Doktorandské štúdium

Informačné listy všetkých predmetov je možné nájsť priamo v AISe.

Študijný program: Knižničná a informačná veda
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: doktorandské
Forma štúdia: denné/externé
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky interné/ 5 rokov externé

Profil absolventa

Absolventi študijného programu Knižničná a informačná veda – študijný odbor mediálne a komunikačné štúdia (3. stupeň) ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na rôzne oblasti knižničnej a informačnej vedy, napr. na knižnično-informačné systémy, analýzu a manažment informácií a poznatkov, organizáciu a riadenie knižnično-informačných inštitúcií, výskum a spracovanie historických knižničných fondov a pod.

Teoretické vedomosti a praktické schopnosti

Absolvent študijného programu knižničná a informačná veda

  • tvorivo prispieva k rozvoju knižničnej a informačnej vedy na úrovni základného aj aplikovaného výskumu
  • je schopný analyzovať stav poznania v odbore a podieľa sa na výskume a tvorbe nových metód a nástrojov knižnično-informačnej činnosti,
  • dokáže spracúvať koncepčné a strategické materiály informačnej politiky a rozvoja knižnično-informačnej činnosti,
  • dokáže aplikovať metódy a techniky informačnej vedy do rôznych oblastí poznania a praxe.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu knižničná a informačná veda si osvojí

  • zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe,
  • metódy vedeckého formulovania problémov,
  • všeobecné etické princípy a zásady vedeckej činnosti.

 

Študijný program 

Legislatíva

Dizertačná skúška