Prospechové štipendium pre študentov prvých ročníkov

POZOR! Stanovené priemery pre aktuálnych študentov 1. roka bakalárskeho štúdia a 1. roka magisterského štúdia, za ktoré bude v letnom semestri akademického roka 2023/2024 priznané prospechové štipendium!

POZNÁMKA: Od novembra 2023 platí nový Vnútorný predpis č. 27/2023, ktorý upravuje podrobnosti o postupe priznávania a poskytovania prospechových štipendií (Štipendijný poriadok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).                                      Link: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_27_2023.pdf

Podľa § 96a, ods. 1, písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 2, bodom 2 platného Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva prospechové štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte v letnom semestri akademického roka 2023/2024 študentom FiF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za zimný semester akademického roka 2023/2024.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú: 

 • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E,
 • zisk minimálne 27 kreditov za zimný semester aktuálneho akademického roka,
 • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
 • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
 • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.

V súlade s týmito pravidlami boli do zoznamu zaradení tí študenti, ktorí po splnení prvých dvoch kritérií v zimnom semestri aktuálneho akademického roka dosiahli vážený študijný priemer nasledovne:

1. ročník bakalárskeho štúdia v odbore:

 • Filológia do 1,16
 • Filozofia do 1,21
 • Historické vedy do 1,22
 • Mediálne a komunikačné štúdiá do 1,22
 • Politické vedy do 1,23
 • Psychológia do 1,11
 • Sociológia a sociálna antropológia do 1,17
 • Učiteľstvo a pedagogické vedy do 1,11
 • Vedy o umení a kultúre do 1,32
 • medzifakultné štúdium do 1,14

 

1. ročník magisterského štúdia v odbore:

 • Filológia do 1,13
 • Filozofia do 1,00
 • Historické vedy do 1,03
 • Mediálne a komunikačné štúdiá do 1,04
 • Politické vedy do 1,46
 • Psychológia do 1,24
 • Sociológia a sociálna antropológia do 1,21
 • Učiteľstvo a pedagogické vedy do 1,13
 • Vedy o umení a kultúre do 1,06
 • medzifakultné štúdium do 1,50


SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A PROGRAMOV NA FiF UK
Názov študijného programu:Skratky študijných programov:Názov študijného odboru:
archeológiaAEHistorické vedy
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstvaAMDHistorické vedy
dejiny umeniaDUVedy o umení a kultúre
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxEDFilológia
estetikaESFilozofia
etnológiaETHistorické vedy
filozofiaFIFilozofia
germánske štúdiáGEFilológia
históriaHIHistorické vedy
informačné štúdiáISMediálne a komunikačné štúdiá
klasické jazykyKJFilológia
marketingová komunikáciaMKMediálne a komunikačné štúdiá
muzikológiaMLVedy o umení a kultúre
pedagogikaPEUčiteľstvo a pedagogické vedy
politológiaPOPolitické vedy
psychológiaPSPsychológia
religionistikaREHistorické vedy
románske štúdiáROFilológia
ruské a východoeurópske štúdiáRVFilológia
stredoeurópske štúdiáSEFilológia
slovanské štúdiáSVFilológia
slovenský jazyk a literatúraSLFilológia
slovakistické štúdiáSCFilológia
sociológiaSOSociológia a sociálna antropológia
východoázijské jazyky a kultúryVAFilológia
žurnalistikaZUMediálne a komunikačné štúdiá
prekladateľstvo a tlmočníctvoPFilológia
učiteľstvo akademických predmetovUUčiteľstvo a pedagogické vedy

Vážený študijný priemer v jednotlivých študijných odboroch bol stanovený tak, aby počet priznaných motivačných štipendií zodpovedal najviac 10% počtu študentov príslušného študijného odboru.

Organizačné pokyny:

Každému študentovi, ktorý spĺňa stanovené kritériá na udelenie prospechového štipendia, bude (okrem všeobecného oznamu o zverejnení priemerov) dňa 18. apríla 2024 zaslaná (ďalšia) e-mailová správa o tejto skutočnosti do jeho univerzitou prideleného e-mailového konta. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí (alebo ak si myslíte, že ste mali takúto správu podľa stanovených priemerov a ďalších pravidiel dostať a nedostali ste) môžete kontaktovať e-mailom dr. Čičillu (martin.cicilla@uniba.sk) v termíne od 19. apríla 2024 do 3. mája 2024.