FAQ

Otázka

Odpoveď

Ako si zapíšem predmety v AISe?

Tu je dostupný videonávod na zápis predmetov.

 

 

Kedy si môžem odpísať  predmety z AISu?

Odpisovať predmety je možné do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra, potom sa AIS uzatvára. Dôležité je, odpísať sa nielen z rozvrhu, ale aj odstrániť predmet zo zápisného listu. ak neurobíte oba kroky, predmet v zápisnom liste ostane a získate zaň FX.

Zapisujem si v prvom ročníku predmety na celé obdobie štúdia?

Nie. Iba predmety na príslušný semester alebo rok. Ak si zapíšte predmety len na ZS, v LS sa AIS pre zápis predmetov otvorí opätovne.

Musím si zapísať všetky povinné (A) predmety zo študijného plánu?

Áno.

Musím si zapísať všetky povinne voliteľné (B) predmety zo študijného plánu?

Nie. Iba toľko, aby bol splnený min. počet kreditov za túto skupinu predmetov. Tento počet je uvedený v študijnom pláne.

Kde nájdem výberové (C) predmety?

Tieto nebývajú súčasťou študijného plánu, pretože výberový predmet je akýkoľvek predmet z celofakultnej ponuky výberových predmetov: Celofakultná ponuka predmetov (bc.) a Celofakultná ponuka predmetov (mgr.). Takisto si môžete vybrať z predmetov všetkých katedier alebo aj fakúlt UK, ak je na predmete voľná kapacita.

Môžem si ako študent/ka bc. stupňa zapísať výberový (C) predmet mgr. stupňa?

Nie.

Koľko kreditov potrebujem pre postup zo ZS do LS v 1. ročníku? Min. 15. Ideálne 30, aby bola záťaž rovnomerne rozložená.
Koľko kreditov potrebujem na postup z 1. do 2. ročníka? Min. 40. Ideálne 60, aby bola záťaž rovnomerne rozložená. 

Kde nájdem formulár žiadosti?

Žiadosti, ktoré posielate na študijné oddelenie, majú charakter všeobecného tlačiva (formát pdf, formát docx). Niektoré ale majú predpísanú formu, napr. žiadosť o predĺženie termínu odovzdania záverečnej práce (formát pdfformát docx) alebo Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce (formát pdfformát doc).

Aké sú podmienky prerušenia štúdia?

Študent musí mať splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia. Žiadosť podá cez svoju študijnú referentku. Štúdium možno prerušiť spravidla na ucelenú časť štúdia (semester, akademický rok.  Ak študent žiada o prerušenie štúdia bez udania dôvodu, možno štúdium prerušiť najviac na jeden rok. Ak sú dôvodom prerušenia vážne zdravotné dôvody, materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka, štúdium možno prerušiť najviac na tri roky.

 

Aké sú podmienky pre udelenie individuálneho harmonogramu štúdia?

V prvom rade je potrebné podať žiadosť cez svoju študijnú referentku kedykoľvek, ak nastanú tieto skutočnosti: len ak ide: a) mimoriadne talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami, b) študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah špecifických potrieb, c) dlhotrvajúcich zdravotných problémov, d) plnenia odborných, umeleckých alebo športových reprezentačných povinností, e) trvalej starostlivosti o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov alebo materskej alebo rodičovskej dovolenky, f) vyslania fakultou v rámci akademickej mobility alebo g) dôvodov hodných osobitného zreteľa. Práca nie je dôvodom na schválenie IHŠ.

Bol mi schválený individuálny harmonogram štúdia. Čo ďalej?

Študent je povinný osobne si dohodnúť s vyučujúcimi predmetov podmienky individuálneho plnenia študijných povinností a spôsob kontroly študijných výsledkov.

Môžem opakovať priebežné hodnotenie?

Väčšinou nie, je to individuálna záležitosť každého predmetu. Informácia sa nachádza v informačnom liste.

Koľko absencií môžem mať?

Je to individuálna záležitosť každého predmetu (niekedy žiadnu, inokedy 1-2). Informácia sa nachádza v informačnom liste.

Čo ďalej, ak neurobím skúšku?

Pri každej skúške máte nárok na 1 riadny a 2 opravné termíny. V prípade, že predmet neabsolvujete úspešne, môžete si ho opakovane zapísať na nasledujúci akad. rok. Potom máte nárok na 1 riadny a len 1 opravný termín.

Čo ďalej, ak neabsolvujem opakovane zapísaný predmet úspešne?

Nasleduje vylúčenie zo štúdia.

Môžem zmeniť študijný program v rámci UK a kedy?

Áno, ale len v rámci toho istého študijného odboru; najskôr po ukončení zimného semestra prvého roku štúdia alebo vždy k začiatku akademického roka.

Ak chcem ísť na štátne skúšky, musím odovzdať aj záverečnú prácu?

NIE. Obhajoba patrí medzi samostatné štátne skúšky. Pokiaľ je však odovzdanie práce povinnou súčasťou hodnotenia predmetu (napr. Seminára k záverečnej práci), musíte prácu odovzdať.

Odovzdáva sa záverečná práca aj v tlačenej podobe?

Nie. Iba cez AIS.

Musím ísť na všetky štátne skúšky (predmety) naraz?

Nie, je možné sa prihlásiť a absolvovať len jednu štátnu skúšku a ostatné v ďalšom termíne. Prvý termín, na ktorý sa študent prihlási, je považovaný za riadny termín.

Koľko termínov mám na štátnu skúšku?

Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten, na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky.

Kedy môžem opakovať štátnu skúšku?

V nasledovnom termíne ŠS (v tom istom roku alebo nasledujúcom, najneskôr však do dvoch rokov nad štandardnú dĺžku štúdia).

Aké podmienky musím mať splnené, ak chcem ísť do nadštandardného ročníka?

Študent musí mať splnenú podmienku kontrolnej etapy štúdia na konci akademického roka, t.j. získaný min. počet kreditov za predchádzajúce roky (to závisí od stupňa štúdia, štandardne je to pri bc. štúdiu spolu 120  a pri mgr. spolu 80 kreditov; viac v prílohe 1) študijného poriadku a zároveň absolvované všetky opakovane zapísané predmety. 

Aké sú podmienky pre prospechové štipendium?

Pre študentov 1. ročníkov: úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E, minimálne 27 kreditov za zimný semester, lepší dosiahnutý vážený študijný priemer, celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov, celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.

Pre študentov vyšších ročníkov: min. 54 kreditov, viac tu.

Pozn.: Ak študijný plán študijného programu samostatne neponúka aspoň minimálny počet kreditov potrebný na zisk prospechového štipendia, je potrebné zapísať si výberové predmety.  

Priznáva sa prospechové štipendium za letný semester?

Prospechové štipendium sa výhradne za letný semester nepriznáva. Každý študent však má možnosť získať prospechové štipendium v každom ročníku.

Kde si vybavím potvrdenie o návšteve školy?

Buď online tu: https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

Alebo na tlačive u svojej študijnej referentky.

Nerozumiem môjmu študijnému plánu, na koho sa mám obrátiť?

Na svojho študijného poradcu / študijnú poradkyňu. Zoznam je tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

Kde nájdem meno svojho študijného poradcu / študijnej poradkyne?

Tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

Kde nájdem všetko, čo sa týka štúdia,  na jednom mieste?

Toto je najdôležitejšia stránka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/

Neviem sa dovolať mojej referentke. Čo mám robiť? Napísať mail.

Študijná referentka / študijný referent mi neodpovedá na mail, čo robiť?

Dôvodom je, že nepoužívate univerzitné mailové konto. Keďže študujúcich na fakulte je do 3000, mail nefunguje na princípe četovacej služby a na odpoveď je potrebné počkať. 

Aká je štandardná dĺžka štúdia? Pre bakalárske programy 3 roky (východoázijské jazyky a kultúry 4 roky), pre magisterské 2 roky. 
Aká je výška školného? Ak študujete v štandardnej dĺžke štúdia 1 štud. program, školné neplatíte. Ak študujete viac programov naraz, alebo ste v nadštandardnej dĺžke štúdia, školné musíte uhradiť. Výška školného sa odvíja v závislosti od počtu kreditov, ktoré máte získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta. Zjednodušene: za každý kredit 20 €. Viac tu