Štúdium

Katedra logiky a metodológie vied sa od akademického roka 2022/2023 podieľa na zabezpečovaní študijného programu filozofia v bakalárskom, magisterskom a tiež doktorandskom stupni štúdia.

Členovia katedry zabezpečujú výučbu povinných a povinne-voliteľných predmetov orientovaných na logiku a metodológiu vied, ktoré sú súčasťou viacerých študijných programov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ide napríklad o programy:

  • psychológia,
  • politológie,
  • a ďalšie.

Katedra logiky a metodológie vied zároveň ponúka množstvo voliteľných kurzov, určených záujemcom o analytickú filozofiu, logickú sémantiku, filozofiu a metodológiu prírodných i spoločenských vied, ako aj teóriu argumentácie či dejiny logiky.

Najmä poslucháčom študijného programu systematická filozofia tiež katedra ponúka školenie záverečných prác (bakalárskych, magisterských i dizertačných) z oblasti logiky a metodológie vied.

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied