Kurzy na KLMV

Podrobné a vždy aktuálne informácie o kurzoch, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied, nájdete v Akademickom informačnom systéme v module Register predmetov.

Povinné predmety

Filozofia (Bc.)

Úvod do logiky

Študenti sa oboznámia so základmi logickej analýzy prirodzeného jazyka, vďaka čomu získajú predpoklady k úspešnejšiemu štúdiu ďalších predmetov vyžadujúcich analytickú prácu s textom a argumentáciou. Pochopia rôzne syntaktické a sémantické aspekty prirodzeného jazyka a praktické skúsenosti s analýzou prirodzeného jazyka a argumentov.

Logika 1
Študenti sa oboznámia so základmi výrokovej logiky a analýzou niektorých argumentov prostriedkami výrokovej logiky. Oboznámia sa s možnosťami reprezentácie prirodzeného jazyka pomocou výrokovej logiky.

Logika 2
Študenti sa oboznámia so základmi predikátovej logiky a analýzou niektorých argumentov prostriedkami predikátovej logiky. Oboznámia sa s možnosťami reprezentácie prirodzeného jazyka pomocou predikátovej logiky.

Logika 3
Študenti sa oboznámia s nededuktívnymi formami usudzovania a budú schopní analyzovať viaceré druhy nededuktívnych argumentov. Získajú základné poznatky z teórie definícií a teórie otázok a odpovedí. Vďaka tomu nadobudnú kompetentnosť adekvátnejšie a hlbšie analyzovať filozofické, ale aj nefilozofické texty.

Voliteľné (resp. povinne voliteľné) predmety

Bakalársky stupeň štúdia

Analýza odborného textu pre sociológov
Absolvovaním predmetu študent získa schopnosti kriticky čítať a analyzovať odborný text. Naučí sa identifikovať autorovu pozíciu a oboznámi sa s postupmi rekonštrukcie argumentácie. Oboznámi sa so základmi konceptuálnej analýzy, čo mu umožní rozumieť rozmanitým vzťahom medzi odbornými pojmami.

Filozofia času - metodologické, filozofické a logické otázky
Študenti získajú poznatky o základných metodologických a logických problémoch filozofie času.

Filozofia sociálnych vied
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky o jednej z kľúčových diskusií v modernej filozofii sociálnych vied. Oboznámi sa s kľúčovými argumentačnými stratégiami vo filozofii sociálnych vied a bude schopný posúdiť relevantnosť a správnosť argumentov v tejto disciplíne.

Filozofia vedy 1
Úvod do ústredných pojmov filozofie a metodológie vied: veda, vedy o vede, metóda vedy, indukcia a dedukcia, pojem merania, vedecká explanácia a predikcia

Kvantifikácia v prirodzenom jazyku
Cieľom predmetu je aplikovať nástroje modernej logiky na prirodzený jazyk a jeho sémantiku, a preskúmať limity logickej analýzy prirodzeného jazyka. Osobitný dôraz sa kladie na najnovšie teórie, ktoré rozširujú aplikabilitu modernej logiky.

Logika pre sociológov
Študenti sa oboznámia so základmi logickej analýzy prirodzeného jazyka, čím získajú predpoklady k úspešnejšiemu štúdiu odborných textov a argumentácie v nich. Pochopia základné syntaktické a sémantické aspekty prirodzeného jazyka a oboznámia sa s nástrojmi na zhutňovanie textov a získajú prax v rekonštrukcii takýchto textov. Študenti spoznajú základy výrokovej a predikátovej logiky a na nich založené pravidlá správneho usudzovania. Oboznámia sa s nededuktívnymi formami usudzovania, najmä s abdukciou, a najznámejšími formami eristických úsudkov. Získajú základné poznatky z teórie definícií a teórie otázok a odpovedí.

Logika pre žurnalistov
Študenti sa oboznámia so základmi logickej analýzy prirodzeného jazyka, čím získajú predpoklady k úspešnejšiemu štúdiu odborných textov a argumentácie v nich. Pochopia základné syntaktické a sémantické aspekty prirodzeného jazyka a oboznámia sa s nástrojmi na zhutňovanie textov a získajú prax v rekonštrukcii takýchto textov. Študenti spoznajú základy výrokovej a predikátovej logiky a na nich založené pravidlá správneho usudzovania. Oboznámia sa s nededuktívnymi formami usudzovania, najmä s abdukciou, a najznámejšími formami eristických úsudkov. Získajú základné poznatky z teórie definícií a teórie otázok a odpovedí.

Metodológia vied a spoločenskovedného výskumu
Študenti porozumejú kľúčovým kategóriám metodológie vedy a empirického výskumu v spoločenských vedách. Oboznámia sa s vybranými vedeckými metódami a osvoja si štruktúru základných typov empirického výskumu. Budú schopní porozumieť a kriticky zhodnotiť metodologické aspekty vedeckých štúdií.

Metodológia vedy pre sociológov
Študenti porozumejú základným pojmom a kategóriám metodológie vedy a empirického výskumu. Oboznámia sa so základnými konceptuálnymi i empirickými metódami vedy a osvoja si základné druhy vedeckých postupov vo výskume s prepojením na oblasť sociológie.

Úvod do argumentácie pre politológov
Študenti sa oboznámia so základnými pojmami, nástrojmi a postupmi teórie argumentácie, ktorými možno efektívne analyzovať, rekonštruovať a hodnotiť argumenty i argumentačné chyby v prirodzenom i odbornom (politologickom) diskurze. Osvoja si zručnosti, ktoré im umožnia rozlišovať medzi logickými vlastnosťami (napr. platnosť), metodologickými vlastnosťami (napr. relevantnosť, pravdivosť) a psychologickými vlastnosťami (napr. presvedčivosť) argumentov a ich zložiek. Budú schopní rozpoznať viaceré formy nededuktívnych argumentov (abdukcia, analógia a pod.) a identifikovať viaceré známe logické i kognitívne chyby (omyly) usudzovania.

Úvod do logiky pre psychológov
Študenti sa oboznámia so základnými pojmami, nástrojmi a postupmi logiky a teórie argumentácie, ktorými možno efektívne analyzovať, rekonštruovať a hodnotiť argumenty i argumentačné chyby v prirodzenom i odbornom (napríklad vedeckom) diskurze. Osvoja si zručnosti, ktoré im umožnia rozlišovať medzi logickými vlastnosťami (napr. platnosť), metodologickými vlastnosťami (napr. relevantnosť, pravdivosť) a psychologickými vlastnosťami (napr. presvedčivosť) argumentov a ich zložiek. Budú schopní rozpoznať viaceré formy nededuktívnych argumentov (abdukcia, analógia a pod.) a identifikovať viaceré známe logické i kognitívne chyby (omyly) usudzovania.

Magisterský stupeň štúdia

Kvantifikácia v prirodzenom jazyku
Cieľom predmetu je aplikovať nástroje modernej logiky na prirodzený jazyk a jeho sémantiku, a preskúmať limity logickej analýzy prirodzeného jazyka. Osobitný dôraz sa kladie na najnovšie teórie, ktoré rozširujú aplikabilitu modernej logiky.

Metodológia kritickej sociálnej vedy K. Marxa
Študenti sa oboznámia so štruktúrou jednej z klasických spoločenskovedných teórií a s niektorými metodologickými problémami, spojenými s výstavbou tzv. kritických teórií.

Myšlienkové experimenty
Študent si osvojí základné prístupy k modelovaniu myšlienkových experimentov, zoznámi sa s klasickými i menej známymi filozofickými i vedeckými myšlienkovými experimentmi a bude schopný sformulovať vlastný myšlienkový experiment, vzťahujúci sa k určitej filozofickej téze.

Neklasické logiky
Študenti získajú základný prehľad o najdôležitejších neklasických logikách. Oboznámia sa s niektorými argumentmi v diskusii o základných princípoch klasickej logiky, s niektorými logikami, ktoré tieto princípy porušujú a s ich aplikáciami vo filozofii. Nadobudnú schopnosť logicky analyzovať argumenty s modalitami, pričom sa oboznámia s niektorými filozofickými otázkami a aplikáciami modálnej logiky. Študenti nadobudnú schopnosť logicky analyzovať širšie spektrum podmienkových súvetí.

Spoločenskovedná metateória K. Marxa
Študenti sa oboznámia s východiskami Marxovho prístupu k spoločenskovednému výskumu. Získajú základný prehľad o metateoretických a metodologických predpokladoch, o ktoré sa opiera jeho koncepcia spoločnosti a osvoja si terminológiu, ktorú do uvažovania o sociálnej teórii a metodológii zaviedol.

Vybrané kapitoly z logickej sémantiky
Študenti sa oboznámia s niektorými špeciálnymi problémami logickej sémantiky a s návrhmi ich riešení.

Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus
Cieľom kurzu je analyzovať dielo L. Wittgensteina Tractatus logico-philosophicus.

Doktorandský stupeň štúdia

Filozofia jazyka
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky o základných problémoch a koncepciách filozofie jazyka, teórie významu a používania jazyka. Keďže predmet čiastočne má aj interdisciplinárny charakter, nadobudne poznatky, ktoré bude môcť využiť aj vo svojej práci v rámci iných vedných disciplín.

Metodológia vedy
Študent si osvojí a prehĺbi teoretickú i praktickú znalosť základných vedeckých postupov a bude schopný aplikovať jednotlivé metódy a metodologické pojmy v rámci svojho projektu dizertačnej práce.

Logická sémantika a argumentácia
Študenti si prehĺbia znalosti o možnostiach aplikácie logiky v oblasti sémantickej analýzy vedeckých a odborných textov, metód ich interpretácie a skvalitnia svoje schopnosti argumentácie a diskusie v praxi svojho odboru.

Kurzy v AR 2014/2015 a skôr

Podrobné informácie o kurzoch, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied, nájdete v Akademickom informačnom systéme.

Povinné predmety (2014/2015)

Systematická filozofia (Bc.)

Logika 1
Študent sa oboznámi s argumentačnou funkciou jazyka, syntaktickou stavbou niektorých druhov viet a jednoduchou sémantikou prirodzeného jazyka. Získa schopnosť dokazovať úsudky vo výrokovej logike. Zoznámi sa so základmi teórie množín.

Logika 2
V nadväznosti na predmet Logika 1 si študent prehĺbi poznatky o argumentačnej funkcii jazyka. Oboznámi sa v komplexnej podobe s predikátovou logikou. Získa schopnosť dokazovať úsudky v predikátovej logike.

Logika 3
Študent sa oboznámi s neklasickými logikami, ich motiváciou a filozofickou relevantnosťou. Poukáže sa na súvislosti s niektorými dôležitými filozofickými problémami.

Sociológia (Bc.)

Logika pre sociológov
Kurz je sústredený na oboznámenie študenta s prvkami logického usudzovania a formálnymi systémami usudzovania.

Metodológia vied
Kurz sa zaoberá analýzou problémov z metodológie vied a študent je povinný pripraviť ich kritické prezentácie, spracovať seminárnu prácu – „projekt“ – ktorý reprezentuje rekapituláciu získaných poznatkov z predmetu.

Žurnalistika (Bc.)

Logika pre žurnalistov
Kurz je sústredený na oboznámenie študenta s prvkami logického usudzovania a formálnymi systémami usudzovania.

Politológia (Bc.)

Logika
Kurz je sústredený na oboznámenie študenta s prvkami logického usudzovania a formálnymi systémami usudzovania.

Metodológia vied
Kurz sa zaoberá analýzou problémov z metodológie vied a študent je povinný pripraviť ich kritické prezentácie, spracovať seminárnu prácu – „projekt“ – ktorý reprezentuje rekapituláciu získaných poznatkov z predmetu.

Učiteľské kombinácie, ďalšie odbory (Mgr.)

Metodológia vied a spoločenskovedného výskumu
Kurz sa zaoberá analýzou problémov z metodológie vied a študent je povinný pripraviť ich kritické prezentácie, spracovať seminárnu prácu – „projekt“ – ktorý reprezentuje rekapituláciu získaných poznatkov z predmetu.

Voliteľné predmety (2014/2015)

Bakalársky stupeň štúdia

Argumenty vo filozofii
Kurz je venovaný východiskám a logickej stavbe vybraných argumentov, ktoré boli vo filozofickej spisbe najdiskutovanejšie.

Filozofia sociálnych vied
Výklad ústredných pojmov Popperovej filozofie sociálnych vied: sociálny zákon, trend, tendencia, historicizmus, situačná logika, situačná analýza, princíp racionality. Popper a spor o pozitivizmus v nemeckej sociológii.

Filozofická logika
Študent sa oboznámi so základmi teórie množín a niektorými hlavnými modelmi logickej analýzy prirodzeného jazyka (predovšetkým niektoré extenzionálne a intenzionálne modely).

Hranice sémantiky
Študenti sa oboznámia s hlavnými problémami a teóriami analytickej filozofie jazyka, ktoré tvoria fundament súčasných diskusií o hraniciach medzi sémantikou a pragmatikou a týkajú sa niektorých jazykových fenoménov spadajúcich do tejto oblasti. Zoznámia sa s najnovšou relevantnou literatúrou a argumentáciou.

Metodológia vied
Kurz sa zaoberá analýzou problémov z metodológie vied a študent je povinný pripraviť ich kritické prezentácie, spracovať seminárnu prácu – „projekt“ – ktorý reprezentuje rekapituláciu získaných poznatkov z predmetu.

Metódy (nielen) v analytickej filozofii
Študent si osvojí základné konceptuálne metódy používané vo filozofii a bude schopný identifikovať ich použitie vo vybraných filozofických textoch.

Úvod do logiky
Kurz je sústredený na oboznámenie študenta so prvkami logického usudzovania a formálnymi systémami usudzovania.

Význam a referencia vlastných mien
Študenti sa oboznámia s hlavnými sémantickými koncepciami týkajúcimi sa vlastných mien a ich referencie. Spoznajú pojmové dištinkcie, ktoré sa v tejto oblasti kodifikovali a zoznámia sa s najnovšou relevantnou literatúrou a argumentáciou.

Magisterský stupeň štúdia

Determinizmus

Hranice sémantiky
Študenti sa oboznámia s hlavnými problémami a teóriami analytickej filozofie jazyka, ktoré tvoria fundament súčasných diskusií o hraniciach medzi sémantikou a pragmatikou a týkajú sa niektorých jazykových fenoménov spadajúcich do tejto oblasti. Zoznámia sa s najnovšou relevantnou literatúrou a argumentáciou.

Logická sémantika a všeobecná teória prekladu
Analýza rozličných teórií významu z hľadiska logickej sémantiky a jej konklúzie pre všeobecnú teóriu prekladu.

Metodológia kritickej sociálnej vedy K. Marxa
Cieľom je kurzu je dôkladne sa oboznámiť so štruktúrou Marxovej teórie modernej spoločnosti.

Metodológia sociálnych vied
Výklad ústredných pojmov metodológie sociálnych vied J. Habermasa: racionalita, komunikácia, životný svet, sociálny systém.

Modálna logika 2
Študent sa oboznámi so základmi modernej predikátovej modálnej logiky. Jadrom kurzu je hlbšie preniknutie do technických a filozofických špecifík predikátovej modálnej logiky.

Význam a referencia vlastných mien
Študenti sa oboznámia s hlavnými sémantickými koncepciami týkajúcimi sa vlastných mien a ich referencie. Spoznajú pojmové dištinkcie, ktoré sa v tejto oblasti kodifikovali a zoznámia sa s najnovšou relevantnou literatúrou a argumentáciou.

Doktorandský stupeň štúdia

Vybrané kapitoly z logiky, sémantiky, filozofie jazyka a metodológie vied
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky o najnovších trendoch v logike, sémantike, filozofii jazyka a metodológii vied. Oboznámi sa s kľúčovými argumentačnými stratégiami vo vybraných disciplínach a bude schopný posúdiť relevantnosť a správnosť týchto argumentov.