísk imagologickej interpretácie. Popri podnetoch imagológie a literárnovednej komparatistiky využíva a zhodnocuje aj aktuálne prístupy všeobecnej historiografie, etnológie a sociológie. Odkrýva zrod, štruktúru a typológiu sebaobrazu a obrazu druhých, resp. ich vzájomný vzťah. Obsahuje prehľadnú kategorizáciu zložiek národného obrazu, mapuje národný obraz Maďarov v slovenskej próze a Slovákov v maďarskej próze. Obsahuje výpočet stereotypných polôh týchto obrazov. Jednotlivé, na konkrétnych ukážkach demonštrované zistenia sú systematicky  roztriedené do tabuliek. Výsledky môže slúžiť ako východiskový inventár atribútov oboch národných obrazov.

 

Valér Mikula (na KSLLV pôsobil do roku 2020): Postinterpretácie  

Kniha predstavuje interpretácie textov popredných slovenských autorov (Vajanský, Jesenský, Hronský, Kostra, Tatarka, Fabry, Popa, Strážay, Kopcsay)  a prináša nový uhol pohľadu na možnosť ich literárnej analýzy.

2012

 

Andrea Bokníková: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1.-2. Portrétne štúdie a rekonštrukcie. Kaleidoskopy 

Prvý diel dvojdielnej monografie obsahuje portrétové štúdie a štúdie o tvorbe literárnych osobností daného obdobia, pričom zohľadňuje nielen osobnostné znaky autorov, ale aj nadindividuálne javy dobovej literatúry. Obsahom druhej časti je rekonštrukcia dobového procesu a pokus o návrat k problémom a hodnotám poézie v čase vydania daných zbierok.

 

Anna Kruláková (na KSLLV pôsobila do roku 2017): Tri cesty od romantizmu ZáborskýKubáni, Laskomerský

Publikácia obsahuje štúdie, ktoré si kladú za cieľ prehĺbiť pohľad na špecifickosť romantického v tvorbe autorov – Záborský, Kubáni a Laskomerský a poukazuje na markantné diferencovanie slovenského romantizmu po revolúcii 1848/49, jeho viaclíniovosť a prítomnosť javov, ktoré boli voči romantickému kanónu subverzívne.

2010

 

Zuzana Kákošová : Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry

Monografia vznikla z potreby zosumarizovať výskum staršej latinsky písanej literatúry v našom literárnom prostredí, rôzne aspekty výskumu latinskej humanistickej literatúry, ktorá vznikala na našom území, alebo mala bezprostredný vzťah k nášmu literárnemu areálu predovšetkým v 16. storočí. Autorka sa venuje aj susedným kultúrnym a literárnym priestorom. Publikácia sa zameriava prevažne na analýzu tvorby Jána Sambuca, Martina Rakovského a Juraja Koppaya.

 

Valér Mikula (na KSLLV pôsobil do roku 2020)Démon súhlasu i nesúhlasu (Dominik Tatarka, Miroslav Válek)

Kniha ponúka pohľad na dve výrazné osobnosti literárneho a kultúrneho života 20. storočia, ktoré markantne poznamenali vývin slovenskej kultúry. Obaja autori sú mnohotvárni, protirečiví a v oboch spočíva okrem démona súhlasu i démon nesúhlasu.

 

Ján Zambor (na KSLLV pôsobil do roku 2017 ako riadny profesor, od roku 2017 ako emeritný profesor)Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu

Publikácia sa venuje reflexii poézie a jej prekladu, pričom ich autor čiastočne dopĺňa aj o esejistiku a kritiku. Využíva novú optiku na interpretáciu slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia a začiatku 21. storočia, reflektuje časť slovenskej esejisticky a kritiky 60. rokov minulého storočia a osvetľuje tvorbu významných inonárodných básnikov.