Doktorandské štúdium

Študijný program: Mediálne a komunikačné štúdiá
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: doktorandské
Forma štúdia: denné/externé
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky interné/ 5 rokov externé

 

Od roku 2022/2023 FiF UK realizuje integrovaný inovovaný akreditovaný program doktorandského štúdia v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá (dMKS).

Realizáciu programu zabezpečujú Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra žurnalistiky a Katedra marketingovej komunikácie FiF UK. 

Podrobné informácie o predmetoch sú v AIS.

 

Profil absolventa

Absolvent programu Mediálne a komunikačné štúdiá na 3. stupni ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na mediálnu komunikáciu, marketingovú komunikáciu a knižničnú a informačnú vedu. Má potenciál stať sa špičkovým odborníkom na analýzu médií, informačných a marketingových systémov. Cieľom je vychovať invenčných profesionálov a vedeckých pracovníkov.

 

Teoretické vedomosti a schopnosti:  

  • absolvent je schopný vedecký bádať a prinášať nové poznatky v oblasti výskumov mediálnych, komunikačných a informačných vied. 
  • je schopný osvojiť si základnú metodológiu a tvorivo ju uplatniť pri riešení zložitých vedeckých problémov na úrovni teoretického aj aplikovaného výskumu. 
  • ovláda teoretické rámce a princípy tvorby mediálnych, informačných a komunikačných produktov a systémov. Je schopný tvorivo uplatniť odborné vedomosti a aplikuje poznatky pri tvorbe nových metód a nových vedeckých poznatkov v odbore a prispieva k rozvoju vedy. 
  • dokáže spracovať koncepčné a analytické materiály a je schopný tvorivo obohacovať odbor publikovaním v kvalitných medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách
  • tvorivo využíva informačné systémy a pracuje v digitálnom prostredí. 
  • dokáže aplikovať metódy a techniky pri výskume a projektovaní mediálnych, informačných a marketingových systémov, produktov a služieb.

 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti: 

Absolvent 3. stupňa programu Mediálne a komunikačné štúdiá si osvojí zásady a princípy vedeckej práce, metódy vedeckej formulácie problémov, jazykovú komunikáciu, propagáciu a komunikáciu s verejnosťou, aplikovanie výsledkov výskumu do praxe a etické princípy vedeckej informačnej, mediálnej i propagačnej činnosti.

Absolventi sa uplatnia v štátnej sfére (ministerstvá, oddelenia pre styk s verejnosťou), diplomacii a mediálnej politike, v neziskovom sektore, kultúre, komerčnom sektore, sociálnom marketingu, aj v knižniciach, médiách, vydavateľstvách a v inštitúciách podporujúcich vedu, výskum, vzdelávanie, kultúru, médiá. Absolvent je pripravený na uplatnenie v akademickej sfére, výskume a manažérskych pozíciách v informačných, mediálnych, reklamných a marketingových inštitúciách. Môže ísť o také pozície ako:  

  • výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ, metodik, mediálny a reklamný analytik, 
  • dátový analytik, mediálny špecialista, redaktor, komentátor, hovorca, agentúrny novinár, editor (vedúci vydania), dátový žurnalista, 
  • informačný manažér, digitálny kurátor, špecialista na marketingovú komunikáciu, riaditeľ a manažér mediálnych, marketingových a informačných inštitúcií, riaditeľ vydavateľstva, kreatívny riaditeľ, digitálny knihovník, informačný analytik

Študijný program 

Legislatíva

Dizertačná skúška