Sociálne štipendium

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Od 1.9.2014 je v platnosti novela vyhlášky 157/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škol.

Znenie novelizovanej vyhlášky

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v akademickom roku 2023/2024, najskôr však 4. septembra 2023. K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa. Bližšie informácie nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Informácie o dokladoch potrebných k žiadosti o sociálne štipendium

Kto vystavuje požadované doklady

Predložené dokumenty musia byť originály alebo osvedčené kópie. Niektoré vysoké školy umožňujú, aby originál porovnal s priloženou kópiu priamo zamestnanec vysokej školy. Vysoká škola si môže s účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované podklady v čase určenom vysokou školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi. Vysoká škola každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej výške sociálneho štipendia, v ktorom žiadateľa poučí o možnosti odvolania sa voči nemu.