Magisterské štúdium

Informačné štúdiá

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné/externé

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

V študijnom programe je možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr. - Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok určuje Vnútorný predpis UK č. 13/2013. Viac informácií sa nachádza v časti venovanej rigoróznemu konaniu na Filozofickej fakulte UK. 

Profil absolventa

Štúdijný program

Štátna skúška

Tematické okruhy na štátnu skúšku pozri v sekcii "Štátne skúšky".