Štúdium

Katedra logiky a metodológie vied v súčasnosti neponúka štúdium vo forme samostatného študijného programu bakalárskeho, magisterského ani doktorandského stupňa štúdia.

Členovia katedry však zabezpečujú výučbu povinných predmetov orientovaných na logiku a metodológiu vied, ktoré sú súčasťou viacerých študijných programov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ide napríklad o programy:

  • systematická filozofia,
  • sociológia,
  • etnológia,
  • žurnalistika,
  • muzikológia,
  • a ďalšie.

Katedra logiky a metodológie vied zároveň ponúka množstvo voliteľných kurzov, určených záujemcom o analytickú filozofiu, logickú sémantiku, filozofiu a metodológiu prírodných i spoločenských vied, ako aj teóriu argumentácie či dejiny logiky.

Najmä poslucháčom študijného programu systematická filozofia tiež katedra ponúka školenie záverečných prác (bakalárskych, magisterských i dizertačných) z oblasti logiky a metodológie vied.

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied