Profil absolventa

Profil absolventa programu Informačné štúdiá - Mgr.

Stupeň štúdia: magisterské

Profil absolventa:  

Absolventi programu Informačné štúdiá (2. stupeň) sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických základov knižničnej a informačnej vedy, informačných technológií, sociálnej komunikácie, knižnej kultúry, ochrany dokumentov, bibliografie, odbornej dokumentácie a dokumentológie, organizácie poznania, informačnej analýzy a informačného manažmentu. Majú schopnosti tvorivo aplikovať teoretické poznatky v informačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií najmä v oblasti tvorby informačných fondov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov, analyticko-syntetického spracovania dokumentov a informačných zdrojov, tvorby a využívania informačných jazykov, informačného prieskumu a navigovania v informačných zdrojoch, manažmentu informačných inštitúcií a informačných a mediálnych služieb, tvorby a manažmentu informačných a knižnično-informačných systémov a informačnej výchovy. Ovládajú informačné technológie, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných fondov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom.  

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) programu Informačné štúdiá

 • ovláda teoretické a metodologické nástroje knižničnej a informačnej vedy,
 • vie aplikovať teoretické poznatky odboru na úrovni ich praktickej aplikácie, metodického usmerňovania a ich ďalšieho rozvoja,
 • kriticky analyzuje koncepty, princípy a metódy v odbore s cieľom zdokonaľovania metodológie informačnej činnosti,
 • dokáže tvoriť koncepcie odborných informačných a knižnično-informačných činností, spracúvať analytické, metodické a rozvojové materiály, formovať a uplatňovať informačnú politiku na úrovni inštitúcie, regiónu a štátu,
 • vie aplikovať a modifikovať medzinárodné a národné normy a odporúčania v informačnej činnosti,
 • vie analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore, podieľať sa na výskume a vývoji, aplikovať najnovšie poznatky knižničnej a informačnej vedy do praxe.  

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) programu Informačné štúdiá získa schopnosť

 • koncepčne usmerňovať a riadiť informačné inštitúcie a systémy,
 • metodicky usmerňovať a riadiť knižnično-informačné a medziknižničné služby na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni,
 • pracovať so skupinami používateľov jednotlivých typov informačných inštitúcií a podieľať sa na ich informačnej výchove,
 • budovať a sprístupňovať informačné bázy dát na odborovej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni,
 • analyzovať, projektovať a riadiť informačné systémy na úrovni organizácie, regiónu a štátu, podieľať sa na tvorbe a využívaní medzinárodných informačných a knižnično-informačných systémov,
 • analyzovať štruktúru a obsah informačných zdrojov a dokumentov a navrhovať informačné modely pre informačné systémy,
 • koncepčne pripravovať, vytvárať zásady a realizovať akvizičný program informačnej inštitúcie,
 • komplexne zabezpečovať správu, spracovanie, sprístupňovanie a výskum fondov historických dokumentov.  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) programu Informačné štúdiá dokáže

 • prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom knižničných a informačných inštitúcií,
 • efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu a ako vedúci výskumného tímu,
 • dodržiavať etické princípy informačnej profesie a podieľať sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizovať si vlastné vzdelávanie.

Profil absolventa programu Informačné štúdiá - Bc.

Stupeň štúdia: bakalárske

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu Informačné štúdiá (1. stupeň) v rámci študijného odboru 3.2.4 Knižnično-informačné štúdia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických problémov manažmentu informácií v kultúrnej sfére, informačných technológií, sociálnej komunikácie, knižnej kultúry, ochrany dokumentov, bibliografie, odbornej dokumentácie a dokumentológie, organizácie poznania, bibliopedagogiky, informačnej analýzy, práce s novými médiami. Majú schopnosti aplikovať teoretické poznatky v knižnično-informačnej, komunikačnej i publikačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií a médií. Ovládajú informačné technológie, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie fondov informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom.  

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného programu Informačné štúdiá

 • získa a pochopí teoretické a metodologické základy knižničnej a informačnej vedy,
 • pochopí princípy a funkcie informačných a komunikačných technológií a médií,
 • vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni.  

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného programu Informačné štúdiá získa schopnosť

 • samostatne vykonávať odbornú informačnú činnosť - vyhľadávať informácie, posudzovať ich kvalitu, analyzovať, spracúvať ich, vytvárať a prezentovať informačné produkty,
 • individuálne pracovať so skupinami občanov, vrátane občanov so špecifickými potrebami,
 • podieľať sa na tvorbe a realizácii akvizičného programu informačnej inštitúcie,
 • zabezpečovať medziknižničné informačné služby na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni,
 • vykonávať metodickú, prieskumnú a analytickú činnosť,
 • využívať najmodernejšie informačné a komunikačné technológie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) študijného programu Informačné štúdiá dokáže

 • prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom knižničných a informačných inštitúcií,
 • organizovať si vlastné vzdelávanie,
 • udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore.