Prospechové štipendium pre študentov prvých ročníkov

Vážené študijné priemery platné pre jednotlivé študijné odbory študentov 1. roka bakalárskeho štúdia a 1. roka magisterského štúdia v akademickom roku 2022/2023, do výšky ktorých bude v súlade s platným štipendijným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského priznané prospechové štipendium za študijné výsledky dosiahnuté počas zimného semestra akademického roka 2022/2023 (po splnení podmienky zisku minimálne 27 kreditov), zverejníme v priebehu apríla 2023.