Moyzesova sieň FiF UK

Základné informácie | Fotogaléria | Na stiahnutie

Z histórie

Budova súčasnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predstavuje rozsiahly reprezentačný objekt na nábreží Dunaja. Zadávateľom projektu, na základe súťaže bola C. a K. rakúsko-uhorská armáda. Predstavuje architektúru s tromi rozvinutými fasádami do uličného priestoru, resp. do pôvodne novovznikajúceho námestia pri dôležitej komunikácii pri železnom moste Františka Jozefa z roku 1890.

Rozpätie výstavby možno datovať do obdobia od roku 1905, kedy bola súťaž vypísaná až do roku 1913, kedy bola stavba ukončená. Autorom návrhu bol vojenský inžinier Ing. Arch. Mjr. Jozef Rittner (1868 – 1924), objekt stavala renomovaná firma Pittel a Brausewetter. V exteriéri i interiéri sa presadil osobitný charakter nového veku štýl Art-deco, ktorý sa naplno uplatnil na tejto architektúre ako geometrická línia doznievajúcej viedenskej secesie. Architekt Rittner bol nasledovníkom Otta Wagnera, ktorý vyžadoval výrazné nosné línie, zmysel pre konštrukcie a jednoduchosť v súznení s modernou dobou.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sídli v budove od roku 1960. Do objektu je zakomponovaná aj jedinečná spoločenská sála, v súčasnosti známa ako Moyzesova sieň, so samostatným vchodom od Vajanského nábrežia č. 12. Vyzdobená je v štýle viedenskej secesie, pričom svojou dekoráciou predstavuje jeden z najtypickejších interiérov tohto slohu.

Sieň nesie pomenovanie po Alexandrovi Moyzesovi (1906 – 1984), hudobnom skladateľovi a dlhoročnom šéfovi hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave. Pre výbornú akustiku sa využíva najmä ako koncertná sála či rokovacia sieň počas rôznych konferencií a iných spoločenských podujatí, ale využíva sa i počas akademických slávností Univerzity Komenského v Bratislave.

Súčasťou sály je javisko, vhodné na prezentáciu menších divadelných predstavení. Priľahlé miestnosti sú prepojené so zastrešeným átriom a poskytujú tak vhodný priestor pre rôzne podujatia. Filozofická fakulta  prenajíma priestory Moyzesovej siene FiF UK na vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a umelecko-spoločenské podujatia.


Podmienky nájmu

Kapacita siene:

max. 200 hostí [koncert]
max. 180 hostí [ples]
Pôdorys:Moyzesova sieň
Rozloha: siene: 312 m2 (24m x 13m)
celkom: 1075 m2
Cenník:Cenník prenájmu a služieb
Kontakt:fif.moyzesovauniba.sk
+421 948 409 169 (od 9.00 do 15.00 h)
Obhliadka Moyzesovej siene FiF UK:po dohode so správcom

Cenník a podmienky prenájmov sú stanovené smernicou dekana VP FIF UK č. 1/2024  a v Prílohe č. 1. Nájomné sa fakturuje bez DPH. Poplatok za štandardné služby sa fakturuje s DPH.

Cenová ponuka bude vytvorená na základe Vašich podkladov a je platná 14 dní.

Moyzesova sieň sa prenajíma: 

  1. najmenej na tri hodiny počas pracovných dní, ak sa prenájom končí do 20:00 h.,
  2. najmenej na šesť hodín počas pracovných dní, ak sa prenájom končí po 20:00 h,
  3. najmenej na šesť hodín počas dní pracovného pokoja. 

Fakulta poskytuje zvýhodnené niekoľkohodinové balíky nájomného Moyzesovej siene a poplatkov za štandardné služby. Každý balík je možné rozšíriť o dodatočný počet hodín, pričom každá začatá rozširujúca hodina je spoplatnená základnou hodinovou sadzbou podľa cenníka. Balíky je možné kombinovať.

Štandardné služby spojené s nájmom Moyzesovej siene zahŕňajú: vodné, stočné, elektrickú energiu, teplo, správu, zabezpečenie požiarnej asistenčnej služby, upratovanie (nezahŕňa odstránenie odpadu vzniknutého užívaním vecí, ktoré do Moyzesovej siene vniesol nájomca alebo jeho dodávateľ), poskytnutie priľahlých priestorov (foyer, balkón, šatňa pre návštevníkov, šatňa pre umelcov, biely salón), jednu obhliadku Moyzesovej siene klientom v trvaní najviac 30 minút.

Nadštandardné služby spojené s nájmom Moyzesovej siene zahŕňajú: druhú a ďalšiu obhliadku Moyzesovej siene klientom, prenájom koncertného krídla Fazioli, prenájom koncertného krídla Petrof, ladenie klavíra, prenájom premietacieho plátna (4x3 m), prenájom dataprojektoru, prenájom audiotechniky, prenájom tlmočníckeho zariadenia (do 50 staníc), zmenu usporiadania mobiliáru, možnosť podávania (len) nápojov, možnosť podávania nápojov a jedál, prenájom cateringového mobiliáru, zabezpečenie služieb šatne. Nadštandardné služby sú osobitne spoplatnené podľa cenníka.

Druhá a ďalšia obhliadka Moyzesovej siene záujemcom o prenájom sa fakturuje aj v prípade, ak k prenájmu Moyzesovej siene záujemcom nedôjde.

V zmysle §4 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.