Rigorózne konanie

Všetky aktuálne informácie o rigoróznom konaní a štúdiu sa dozviete na stránke Filozofickej fakulty UK - v sekcii Rigorózne konanie.

Postup rigorózneho konania upravuje Smernica rektora UK č. 13/2013 a Vnútorný predpis smernica dekana FiF UK č. 5/2013. Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa FiF UK a podať si ju možno kedykoľvek. Návrh témy rigoróznej práce si uchádzač dohodne s predsedom rigoróznej komisie.

Legislatíva:

 

Predmety rigoróznej skúšky: 

* uchádzač si vyberie 2 voliteľné predmety (podľa zamerania rigoróznej práce)

1. Filozofia
Višňovský

2a.* Informačná a znalostná spoločnosť - tézy [vo formáte .doc]
Rankov

2b.* Informačný prieskum a informačné správanie - tézy [vo formáte .doc]
Steinerová

2c.* Informačné systémy - tézy [vo formáte .doc]
Šušol