Záverečné práce KPED

Manuál pre tvorbu záverečnej práce na KPED

Vážené študentky, vážení študenti, venujte pozornosť pravidlám pre tvorbu vašej záverečnej práce. 

MANUÁL PRE TVORBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE na KPED

Témy záverečných prác DPŠ ZM AR 2023/2024

Témy záverečných prác DPŠ ZM na AR 2023/2024

Zverejňujeme témy záverečných prác  pre akademický rok 2023/2024. Témy sú určené študentom a študentkám končiacich ročníkov učiteľstva a pedagogických vied, predovšetkým pre študijné odbory Pedagogika (boPE, moPE) a učiteľstvo Pedagogiky v kombinácií (buPE, muPE)

Témy: 

prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD.

Bc. 

1. Tvorba dištančných modulov pre učiteľov stredných odborných škôl pedagogických.

2. Úloha vedúcich učiteliek v materských školách pri riadení organizácie.

Mgr. 

3. Analýza postavenia firemných materských škôl na Slovensku.

4. Systém duálneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu práce hlavných inštruktorov vo firmách.

 

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. 

Bc. 

1. Systém kariérového poradenstva v školstve

Mgr.  

2. Vzdelávanie rómskych žiakov

3. Prevencia alkoholizmu u detí a mládeže

 

Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD. 

Bc. 

1. Internacionalizácia vzdelávania na vysokých školách 

2. Využitie online nástrojov v prezenčnom vzdelávaní

Mgr.

3.Rovesnícke vzdelávanie (peer learning) v podmienkach slovenských vysokých (stredných) škôl

4. Profesionálne vzdelávanie učiteľov vysokých škôl

 

doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. 

Bc. 

1. Aktuálna reforma školstva z pohľadu učiteľov 1. stupňa ZŠ

2. Aktuálna reforma školstva z pohľadu rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

Mgr. 

3. Tematická integrácia v obsahu vzdelávania základnej školy aj jej didaktické modely

4. Vzdelávacie potreby ukrajinských žiakov v slovenských ZŠ a možnosti základných škôl v ich napĺňaní

 

doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc. 

Bc. 

1. Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania 

2. Druhošancové vzdelávanie 

3. Vzdelávanie dospelých na Ukrajine 

Mgr. 

4. Komparácia prístupov k hodnoteniu vzdelávania dospelých 

5. Komparácia uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v Európskej únii (vo vybraných krajinách)

 

PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD. 

Bc. 

1. Vplyv rodinného prostredia v období raného detstva na rozvoj patologického správania v dospelosti

2. Rola muža v pracovnom kolektíve materskej školy 

Mgr. 

3. Školská supervízia a mentoring ako nástroje inovácie pracovných podmienok základnej školy (komparácia) 

4. Moc vo výchove a vzdelávaní vo vybraných filozofických dielach

 

PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD. 

Bc. 

1. Metóda experimentu v pedagogických výskumoch na Slovensku. Prehľadová štúdia.

2. Exploratívna reč žiakov a žiačok počas vyučovacích hodín na ZŠ

Mgr. 

3. Individuálna koncepcia vyučovania učiteľov SOŠ

4. Rozvoj profesijného videnia učiteľov ZŠ

 

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

Bc. 

1. Daltonské vyučovanie: Porovnanie v rôznych krajinách, kontextoch a typoch škôl

2. Pedagogická paradigma Komenského vo výchovno-vzdelávacej praxi súčasných škôl

3.  Význam revúckeho gymnázia pri formovaní slovenskej školy v 19. storočí 

Mgr. 

4. Vývoj odborného vzdelávania na Slovensku v histórii školstva

5. Význam spolku Živena v procese formovania ženského vzdelávania na Slovensku.

 

Dňa 24.4.2023 boli témy schválené Radou študijného programu. 

Na diplomové, či a bakalárske práce sa po zvážení a výbere témy skontaktujte so školiteľom/školiteľkou. Následne vypíšte najneskôr do 31.5.2023 záväznú prihlášku na DP, či prihlášku na BP a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan.

Témy záverečných prác DPŠ ZM na AR 2022/2023

Zverejňujeme témy záverečných prác pre študentov DPŠ štúdia základného modulu na AR 2022/2023.

 

Po zvážení a výbere témy prosím najneskôr do 15.11.2022 do 15:00 hod. napíšte svojej konzultantke /konzultantovi zo svojej univerzitnej emailovej adresy email a dohodnite sa na podrobnostiach svojej spolupráce. Práce v systéme AIS uvidíte po po dohode s konzultantmi a po ich schválení najneskôr 16.11.2022.

Témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2022/2023

Zverejňujeme témy diplomových a bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov a študentky študijných odborov Pedagogika (boPE, moPE) a učiteľstvo Pedagogiky v kombinácií (buPE, muPE).

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC moPE a muPE:

Školiteľka: doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. 

1.  Výchovný poradca a jeho úloha v školskom poradenstve na základných a stredných školách  

2.   Pedagogicko-psychologické poradenstvo a jeho rozvoj na Slovensku

3. Techniky arteterapie a ich výchovný a preventívny potenciál  

 

Školiteľka: prof. PaedDr. Adriana WIEGEROVÁ, PhD. 

1. Self efficacy učiteľov základných škôl

2. Návrh koncepcie bádateľsky orientovaného vzdelávania pre vybranú strednú školu

3. Komparácia prístupov k duálnemu vzdelávaniu na Slovensku a v zahraničí

 

Školiteľka: doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. 

1. Didakticko-metodický profil vyučovacích hodín (gymnázia, základnej školy, podľa výberu)   

2. Mobilné technologické zariadenia a ich využitie v učení sa  žiakov gymnázií   

3. Rozvoj finančnej gramotnosti na stredných školách

  

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc. 

1. Komparácia mobbingu a bossingu v školstve v Srbsku a na Slovensku

 2. Environmentálna výchova a vzdelávanie prostredníctvom mimovládnych organizácií

 

Školiteľka: Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD. 

1.   Dôvera ako dôležitý faktor v učení – partnerstve medzi študentmi a vyučujúcimi  

2. Metóda Scholarship of teaching and learning (SOTL) v rozvoji pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov   

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. 

1.     Transformácia slovenského školstva po roku 1989  

2. Analýza transformačných tendencií v slovenskom školstve po roku 1989

 

Školiteľka: PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD. 

1.     Možnosti posilňovania sociálnych zručností u žiakov základných škôl prostredníctvom peer mediácie   

2. Sociálne a personálne faktory agresívnych prejavov v správaní žiakov voči učiteľom/učiteľkám na Slovensku

3. Sociálnopedagogická práca s rodinou zameraná na posilňovanie environmentálnej gramotnosti

   

Školiteľka: PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD. 

1. Viacnásobné otázky vo vyučovaní  

2. Kritické komunikačné incidenty vo vyučovaní       

   

 TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC boPE a buPE:

 

Školiteľka: doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. 

1.   Sociálny pedagóg a jeho úloha v školskom poradenstve na základných a stredných školách  

2.    Násilie páchané na deťoch a mládeži na Slovensku a jeho prevencia

 

Školiteľka: doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. 

1. Individualizácia učebných procesov vo vybraných modeloch alternatívnych škôl  

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc. 

1. Hybridné vzdelávanie vo firmách

2. Základné zručnosti a ich celoživotný rozvoj

3. Aktivity UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania

 

Školiteľka: Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD. 

1.   Rovesnícke vzdelávanie (peer learning): v čom a prečo môže byť efektívnejšie ako vzdelávanie vedené učiteľom  

2.    Pedagogické konverzácie vysokoškolských učiteľov ako výsledok účasti na konferencii o vyučovaní  

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. 

1.     Elena Maróthy -Šoltésová a problematika vzdelávania slovenských žien a dievčat  

2. Význam Trnavskej univerzity pre vzdelanosť na území dnešného Slovenska   

3. Výučbový dizajn ako moderný prístup v príprave e-learningových kurzov   

 

Školiteľka: PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD. 

1.     Supervízia a mentoring v procese inovácie pracovných podmienok základnej školy (zahraničné skúsenosti)  

2.     Moc v školstve vo vybraných filozoficko – pedagogických dielach (prehľadovo – komparatívna práca)  

   

Školiteľka: PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.   

1. Výchova a výchovné štýly v slovenských rodinách 

 

Po zvážení, výbere témy práce a po dohode so školiteľom, vypíšte záväznú prihlášku na DP, či prihlášku na BP a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan do 1. júna 2022.

 

 

Témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2021/2022

Zverejňujeme nové témy bakalárskych  a diplomových prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov študijných programov: andragogika (boAG), pedagogika (boPE, moPE) a učiteľstvo Pedagogiky v kombinácií (buPE, boPE) :

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

1.     Andragogické aspekty plánovania a rozvoja ľudských zdrojov v podniku

2.     Kompetencie špecialistu pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

3.     Kariérne a profesijné poradenstvo

4.     Talentmanažment a rozvoj kariéry

5.     Manažment vzdelávania v podniku

6.     Sebavzdelávanie ako súčasť rozvoja zamestnancov

7.     Manažment rozvoja zamestnancov

8.     Výchova a vzdelávanie dospelých vo vybranej krajine

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.

1.     Sebarozvoj dospelého človeka v teórii vybranej osobnosti psychológie

2.     Skúsenosti inštitúcií sociálnej pomocí dospelých (podľa vlastného výberu) s edukačnými aktivitami

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

1.     Ciele, formy a prostriedky ľudovýchovnej činnosti v prvej polovici 19. storočia

2.     Ochotnícke divadlo na Slovensku ako prostriedok ľudovýchovných aktivít

3.     Téma z dejín výchovy a vzdelávania dospelých, podľa vlastného výberu po dohode so školiteľom

 

Zverejnené témy diplomových prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov študijného programu Pedagogika a Pedagogika v kombinácii: 

 

doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. 

1.  Príčiny a následky patologického hráčstva a možnosti prevencie 

2.  Behaviorálne závislosti a ich prevencia vzniku u mladých ľudí 

3.  Riziko vzniku závislosti od počítača a internetu u detí a mládeže 

 

Mgr. Janka Medveďová, PhD. 

4.  Pedagogické dielo Petra Vajcika 

5. Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 

 

PhDr. Silvia Dončevová, PhD. 

6.  Školská mediácia v sociálnopedagogickej teórii a praxi 

7.  Vnímanie učiteľského povolania vysokoškolskými študentmi pedagogiky a učiteľstva na Slovensku 

8.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD. 

9.  Metodologický profil časopisu Pedagogická revue od roku 2003 do 2010 a od roku 2016 do 2019 

10. Premeny rodičovského vzdelávania na Slovensku po roku 1989 

 

Mgr. Martin Droščák, PhD. 

11.  Vybrané problémy začínajúcich triednych učiteľov 

12.  Vybrané problémy začínajúcich riaditeľov škôl 

13.  Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka 

 

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD. 

14.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 

 

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. 

15.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 

16.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 

 

PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD. 

17.  Komunitné centrá a ich sociálno-edukačné poslanie 

18.  Edukačné aspekty činnosti svojpomocných skupín 

19.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 

Po zvážení a výbere témy bakalárskej práce, vypíšte prihlášku a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan. Termín zaslania prihlášky je do 31. mája 2021.