Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

 • Logická sémantika preskriptívnych tvrdení
 • Logická štruktúra sľubov
 • Logická štruktúra prediktívnych tvrdení
 • Logická štruktúra explanačných tvrdení
 • Pojmy dostatočnej a nutnej podmienky
 • Sémantika podmienkových súvetí

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Témy vedených bakalárskych prác (2010 – 2014)

 • Pojem existencie v analytickej filozofii
 • Obrat k jazyku a počiatky analytickej filozofie
 • Deontické modality v Transparentnej intenzionálnej logike
 • Filozofia ako analýza jazyka

Témy vedených magisterských prác (2010 – 2014)

 • Teória referencie – referenčné a atributívne použitie deskripcií

Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

(Predpokladá sa znalosť anglického jazyka.)

 • Sémantika a fikcia
 • Sémantické konvencie
 • Intuície vo filozofii
 • Referencia vlastných mien
 • Rigidná designácia
 • Výrazy pre prirodzené druhy
 • Kontext a význam
 • Vyjadrený význam verzus komunikovaný význam
 • Sémantika hodnotiacich predikátov
 • Indexickosť v jazyku
 • Argumentácia vo filozofii
 • Nededuktívne argumenty
 • Ďalšie témy na základe dohody

PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Témy vedených bakalárskych prác (2011 – 2014)

 • Výklad, analýza a kritika argumentu proti „princípu alternatívnych možností“
 • Taylorov argument v prospech logického fatalizmu
 • Stoické a megarské chápanie logických modalít

Témy vedených magisterských prác (2011 – 2014)

 • Argument následku – logické a filozofické vlastnosti argumentu proti kompatibilizmu
 • Impossible Worlds: Their Nature and Applications
 • Aristotelova námorná bitka vo svetle súčasných polemík o determinizme

Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

 • Rekonštrukcia a interpretácia historických argumentov
 • Antické logiky a interpretácie modalít
 • Formy a vlastnosti determinizmu
 • Logické argumenty v prospech a proti existencii slobodnej vôl-bwe
 • Filozofia času a logické modality
 • Analytický prístup k filozofii dejín
 • Filozofické, logické a metodologické základy vedeckého predvídania

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Ponúkané témy bakalárskych prác

 • Humov problém indukcie
 • Regularitná koncepcia zákonov prírody
 • Modely vedeckého vysvetlenia

Ponúkané témy magisterských prác

 • Stratégia zdôvodnenia indukcie
 • Myšlienkové experimenty vo filozofii
 • Modely a modelovanie vo filozofii

Mgr. Igor Sedlár, PhD.

Témy vedených bakalárskych prác (2012)

 • Problém logicky dokonalého poznania

Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

 • Vybrané problémy filozofickej logiky (Bc.)
 • Vybrané problémy epistemickej logiky (Mgr.)

Mgr. Juraj Halas, PhD.

Témy vedených bakalárskych prác (2013)

 • Spory o povahe politológie ako vedy (Katedra politológie)

Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

 • Filozofické problémy ekonómie (Bc., Mgr.)
 • Pojem kritiky v metodológii spoločenských vied (Mgr.)
 • Metodológia Marxovho Kapitálu (Mgr., nemecký jazyk)
 • Ďalšie témy na základe dohody.