Aktuality

Current Trends in Deontic Logic

Srdečne pozývame na konferenciu o súčasných trendoch v deontickej logike, ktorú organizuje Katedra logiky a metodológie vied v spolupráci s Oddelením analytickej filozofie FiÚ SAV. Uskutoční sa v dňoch 23. – 24. 11. 2017 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej ulici č. 19.

Dávame do pozornosti aj seminár s jedným z pozvaných účastníkov konferencie, Svenom Ove Hanssonom, ktorý sa bude konať v Ústrednej knižnici SAV dňa 22. 11. o 16:30. Prof. Hansson bude hovoriť o ideálnych svetoch.

Plagát k Current Trends in Deontic Logic
(klikni pre PDF)
Plagát k semináru so Svenom Ove Hanssonom
(klikni pre PDF)

Konzultačné hodiny ZS 2017/18

Aktuálne termíny konzultačných hodín členov katedry nájdete v sekcii Kontakt a v profiloch jednotlivých členov.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Aktuálny rozvrh

Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied
Rozvrh Katedry logiky a metodológie vied

Študuj filozofiu v Bratislave!

Študuj filozofiu v Bratislave!

Katedra filozofie a dejín filozofie v spolupráci s Katedrou logiky a metodológie vied spustila propagačný web určený uchádzačom o vysokoškolské štúdium. Prečítajte si, prečo študovať filozofiu (a logiku!) práve na Filozofickej fakulte UK v Bratislave: Študuj filozofiu v Bratislave!

Pomôcť so šírením zvestí o novom webe môžete napríklad na Facebooku: podeľte s priateľmi sa o príspevok KFDF.

International and Erasmus+ Day

Plagát IED 2016
Plagát IED 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského každoročne organizuje International and Erasmus+ Day pre študentov všetkých fakúlt UK, ktorí majú v nadchádzajúcom akademickom roku záujem o realizáciu mobility či už v rámci programu Erasmus+ alebo iného mobilitného programu. International and Erasmus+ Day sa uskutoční dňa 12. 10. 2016 v čase 12:00 – 18:00 v priestoroch UPeCe na  Mlynoch. Na stretnutí sa dozviete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom a na akých zahraničných univerzitách je možné počas Vášho štúdia na UK absolvovať študijný pobyt.

Konzultačné hodiny ZS 2016/2017

V sekcii Kontakt, ako aj v profiloch jednotlivých členov katedry, nájdete termíny konzultačných hodín pre zimný semester akademického roka 2016/2017.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Stanovisko KLMV k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov

Stanovisko KLMV k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov
Stanovisko KLMV k aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov

Ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci si uvedomujeme význam základného a stredného školstva, ako aj zariadení predškolskej výchovy, pre prípravu vzdelaných, čestných a rozhľadených mladých ľudí na život v modernej spoločnosti.

Preto nás hlboko znepokojuje situácia, ktorá charakterizuje slovenské školstvo už najmenej dve desaťročia. Ide predovšetkým o:

  • zaostávanie Slovenskej republiky za vyspelými štátmi Európskej únie, pokiaľ ide o podiel verejných výdavkov na vzdelávanie voči HDP krajiny,
  • neschopnosť politických predstaviteľov Slovenskej republiky vypracovať a implementovať ucelenú a racionálnu koncepciu rozvoja školstva, vedy a výskumu,
  • klesajúci spoločenský status učiteľského povolania, spojený – najmä u mladých učiteľov – s nedôstojnou životnou úrovňou.

Priamym dôsledkom týchto trendov sú okrem iného fakty, ktorým denne čelíme ako pedagógovia Univerzity Komenského v Bratislave:

  • zhoršujúca sa pripravenosť absolventov stredných škôl na náročné vysokoškolské štúdium, ktorá vytvára tlak na pokles jeho kvality,
  • klesajúci záujem poslucháčov VŠ nielen o učiteľské smery štúdia, ale aj o prácu v oblasti vedy a výskumu,
  • znižujúca sa hodnota vzdelania v očiach verejnosti a klesajúca prestíž slovenských vzdelávacích inštitúcií v medzinárodnom meradle, ktorá bude mať dlhodobé negatívne následky pre rozvoj tejto krajiny a postavenie všetkých jej občanov.

Vyjadrujeme preto plnú podporu požiadavkám a aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov. Žiadame politickú reprezentáciu Slovenskej republiky, aby sa nimi zaoberala okamžite a s plnou vážnosťou.

pracovníci Katedry logiky a metodológie vied FiF Uk v Bratislave

prof. PhDr. František Gahér, CSc. (vedúci katedry), prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD., PhDr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Igor Sedlár, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., Mgr. Miloš Kosterec, PhD., Mgr. Tomáš Kollárik

Traja členovia KLMV v špičkovom tíme

Rozhovor s členmi špičkového tímu (PDF)

Akreditačná komisia v roku 2015 identifikovala 37 špičkových vedeckých tímov z celého Slovenska. Z nich viac ako polovica (19) pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeden z týchto tímov sa skladá z doc. Mariany Szapuovej (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie), prof. Františka Gahéra (vedúci Katedry logiky a metodológie vied), doc. Michala Chabadu (pracovník Katedry filozofie a dejín filozofie) a dvoch pracovníkov Katedry logiky a metodológie vied: doc. Igora Hanzela a dr. Igora Sedlára. Prečítajte si rozhovor, ktorý uverejnil časopis Naša univerzita.

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Grant Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov má čiastočne pokryť náklady na pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN). Prihláška a všetky bližšie informácie sú na: adrese http://www.utrecht-network.org/en/site/young_researchers_grant.

Deadline na posielanie prihlášok je 12. október 2015. Celá ponuka je zverejnená aj na univerzitnej stránke.

prof. Pavel Materna osemdesiatpäťročný

Profesor Pavel Materna, jeden z nestorov modernej českej, resp. československej logiky a logickej sémantiky, oslávil v týchto dňoch svoje 85. narodeniny. Blahoželáme!

Pavel Materna (PDF)

prof. Petr Vopěnka (1935 – 2015)

Dvadsiateho marca 2015 nás vo veku nedožitých osemdesiatich rokov opustil vynikajúci český matematik prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

Petr Vopěnka (PDF)

Študentská anketa – ZS 2014/2015

Novú fasádu už máme... čo tak spraviť niečo s obsahom? Zahlasuj v ankete a zmeň svoju fakultu!

Vyjadriť sa nielen ku kurzom Katedry logiky a metodológie vied môžete v študentskej ankete k zimnému semestru 2014/2015, ktorá už je spustená.