Bakalárske štúdium

Informačné štúdiá

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné/externé

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Študijný program

  • Študijný plán  programu boIS - Informačné štúdiá
  • Informačné listy predmetov sú dostupné na horeuvedenom linku

Bakalárska skúška

Bakalárska skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. 

Prihlášky sa podávajú min. 3 týždne pred termínom štátnej skúšky na študijné oddelenie cez AIS.

Záverečná práca

Pozri vľavo "Záverečné práce", kde sú aktuálne vypísané témy bakalárskych prác a tiež obhájené práce z minulých akademických rokov.