Prospechové štipendium pre študentov vyšších ročníkov

Vážené študijné priemery platné pre jednotlivé študijné odbory študentov 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 2. roka magisterského štúdia v akademickom roku 2024/2025, do výšky ktorých bude v súlade s platným štipendijným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského priznané prospechové štipendium za študijné výsledky dosiahnuté počas celého akademického roka 2023/2024 (po splnení podmienky zisku minimálne 54 kreditov), zverejníme v priebehu novembra 2024.

Poznámka: Ak študijný plán študijného programu samostatne neponúka aspoň minimálny počet kreditov potrebný na zisk prospechového štipendia, je možné zapísať si predmet/-y zo študijného plánu inej katedry (ideálne po dohode s vyučujúcim daného predmetu) alebo celofakultnej ponuky predmetov (boSZ, moSZ).