Aktivity katedry

Nový projekt

Katedra logiky a metodológie vied vo Všeobecnej výzve 2021 získala financovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Od 1. júla 2022 sme započali prácu projekte s názvom „Sémantika kondicionálov“ (CONDITIO).

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. PhDr. František Gahér, CSc. Projekt potrvá do roku 2026.

Medzi riešiteľov projektu patria aj dvaja výskumní zamestnanci, dr. Daniela Vacek a dr. Filip Tvrdý.

Viac informácií o projekte nájdete na webových stránkach projektu CONDITIO, ako aj na príslušnej podstránke webového sídla katedry.

Nová kniha L. Bielika

V týchto dňoch vychádza nová elektronická publikácia dr. Lukáša Bielika, Methodology of Science: An Introduction. Ide o učebnicu metodológie vied, ktorá je založená na rozsiahlejšej pripravovanej monografii s názvom Metodologické aspekty vedy.

Učebnica v anglickom jazyku je k dispozícii zadarmo vo formáte PDF. Vydalo ju vydavateľstvo UK.

Knižka na stiahnutie

Lukáš Bielik: Methodology of Science: An Introduction. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4782-2.

Vedeckí recenzenti:

  • prof. PhDr. František Gahér, CSc.
  • doc. PhDr. Igor Hanzel, Csc.

Preklad: Mgr. Juraj Halas, PhD.

Práca na knihe bola podporená grantom VEGA č. 1/0036/17.

Nový projekt

Členovia Katedry logiky a metodológie vied začali 1. augusta 2018 prácu na novom vedeckom projekte, ktorý získal financovanie od Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Projekt má názov „Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov“ (ARENA).

Zameriava sa na analýzu, rekonštrukciu a hodnotenie argumentov deduktívneho i nededuktívneho charakteru, ktorých hodnotenie (ako platných, presvedčivých, vyvrátiteľne akceptovateľných, pravdepodobnostne prijateľných a pod.) nie je jednoznačné buď v určitom komunikačnom kontexte, alebo vzhľadom na odlišné teoretické rámce rekonštrukcie a hodnotenia argumentov. Cieľom projektu je vypracovať dostatočne jemnú klasifikáciu argumentov, ktorá by umožnila ich jednoznačné hodnotenie.

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci Katedry logiky a metodológie vied. Projekt potrvá do roku 2022.

Viac informácií o projekte nájdete na webových stránkach ARENA.

Issues on the (Im)possible VI

Katedra logiky a metodológie vied, Filozofický ústav SAV a Slovenské filozofické združenie pri SAV v dňoch 2. – 3. augusta 2018 organizujú konferenciu Issues on the (Im)possible VI.

Tento rok bude rozšírená o samostatnú časť „Truth in time and open future“. Konferencia je venovaná problémom modality a logickým, sémantickým a pragmatickým otázkam, ktoré sú spojené s koncepciou otvorenej budúcnosti. Koná sa v priestoroch SAV na Klemensovej ulici č. 19. Všetci ste vítaní.

Current Trends in Deontic Logic

Srdečne pozývame na konferenciu o súčasných trendoch v deontickej logike, ktorú organizuje Katedra logiky a metodológie vied v spolupráci s Oddelením analytickej filozofie FiÚ SAV. Uskutoční sa v dňoch 23. – 24. 11. 2017 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej ulici č. 19.

Dávame do pozornosti aj seminár s jedným z pozvaných účastníkov konferencie, Svenom Ove Hanssonom, ktorý sa bude konať v Ústrednej knižnici SAV dňa 22. 11. o 16:30. Prof. Hansson bude hovoriť o ideálnych svetoch.

Plagát k Current Trends in Deontic Logic
(klikni pre PDF)
Plagát k semináru so Svenom Ove Hanssonom
(klikni pre PDF)

Projekt AMESH hodnotený ako „vynikajúci“

Logo APVV

Projekt „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“, ktorý sa s podporou APVV realizoval na Katedre logiky a metodológie vied v rokoch 2013 – 2017, získal od Rady APVV pre humanitné vedy hodnotenie „vynikajúca úroveň“.

Zo stanoviska odborovej rady (18. 4. 2018):

„Počet publikačných výstupov ako po kvantitatívnej tak aj kvalitatívnej stránke výrazne prekročil pôvodne plánované počty, hoci už tie boli značne ambiciózne. […] Už len tieto čísla svedčia o vysoko nadpriemernej úrovni vedeckých výstupov projektu, ktoré sú mimoriadne nielen v rámci APVV projektov v kategórii humanitných vied. […] Výsledky projektu sú veľmi cenným a veľmi potrebným prínosom pre vedeckovýskumnú prax v spoločensko-humanitných disciplínach predovšetkým na Slovensku [...].“

Stanovisko KLMV k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov

Stanovisko KLMV k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov
Stanovisko KLMV k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov

Ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci si uvedomujeme význam základného a stredného školstva, ako aj zariadení predškolskej výchovy, pre prípravu vzdelaných, čestných a rozhľadených mladých ľudí na život v modernej spoločnosti.

Preto nás hlboko znepokojuje situácia, ktorá charakterizuje slovenské školstvo už najmenej dve desaťročia. Ide predovšetkým o:

  • zaostávanie Slovenskej republiky za vyspelými štátmi Európskej únie, pokiaľ ide o podiel verejných výdavkov na vzdelávanie voči HDP krajiny,
  • neschopnosť politických predstaviteľov Slovenskej republiky vypracovať a implementovať ucelenú a racionálnu koncepciu rozvoja školstva, vedy a výskumu,
  • klesajúci spoločenský status učiteľského povolania, spojený – najmä u mladých učiteľov – s nedôstojnou životnou úrovňou.

Priamym dôsledkom týchto trendov sú okrem iného fakty, ktorým denne čelíme ako pedagógovia Univerzity Komenského v Bratislave:

  • zhoršujúca sa pripravenosť absolventov stredných škôl na náročné vysokoškolské štúdium, ktorá vytvára tlak na pokles jeho kvality,
  • klesajúci záujem poslucháčov VŠ nielen o učiteľské smery štúdia, ale aj o prácu v oblasti vedy a výskumu,
  • znižujúca sa hodnota vzdelania v očiach verejnosti a klesajúca prestíž slovenských vzdelávacích inštitúcií v medzinárodnom meradle, ktorá bude mať dlhodobé negatívne následky pre rozvoj tejto krajiny a postavenie všetkých jej občanov.

Vyjadrujeme preto plnú podporu požiadavkám a aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov. Žiadame politickú reprezentáciu Slovenskej republiky, aby sa nimi zaoberala okamžite a s plnou vážnosťou.

pracovníci Katedry logiky a metodológie vied FiF Uk v Bratislave

prof. PhDr. František Gahér, CSc. (vedúci katedry), prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD., PhDr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Igor Sedlár, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Miloš Kosterec, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik

Traja členovia KLMV v špičkovom tíme

Rozhovor s členmi špičkového tímu (PDF)

Akreditačná komisia v roku 2015 identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov z celého Slovenska. Z nich viac ako polovica (19) pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeden z týchto tímov sa skladá z doc. Mariany Szapuovej (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie), prof. Františka Gahéra (vedúci Katedry logiky a metodológie vied), doc. Michala Chabadu (pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie) a dvoch pracovníkov Katedry logiky a metodológie vied: doc. Igora Hanzela a dr. Igora Sedlára. Prečítajte si rozhovor, ktorý uverejnil časopis Naša univerzita.