Sociálna podpora (jednorazová)

V súlade s ustanoveniami Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty UK môže priznať jednorazovú sociálnu podporu podľa čl. 10 Vnútorného predpisu č. 21/2022. Toto štipendium môže byť priznané:

  • študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia;
  • absolventovi, ktorého počas štúdia alebo bezprostredne po jeho skončení postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia;
  • študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je zároveň oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na fakulte, na ktorej študuje, s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu.

O štipendium môžu požiadať študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • fotokópie potvrdení dokladujúcich nepriaznivú sociálnu situáciu alebo ťažké zdravotné postihnutie;

Žiadosť je možné podať kedykoľvek v priebehu akademického roka na predpísanom formulári prostredníctvom podateľne FiF UK (alebo poštou) na adresu: Sociálny referát Študijného oddelenia, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, prípadne e-mailom dr. Čičillovi (martin.cicillauniba.sk).

O priznaní sociálnej podpory rozhoduje dekan. Študent a absolvent nemá právny nárok na priznanie sociálnej podpory. Rozhodnutie dekana o priznaní sociálnej podpory alebo zamietnutí žiadosti je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Formulár žiadosti