Daniela Hrnčiarová

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Narodená v Bratislave v roku 1975. Základnú a strednú školu absolvovala v mieste bydliska. V rokoch 1994 - 1999 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história - klasická filológia, latinský jazyk a v rokoch 1996 - 2000 na tej istej fakulte odbor archívnictvo. V roku 2002 ukončila doktorandské   štúdium a obhájila prácu Trestno-právne vzťahy v uhorskej spoločnosti  v 11. storočí a na začiatku 12. storočia (Na základe zákonníkov prvých uhorských kráľov).

Pedagogická činnosť

Prednáša dejiny raného novoveku v západnej a strednej Európe, vedie špeciálne kurzy a semináre k uvedenej problematike. Taktiež vedie cvičenia z latinského jazyka.

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa predovšetkým politickým a sociálnym dejinám západnej Európy s osobitým zameraním na dejiny Anglicka a Francúzska v stredoveku a ranom novoveku. Taktiež sa zameriava na cirkevné dejiny, špeciálne na problémy spojené s cirkevnou imunitou a poskytovaním cirkevného azylu.    

Študijné pobyty v zahraničí

október 2002 – júl 2003 - štipendijný pobyt prostredníctvom DAAD  na Karl- Eberhard Universität v Tübingene, Nemecko.

jún –  júl 2002 - študijný pobyt v Budapešti pridelený Europa Institut v Budapešti, Maďarsko.

Účasť na grantoch

od 2014 - VEGA 1/0427/14 Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie).

od 2014 - VEGA 1/0026/14  Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050. 

2011 – 2013 - VEGA 0176/11 Populačný vývoj a populačná politika na území Slovenska v rokoch 1939 – 1945.

2006 – 2008 - VEGA 1/3747/06 Medzi antikou a stredovekom. Zákonníky barbarských národov v 5. a 6.  storočí.