Daniela Hrnčiarová

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Narodená v Bratislave v roku 1975. Základnú a strednú školu absolvovala v mieste bydliska. V rokoch 1994 - 1999 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história - klasická filológia, latinský jazyk a v rokoch 1996 - 2000 na tej istej fakulte odbor archívnictvo. V roku 2002 ukončila doktorandské   štúdium a obhájila prácu Trestno-právne vzťahy v uhorskej spoločnosti  v 11. storočí a na začiatku 12. storočia (Na základe zákonníkov prvých uhorských kráľov).

Pedagogická činnosť

Prednáša dejiny raného novoveku v západnej a strednej Európe, vedie špeciálne kurzy a semináre k uvedenej problematike. Taktiež vedie cvičenia z latinského jazyka.

Vedecko-výskumná činnosť

Venuje sa predovšetkým politickým a sociálnym dejinám západnej Európy s osobitým zameraním na dejiny Anglicka a Francúzska v stredoveku a ranom novoveku. Taktiež sa zameriava na cirkevné dejiny, špeciálne na problémy spojené s cirkevnou imunitou a poskytovaním cirkevného azylu.    

Študijné pobyty v zahraničí

október 2002 – júl 2003 - štipendijný pobyt prostredníctvom DAAD  na Karl- Eberhard Universität v Tübingene, Nemecko.

jún –  júl 2002 - študijný pobyt v Budapešti pridelený Europa Institut v Budapešti, Maďarsko.

december 2005 – pracovná stáž na Universität Regensburg, NSR  

máj 2015 – štipendijný pobyt v Ríme prostredníctvom Instituto Storico Slovacco di Roma (Slovenský historický inštitút v Ríme) – výskum vo Vatikánskom archíve (Archivio Vaticano)

Účasť na grantoch

od 2021           VEGA 1/0801/20   Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina (riešiteľ).

od 2019           APVV-18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy (riešiteľ). 

2018 - 2020    KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III. (riešiteľ).

2018 - 2020    KEGA 008UK-4/2018 Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia   didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom   kultúrnom kontexte (riešiteľ). 

2014 – 2016    VEGA 1/0427/14 Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie) (riešiteľ).

2014 – 2016   VEGA Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 (riešiteľ).