Záverečné práce

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

 • Princípy logickej sémantiky: analytickosť významu výrazu
 • Princípy logickej sémantiky: objektívnosť významu výrazu
 • Princípy logickej sémantiky: úplné poznania analyzovaného textu a nepoznania náhodných faktov (reálií)
 • Princípy logickej sémantiky: explicitnosť vyjadrenia významu (princíp predikácie a supozície de dicto a de re)
 • Polysémia a vágnosť výrazov prirodzeného jazyka
 • Druhy podmienok a ich vyjadrenie v jazyku: dostatočná, nutná, negatívna, neuskutočnená, nereálna (fiktívna)
 • Kontrafaktuály
 • Spätné kontrafaktuály
 • Konatívne fakty a normativita

  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

  Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

  (Predpokladá sa znalosť anglického jazyka.)

  • Sémantika a fikcia
  • Sémantické konvencie
  • Intuície vo filozofii
  • Referencia vlastných mien
  • Rigidná designácia
  • Výrazy pre prirodzené druhy
  • Kontext a význam
  • Vyjadrený význam verzus komunikovaný význam
  • Sémantika hodnotiacich predikátov
  • Indexickosť v jazyku
  • Argumentácia vo filozofii
  • Nededuktívne argumenty

  Ďalšie témy na základe dohody

  doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.

  Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

  • Rekonštrukcia a interpretácia historických argumentov
  • Antické logiky a interpretácie modalít
  • Formy a vlastnosti determinizmu
  • Logické argumenty v prospech a proti existencii slobodnej vôle
  • Filozofia času a logické modality
  • Analytický prístup k filozofii dejín
  • Filozofické, logické a metodologické základy vedeckého predvídania

  doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

  Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

  Nižšie uvedené témy sú rámcové a je žiaduce ich po vzájomnej dohode študenta a školiteľa zúžiť a špecifikovať.

  • Definície a ich využitie vo filozofických koncepciách
   • Definície a ich využitie v antickej filozofii
   • Definície a ich využitie v analytickej filozofii
  • Explikácia ako nástroj konceptuálnej revízie
   • Explikácia a odstránenie paradoxov
   • Explikácia a konceptuálny progres
  • Millove kánony indukcie – ich interpretácia a metodologický význam
  • Myšlienkové experimenty vo filozofii
   • Sú myšlienkové experimenty a argumenty jedno a to isté?
   • Epistemické myšlienkové experimenty
  • Humov problém indukcie
   • Možnosti rekonštrukcie Humovho problému
   • Humov problém indukcie a jeho potenciálne riešenia
  • Goodmanova „nová záhada indukcie“
   • V čom spočíva „novosť“ Goodmanovej záhady indukcie?
   • Je Goodmanov návrh riešenia novej záhady indukcie úspešný?
   • Nová záhada indukcie a jej bayesiánske riešenie
  • Humov problém indukcie
   • Reichenbachovo pragmatické riešenie Humovho problému
   • Súčasné návrhy riešenia Humovho problému (Huber, Schurz, a ďalší)
  • Teórie potvrdenia
   • Inštančná teória potvrdenia – princípy a aplikácia
   • Hypoteticko-deduktívna koncepcia: paradox pričlenenia a jeho riešenie
   • Bayesiánska teória potvrdenia a problém „starej“ evidencie
  • Modely vedeckého vysvetlenia
   • D-N model explanácie – princípy, problémy a jeho použiteľnosť
   • I-Š model explanácie – princípy, problémy a jeho použiteľnosť
   • Kauzálne a nekauzálne explanácie
   • Mechanizmy a explanácia

  Mgr. Juraj Halas, PhD.

  Ponúkané témy bakalárskych/magisterských prác

  Pri všetkých témach sa vyžaduje aktívna znalosť anglického jazyka.

  • Filozofické problémy ekonómie (Bc., Mgr.)
  • Metódy abstrahovania a idealizácie vo vede (Bc., Mgr.)
  • Marxizmus/historický materializmus a súčasné spoločenské vedy (Bc., Mgr.)
  • Pojem kritiky v metodológii spoločenských vied (Mgr.)
  • Metodológia Marxovho Kapitálu (Mgr., potrebná aj aspoň pasívna znalosť nemeckého jazyka)