Tehotenské štipendium

Pokyny pre podanie žiadosti o tehotenské štipendium

Od 1. 4. 2021 sa otvorila možnosť podať žiadosť o tehotenské štipendium podľa § 96 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách (Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401.html#paragraf-96b).

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a vypláca sa od 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať rektorovi prostredníctvom Oddelenia vzdelávania a sociálnych vecí RUK.

Príloha zo Sociálnej poisťovne nemá predpísané tlačivo.

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia

Tlačivo lekárskeho potvrdenia