Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prospechové štipendium pre študentov vyšších ročníkov

Priznanie prospechového štipendia

POZOR! Stanovené priemery pre aktuálnych študentov 2., 3. a 4. roka bakalárskeho štúdia a 2. roka magisterského štúdia, za ktoré bude v akademickom roku 2023/2024 priznané prospechové štipendium!

POZNÁMKA: Od novembra 2023 platí nový Vnútorný predpis č. 27/2023, ktorý upravuje podrobnosti o postupe priznávania a poskytovania prospechových štipendií (Štipendijný poriadok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).                                      Link: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_27_2023.pdf

Podľa § 96a, ods. 1, písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 2, bodom 3 platného Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva prospechové štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 študentom FiF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom odbore za akademický rok 2022/2023.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú (len za uplynulý akademický rok!):

 • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E,
 • zisk minimálne 54 kreditov za akademický rok,
 • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
 • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
 • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.

V súlade s týmito pravidlami boli do zoznamu zaradení tí študenti, ktorí po splnení prvých dvoch kritérií v minulom akademickom roku dosiahli vážený študijný priemer nasledovne:

Súčasní študenti 2. ročníkov bakalárskeho štúdia v odbore:

 • Filológia do 1,15
 • Filozofia do 1,12
 • Historické vedy do 1,27
 • Mediálne a komunikačné štúdiá do 1,13
 • Politické vedy do 1,11
 • Psychológia do 1,16
 • Sociológia a sociálna antropológia do 1,45
 • Učiteľstvo a pedagogické vedy do 1,16
 • Vedy o umení a kultúre do 1,00
 • medziodborové štúdium do 1,04
 • medzifakultné štúdium do 1,45

 

Súčasní študenti 3. ročníkov bakalárskeho štúdia v odbore:

 • Filológia do 1,18
 • Filozofia do 1,20
 • Historické vedy do 1,07
 • Mediálne a komunikačné štúdiá do 1,04
 • Politické vedy do 1,19
 • Psychológia do 1,14
 • Sociológia a sociálna antropológia do 1,63
 • Učiteľstvo a pedagogické vedy do 1,21
 • Vedy o umení a kultúre do 1,06
 • medziodborové štúdium do 1,10
 • medzifakultné štúdium do 1,26

 

Súčasní študenti 4. ročníkov bakalárskeho štúdia v odbore:

 • Filológia do 1,07

 

Súčasní študenti 2. ročníkov magisterského štúdia v odbore:

 • Filológia do 1,12
 • Filozofia do 1,24
 • Historické vedy do 1,11
 • Mediálne a komunikačné štúdiá do 1,12
 • Politické vedy do 1,18
 • Psychológia do 1,17
 • Sociológia a sociálna antropológia do 1,65
 • Učiteľstvo a pedagogické vedy do 1,17
 • Vedy o umení a kultúre do 1,03
 • medzifakultné štúdium do 1,18
SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A PROGRAMOV NA FiF UK
Názov študijného programu: Skratky študijných programov: Názov študijného odboru:
archeológia AE Historické vedy
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva AMD Historické vedy
dejiny umenia DU Vedy o umení a kultúre
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax ED Filológia
estetika ES Filozofia
etnológia ET Historické vedy
filozofia FI Filozofia
germánske štúdiá GE Filológia
história HI Historické vedy
informačné štúdiá IS Mediálne a komunikačné štúdiá
klasické jazyky KJ Filológia
marketingová komunikácia MK Mediálne a komunikačné štúdiá
muzikológia ML Vedy o umení a kultúre
pedagogika PE Učiteľstvo a pedagogické vedy
politológia PO Politické vedy
psychológia PS Psychológia
religionistika RE Historické vedy
románske štúdiá RO Filológia
ruské a východoeurópske štúdiá RV Filológia
stredoeurópske štúdiá SE Filológia
slovanské štúdiá SV Filológia
slovenský jazyk a literatúra SL Filológia
slovakistické štúdiá SC Filológia
sociológia SO Sociológia a sociálna antropológia
východoázijské jazyky a kultúry VA Filológia
žurnalistika ZU Mediálne a komunikačné štúdiá
prekladateľstvo a tlmočníctvo P Filológia
učiteľstvo akademických predmetov U Učiteľstvo a pedagogické vedy

Vážený študijný priemer v jednotlivých študijných odboroch bol stanovený tak, aby počet priznaných prospechových štipendií zodpovedal najviac 10% počtu študentov príslušného študijného odboru.
** Bolo použité aj kritérium celkového vyššieho počtu akumulovaných kreditov

Organizačné pokyny:

Každému študentovi, ktorý spĺňa stanovené kritériá na udelenie prospechového štipendia, bude (okrem všeobecného oznamu o zverejnení priemerov) dňa 24. novembra 2023 zaslaná (ďalšia) e-mailová správa o tejto skutočnosti do jeho univerzitou prideleného e-mailového konta. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí (alebo ak si myslíte, že ste mali takúto správu podľa stanovených priemerov a ďalších pravidiel dostať a nedostali ste) môžete kontaktovať e-mailom alebo osobne dr. Čičillu (G127/b; e-mail: martin.cicilla@uniba.sk) v termíne od 24. novembra 2023 do 8. decembra 2023.