Bakalárske štúdium

Informačné štúdiá

Študijný odbor: 3.2.4  Knižnično-informačné štúdiá

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné/externé

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Štúdijný program

Bakalárska skúška

Bakalárska skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. 

Prihlášky sa podávajú min. 3 týždne pred termínom štátnej skúšky na študijné oddelenie cez Podateľňu FiFUK.

Záverečná práca

Pozri vľavo "Záverečné práce", kde sú aktuálne vypísané témy bakalárskych prác a tiež obhájené práce z minulých akademických rokov.