Záverečné práce

Prihlasovanie na záverečné práce (AR 2024/2025)

Vážené študentky a študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa alebo 1. ročníka magisterského stupňa, ak máte záujem písať záverečnú prácu z filozofie (vrátane tém, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied), prihláste sa na zverejnenú tému u svojho budúceho školiteľa/školiteľky. (Témy bakalárskych a diplomových prác)

Témy bakalárskych prác

Katedra logiky a metodológie vied

prof. PhDr. Gahér František, CSc.

 • Princípy logickej sémantiky: analytickosť významu výrazu
 • Princípy logickej sémantiky: objektívnosť významu výrazu
 • Princípy logickej sémantiky: úplné poznania analyzovaného textu a nepoznania náhodných faktov (reálií)
 • Princípy logickej sémantiky: explicitnosť vyjadrenia významu (princíp predikácie a supozície de dicto a de re)
 • Polysémia a vágnosť výrazov prirodzeného jazyka
 • Druhy podmienok a ich vyjadrenie v jazyku: dostatočná, nutná, negatívna, neuskutočnená, nereálna (fiktívna)
 • Kontrafaktuály
 • Spätné kontrafaktuály
 • Konatívne fakty a normativita

prof. Mgr. Zouhar Marián, PhD.

 • Sémantika a fikcia
 • Sémantické konvencie
 • Intuície vo filozofii
 • Referencia vlastných mien
 • Rigidná designácia
 • Výrazy pre prirodzené druhy
 • Kontext a význam
 • Vyjadrený význam verzus komunikovaný význam
 • Sémantika hodnotiacich predikátov
 • Indexickosť v jazyku
 • Argumentácia vo filozofii
 • Nededuktívne argumenty

doc. PhDr. Marko Vladimír, PhD.

 • Rekonštrukcia a interpretácia historických argumentov
 • Antické logiky a interpretácie modalít
 • Formy a vlastnosti determinizmu
 • Logické argumenty v prospech a proti existencii slobodnej vôle
 • Filozofia času a logické modality
 • Analytický prístup k filozofii dejín
 • Filozofické, logické a metodologické základy vedeckého predvídania

doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

 • Definície a ich využitie vo filozofických koncepciách
 • Explikácia ako nástroj konceptuálnej revízie
 • Paradoxy teórie potvrdenia
 • Humov problém indukcie
 • Goodmanova "nová záhada indukcie"
 • Abduktívne argumenty vo filozofii

Mgr. Halas Juraj, PhD.

 • Kritika sociálnofilozofických názorov K. Marxa
 • Spory o povahe sociálnej reality
 • Filozofické koncepcie štátu a bezštátnej spoločnosti
 • Pojem slobody v sociálnej a politickej filozofii
 • Metódy abstrahovania a idealizácie vo vede

PhDr. Vacek Daniela, PhD.

 • Etické výzvy umelej inteligencie
 • Normatívne kondicionály
 • Etické problémy v estetike
 • Je preklad poézie možný?

Mgr. Tvrdý Filip, Ph.D.

 • Novopozitivistická kritika metafyziky
 • Hobbesov materializmus a naturalizmus
 • Spinoza a Hume o zázrakoch

Katedra filozofie a dejín filozofie

prof. PhDr. Plašienková Zlatica, PhD.

 • Etika Zeme a koncepcia úcty k životu: komparácie úvah A. Leopolda a A. Schweitzera
 • Renesancia cností v súčasnej etike a limity Aristotelovej etiky
 • Problematika svedomia a otázka ľudského konania
 • Altruizmus a agresivita: etologický a sociobiologický kontext
 • Problém hodnôt v ekofilozofii H. Skolimovského

prof. Chabada Michal, PhD.

 • Vzťah filozofie a náboženstva podľa Al-Fárábího
 • Vzťah filozofie a náboženstva podľa Averroa
 • Vzťah filozofie a teológie podľa Tomáša Akvinského
 • Chápanie metafyziky podľa Tomáša Akvinského a Jána Dunsa Scota
 • Vzťah rozumu a vôle podľa Aurelia Augustina, Tomáša Akvinského a Jána Dunsa Scota
 • Problém indivíduí a univerzálií v metafyzike

doc. PhDr. Szapuová Mariana, PhD.

 • Problém ľudskej/ženskej prirodzenosti v osvietenskom myslení: J. J. Rousseau, M. Wollstonecraft a J. S. Mill
 • Ženy vo filozofii: feministická polemika s filozofickým kánonom
 • Nové iniciatívy v súčasnej epistemológii: naturalizovaná a feministická epistemológia
 • Naturalistické tendencie vo filozofii D. Huma
 • Feministická reflexia vedy: problém androcentrizmu

doc. Kalaš Andrej, PhD.

 • Helenistické koncepcie šťastného života
 • Porovnanie Xenofóntovho a Platónovho portrétu Sókrata
 • Sókrates ako praktický človek
 • Argumenty antického skepticizmu proti poznaniu
 • Obraz stoického mudrca

doc. Lalíková Erika, PhD.

 • Základy novovekého obrazu sveta v tvorbe Giordana Bruna
 • Svet utópií v renesancii
 • Filozofia človeka a spoločnosti v diele J.-J. Rousseaua
 • Labyrinty Jana Amosa Komenského
 • Materializmus Denisa Diderota

Mgr. Maco Róbert, PhD.

 • Aristotelovo riešenie Zenónových pohybových paradoxov
 • Idea nadčloveka v dielach Friedricha Nietzscheho
 • Kantova kritika ontologického dôkazu existencie boha
 • Atomizmus v antickej a novovekej filozofii
 • Vedecké poznanie ako vedomie o nadzmyslovom svete vo Fenomenológii ducha

Mgr. Nuhlíček Martin, PhD.

 • Externalistické teórie zdôvodnenia
 • Idea naturalizovanej epistemológie
 • Diskusie o povahe filozofického skepticizmu
 • Problém hodnoty poznania
 • Skepticizmus a naturalizmus vo filozofii D. Huma

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky

prof. PhDr. Horyna Břetislav, PhD.

 • Pluralita ako etická a politická hodnota

doc. Mgr. Sťahel Richard, PhD.

 • Politická ekológia B. Latoura

Mgr. Podroužek Juraj, PhD.

 • Etické princípy vývoja dôveryhodnej umelej inteligencie
 • Etické otázky boja proti dezinformáciám a škodlivému obsahu v kontexte umelej inteligencie

Mgr. Foltin Martin, PhD.

 • Rola normatívnych konfliktov v deontologickej a utilitaristickej tradícii

Mgr. Kosterec Miloš, PhD.

 • Problémy hyperintenzionality

Mgr. Kuchtová Alžbeta, PhD.

 • Intersekcionálny feminizmus – štvrtá vlna feminizmu, otázky a výzvy

Pascucci Matteo, PhD.

 • Semantics of classical logic

Mgr. Vacek Martin, PhD.

 • Analýza nemožnosti v náboženskom diskurze

Témy diplomových prác

Katedra logiky a metodológie vied

prof. PhDr. Gahér František, CSc.

 • Princípy logickej sémantiky: analytickosť významu výrazu
 • Princípy logickej sémantiky: objektívnosť významu výrazu
 • Princípy logickej sémantiky: úplné poznania analyzovaného textu a nepoznania náhodných faktov (reálií)
 • Princípy logickej sémantiky: explicitnosť vyjadrenia významu (princíp predikácie a supozície de dicto a de re)
 • Polysémia a vágnosť výrazov prirodzeného jazyka
 • Druhy podmienok a ich vyjadrenie v jazyku: dostatočná, nutná, negatívna, neuskutočnená, nereálna (fiktívna)
 • Kontrafaktuály
 • Spätné kontrafaktuály
 • Konatívne fakty a normativita

prof. Mgr. Zouhar Marián, PhD.

 • Sémantika a fikcia
 • Sémantické konvencie
 • Intuície vo filozofii
 • Referencia vlastných mien
 • Rigidná designácia
 • Výrazy pre prirodzené druhy
 • Kontext a význam
 • Vyjadrený význam verzus komunikovaný význam
 • Sémantika hodnotiacich predikátov
 • Indexickosť v jazyku
 • Argumentácia vo filozofii
 • Nededuktívne argumenty

doc. PhDr. Marko Vladimír, PhD.

 • Rekonštrukcia a interpretácia historických argumentov
 • Antické logiky a interpretácie modalít
 • Formy a vlastnosti determinizmu
 • Logické argumenty v prospech a proti existencii slobodnej vôle
 • Filozofia času a logické modality
 • Analytický prístup k filozofii dejín
 • Filozofické, logické a metodologické základy vedeckého predvídania

doc. Mgr. Bielik Lukáš, PhD.

 • Analytický/syntetický – argumenty pre a proti dištinkcii
 • Metodologické pravidlá – ich charakter a funkcie
 • Humov problém indukcie a jeho riešenia
 • Abduktívne argumenty vo filozofii
 • Metodologická analýza vedeckého vysvetlenia
 • Kauzalita a pravdepodobnosť

Mgr. Halas Juraj, PhD.

 • Marxizmus v súčasných spoločenských vedách
 • Koncepcie sociálnych faktov
 • Pojem kritiky vo filozofii a v sociálnych vedách
 • Metodologické otázky teórií spravodlivosti
 • Spory o existencii spoločenských zákonov

PhDr. Vacek Daniela, PhD.

 • Etické výzvy umelej inteligencie
 • Normatívne kondicionály
 • Etické problémy v estetike
 • Je preklad poézie možný?

Mgr. Tvrdý Filip, Ph.D.

 • Darwinizmus vo filozofii
 • Dezinformácie a sloboda prejavu
 • Filozofia pseudovedy

 

Katedra filozofie a dejín filozofie

prof. PhDr. Višňovský Emil, PhD.

 • Teleological aspect of educational philosophy
 • Rorty´s “Mirror” (An Investigation of Rorty´s Metaphilosophy)
 • Sociálna filozofia Michela Foucaulta

prof. PhDr. Plašienková Zlatica, PhD.

 • Človek – centrum filozofie v myslení L. Feuerbacha
 • Obraz človeka ako nedostatkovej bytosti vo filozofickej antropológii A. Gehlena
 • Fenomén smrti ako filozofický problém

prof. Chabada Michal, PhD.

 • Štruktúra ľudskej emocionality podľa Tomáša Akvinského
 • Chápanie morálnych cností podľa Tomáša Akvinského a Jána Dunsa Scota
 • Etika cností a etika pravidiel: opozitá alebo komplementárne alternatívy?
 • Funkcia emócií v metaetickom nonkognitivizme
 • Morálne fakty v metaetickom kognitivizme
 • Problém morálnej normativity v metaetickom konštruktivizme
 • Problém morálnej motivácie v metaetickom internalizme a externalizme

doc. PhDr. Szapuová Mariana, PhD.

 • Problém objektivity vedy: kontextuálny empirizmus H. Longino
 • Naturalizmus v súčasnej epistemológii: od Quina k feministickým epistemologickým koncepciám
 • Poznanie, pochybnosť a istota z perspektívy L. Wittgensteina
 • Konštruktivistické prístupy v súčasnej filozofii vedy a feministickej epistemológii
 • Veda a non-veda: problém demarkácie

doc. Kalaš Andrej, PhD.

 • Empedokleova koncepcia kozmu a vzniku života
 • Stoicko-skeptická polemika o poznaní
 • Teleologické prvky v Aristotelovej etike

doc. Lalíková Erika, PhD.

 • Pamäť a rozpomínanie v tvorbe Etely Farkašovej
 • Východiská, podoby a premeny nacionalizmu v strednej Európe 21. storočia
 • „Obnovenie poriadku“ Milana Šimečku. Rozkolísanosť morálnych hodnôt v totalitnej spoločnosti

Mgr. Maco Róbert, PhD.

 • Konštruktivizmus vo filozofii vedy
 • Paradoxy nekonečna vo filozofii a vo vede
 • Zdravý rozum a vedecký obraz sveta
 • Absurdita a hľadanie zmyslu v kontexte existencializmu

Mgr. Nuhlíček Martin, PhD.

 • Epistemické intuície
 • Problém normativity v naturalizovanej epistemológii
 • Protiskeptické argumentačné stratégie

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky

prof. PhDr. Horyna Břetislav, PhD.

 • Politická filozofia J. G. Fichteho

doc. Mgr. Sťahel Richard, PhD.

 • Antropocén ako politicko-filozofický problém

Mgr. Kuchtová Alžbeta, PhD.

 • Antropocentrizmus a post-antropocentrizmus v environmentálnej filozofii

Mgr. Machaj Ján, PhD.

 • Stratégie výučby filozofie v rámci predmetu občianska náuka

Mgr. Podroužek Juraj, PhD.

 • Hranice zodpovednosti pri výskume, vývoji a nasadzovaní systémov umelej inteligencie
 • Súčasné problémy operacionalizácie princípov dôveryhodnej umelej inteligencie
 • Praktické aspekty morálnej citlivosti pri vývoji umelej inteligencie

Mgr. Foltin Martin, PhD.

 • Vplyv marxistickej filozofie a ideí reformy marxizmu na slovenské filozofické a politické myslenie

Mgr. Kosterec Miloš, PhD.

 • Aplikácia Transparentnej Intenzionálnej Logiky

Pascucci Matteo, PhD.

 • Semantics and proof theory of non-classical logics

Mgr. Vacek Martin, PhD.

 • Nemožnosť a nemožné svety